Sök

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan består av flera yrkesgrupper och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Tidiga insatser är viktigt. Barn- och elevhälsan har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska kompetenser och kan ge dig stöd inom dessa områden. Personalen utgörs av specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och skolöverläkare. Dessa samverkar för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa. Mer information om barn- och elevhälsans arbete finns i foldern Barn- och elevhälsa i korthet Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.. I ”Rutin i korthet för ökad skolnärvaro i grundskola F-9” Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. presenteras riktlinjer och uppdrag för det främjande närvaroarbetet. Syftet med förskole- och grundskoleförvaltningens rutin för ökad skolnärvaro är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro. 

Skolhälsovården

Skolhälsovården är den medicinska delen av elevhälsan. Skolhälsovården finns till för alla elever och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Om eleven har problem med hälsan som inte är skolrelaterade, hjälper skolhälsovården till med kontakten till andra instanser utanför skolan.

Kontakta barn- och elevhälsan

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller prata med någon på förskolan där ditt barn går.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter