Sök

Kulturhistoriska byggnader

Vy över hamnen och fästningen

Varbergs kommun har en lång historia. Här finns många fina kulturmiljöer och byggnader med kulturhistoriska värden. Att ta till vara dessa är en viktig uppgift.

En av målsättningarna för den nationella miljöpolitiken för hela Sverige är: Kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Med detta som ledstjärna har stadsbyggnadskontoret på uppdrag av byggnadsnämnden tagit fram två fylliga rapporter som belyser Varbergs stad och dess byggnader ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Båda dokumenten fungerar som ett rådgivande underlag vid kommunens handläggning av plan och bygglovsfrågor.

Rapporterna heter:
Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor.
Stadens karaktärer. Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde. 

Varbergs stadskärna & Stadens karaktärer

Bokomslag på boken Varbergs stadskärna

Varbergs stadskärna beskriver den äldre stadskärnan och Esplanadområdet. Båda dessa områden ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Status av riksintresse har de fått, bland annat eftersom de: "… speglar svensk stadsbyggnad under 1600-talet, samt utvecklingen under 1800-talet i bad- och kurortens spår”. (Ur Riksantikvarieämbetets motivering)

I rapporten kan du bland annat läsa om den historiska bakgrunden och om vilka riktlinjer som gäller för de olika kvarteren.

Bokomslag på boken Stadens karaktärer

Stadens karaktärer - kulturmiljöer i Varbergs stadsområde har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen i Halland. Boken är framtagen som ett led i miljömålet att bevara och utveckla bebyggalsens kultuhistoriska och etiska värden.

Båda Stadens karaktärer och Varbergs stadskärna innehåller ett stort antal bilder och kartor och ger en gedigen kunskap om Varbergs historia med betoning på byggnadshistoria. Du kan klicka på länkarna och läsa rapporterna på din skärm. De finns också att köpa som bok på stadsbyggnadskontoret.

Varbergs stadskärnaPDF (pdf, 40.8 MB) – kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Stadens karaktärerPDF (pdf, 306.5 MB) - Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde 

Bygglovsguiden – för dig som vill veta mer

I bygglovsguidenlänk till annan webbplats kan du söka efter kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hitta mer information. Under rubriken kontakt i Bygglovsguiden finns kontaktuppgifter till oss som har hand om bygglovsfrågor på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 27

0340-881 80

bn@varberg.se

 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

ikon

Självservice & blanketter