Sök

Medborgardialog om stadsutvecklingen

Människor på väg in till Folkets Hus för att titta på arkitekernas förslag om Västerport

Foto: Sanna Bäckström/Hidvi Group

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport.
På den här sidan kan du läsa om vilka möjligheter du har att påverka Varbergs nya stadsdel.

Dialog just nu

Fram till den 12 februari visar tre olika arkitektteam upp sina förslag på hur Västerport kan komma att se ut på Komedianten. Både där och på vår webbplats kan du lämna synpunkter och berätta vad du tycker är bra - eller mindre bra - med arkitekternas idéer.
Arkitektteamen träffade också kommunivånare i Varberg under ett antal dialogdagar i oktober när de hunnit halvvägs i sitt arbete. Synpunkterna som kom fram då tog teamen med sig i sitt fortsatta arbete.
De tre förslagen kommer under våren att "bakas ihop" till ett förslag som sedan presenteras i ett planprogram i slutet av 2017.

Medborgardialogen 2014

För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska innehålla, bjöd kommunen  in till dialog och samverkan tidigt i processen. Medborgardialogen 2014 handlade  framförallt om vilka värden som människor tycker är viktiga i utvecklingen.
Gensvaret var  stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många!  Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar förmedlades också via e-post, Facebook och framtidsvykort.

Materialet från medborgardialogen  sammanställdes och analyserades av kommunens dialogkonsult Sweco. Bland annat definierades tre fokusområden. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport, vilket fastslogs i den Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som fullmäktige antog i mars 2016.

De tre fokusområdena är:

1. Variation för integration: Det ska finnas en väl balanserad blandning av innehållet i stadsdelen som fungerar året runt. Mötesplatser, bostadsformer, bebyggelse och grönska ska skapa förutsättningar för en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel.

2. Vardagslogistik som förenklar och förenar: Stadsdelen ska utformas utifrån ett tillgänlighetsperspektiv, det ska vara lätt för alla att ta sig fram och tillbaka mellan olika målpunkter. Den fysiska utformningen ska också inspirera till en hållbar livsstil hos människor som bor, arbetar och vistas i området.

3. Blått och grönt visar vägen: Det ska finnas en närhet till naturen och ett samspel mellanhav, grönska och stad. Genomtänkta gröna stråk och ytor samt siktlinjer mot havet är en viktig del i stadsutvecklingen.

Vill du veta mer om 2014 års medborgardialog? Läs en sammanfattning av dialogenöppnas i nytt fönster eller ladda ner den mer utförliga broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”.PDF (pdf, 5.3 MB)
Och här kan du läsa Inriktning för StadsutvecklingsprojektetPDF (pdf, 128.4 kB) som är kommunens vägvisare och ramverk för hela projektet.

Vad händer just nu?

  • I slutet av februari sammanställs allmänhetens synpunkter om de tre arkitektförslagen.
  • Under våren fortsätter arbetet med att ta fram ett planprogram för Västerport.
  • Efter sommaren kommer ett förslag på planprogram gå ut på samråd. Då finns det återigen
          möjlighet att komma med synpunkter.
ikon

Kontakta oss

Kommunikationsansvarig

 

Annika Kallebäck

Samhällsutvecklingskontoret
0734-13 21 89
annika.kalleback@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter