Sök

Specialpedagog/Speciallärare, Björkedalsskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Björkedalsskolan startade HT-21 och är en resursskola år f-9 för i dagsläget 10-12 elever som erbjuder undervisning enskilt och i en liten grupp med fokus på lärande utifrån en helhetssyn för att på så sätt stärka elevens självtillit och ge möjlighet till goda relationer med hem, skola och samhälle. På Björkedalsskolan ges elever möjlighet att utveckla såväl kunskaper som färdigheter och förmågor. Verksamheten bedrivs med hög personaltäthet i en trygg, strukturerad och anpassad miljö i nya lokaler där lärmiljön är väl anpassad till verksamheten både inne och ute. Undervisningen bygger på elevens förmågor och möjligheter med hänsyn till varje elevs unika behov för lärande. Undervisningen individanpassas utifrån känsla av sammanhang (KASAM) och formas med sikte på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Välmående och livsperspektiv är centralt och relationen mellan elev ? personal ? vårdnadshavare är en utgångspunkt för allt arbete på skolan. Vi stöttar vårdnadshavare i sitt skolföräldraskap samt samverkar med olika personer och myndigheter i elevens/familjens närhet. Björkedalsskolan utgår från elevers kartlagda behov och erbjuder en strukturerad, trygg och anpassad miljö. Då verksamheten är nystartad ges du goda möjligheter att vara med i utvecklingen av den tillsammans med skolans ledning, elevhälsa, lärare och annan personal. Som specialpedagog/speciallärare på Björkedalsskolan så får du regelbunden handledning och kompetensutveckling samt ingår i kommunens nätverk för specialpedagogisk kompetens.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. I ditt uppdrag som specialpedagog/speciallärare är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor, skolpsykolog, skolsköterska, kurator m.fl. Du har ett nära samarbete med lärare, rektor och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl förebyggande som operativt kring elever i behov av anpassningar och stöd. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor, lärare och rektor. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kollegor där du delar med dig av erfarenheter och med ett formativt förhållningssätt stöttar och utmanar så att undervisningen utvecklas. Genom exempelvis klassrumsobservationer kartlägger och analyserar du insatser som rör elevers lärande och föreslår konstruktiva förbättringar med fokus på undervisningens kvalitet och elevers lärande. Du handleder pedagogisk personal kring hur undervisningen och lärmiljön kan anpassas på såväl grupp- som individnivå, och utifrån varje elevs förutsättningar och ett inkluderande förhållningssätt. Genom goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare kommunicerar du höga förväntningar som rör elevers lärande, där du fungerar som en kvalificerad samtalspartner. Du använder elevinflytande så att eleverna utvecklas för att äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för lärandet framåt mot uppsatta mål och kunskapskrav. Du håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskole- och grundskoleförvaltningen ger kommungemensamma kompetensutvecklande insatser under läsåren. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna tar utgångspunkt i förskole- och grundskoleförvaltningen verksamhetsplan, skolornas lokala utvecklingsplaner och identifierade behov som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalifikationer

Speciallärarlegitimation och/eller Specialpedagogexamen. Körkort B Meriterande kunskaper och/eller erfarenheter: Erfarenhet av och kunskap om AST/NPF, samt ex tydliggörande pedagogik, upplevelsebaserat lärande, modellering, kommunikations- och identitetsstärkande arbetssätt. Fortbildning inom läs-och skrivinlärning och/eller matematikinlärning. Erfarenhet av och kunskap om handledning av lärare i komplexa undervisningssituationer. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2023-02-15

Referensnummer: A1190536


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2023-04-01

Tillträde: Snarast

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html


Upplysningar

Dan Emilsson, Rektor

Telefon: 0701-476286


Fackliga kontaktpersoner

Sveriges Lärare Tel: 0721-51 73 78 / 0721-51 73 92


Sveriges Lärare Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter