Sök

Behandlingar av personuppgifter inom skola och förskola

Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas inom Varbergs kommuns skolverksamheter och vem du kan kontakta om du har frågor kring behandlingar av personuppgifter.

Information till elever och vårdnadshavare

Personuppgifter inom förskola och skola

Inom vår verksamhet används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, bedömningar samt lektionsplaneringar, men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del i detta samlar vi in och lagrar information om barn/elever och vårdnadshavare, till exempel namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även information barn/elever i våra system, till exempel pedagogiska planer, bedömningar och betyg samt medicinsk information inom ramen för skolornas elevhälsoarbete.

Det är viktigt för oss att vi hanterar information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Nedan följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete.

Allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning

För att få behandla personuppgifter krävs att vi har laglig grund att behandla uppgifterna. De behandlingar som görs baserar sig främst på allmänt intresse, rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning. Behandling som görs med stöd av dessa grunder kan du inte invända mot. Däremot kan du begära att få felaktiga uppgifter korrigerade och rättade. Den lagliga grunden samtycke används i begränsad utsträckning. Behandlingar som görs baserat på samtycke förekommer vid exempelvis om skolan tar foton för att lägga ut på sin webbplats. Samtycke som lämnats för behandling av personuppgifter kan återkallas när som helst.

Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag och för att uppfylla den rätt man har som registrerad att få information om den behandling som görs. Begreppet "behandla" har en bred innebörd och innebär att samla in, registrera, lagra, bearbeta, sprida och radera.

Känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter

Vi kommer att behöva hantera vissa personuppgifter som är att betrakta som känsliga. Vid behov kommer vi att sprida detta till dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation, exempelvis information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen. Våra skolors medicinska arbete inom elevhälsan är separerad från den pedagogiska verksamheten och regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att övrig personal på skolan inte har tillgång till den information och de personuppgifter som hanteras inom denna verksamhet.

Uppgifter om barn är alltid extra skyddsvärda. Det innebär att vi generellt är varsamma i all behandling av personuppgifter i vår verksamhet.

Digitala läromedel och personuppgifter

I läroplanen för både förskola och skola har användningen och kunskapen om modern informationsteknik och digitala verktyg förstärkts. Tillgången till moderna kommunikations- och informationsverktyg betonas också i skollagen.

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Detta innebär att vissa uppgifter kan föras över till ett annat land, t.ex. utanför Europa. Vi går dock igenom säkerheten i de digitala verktygen innan de används och har rutiner för hur de ska användas. Vi har även avtal med de företag som tillhandahåller de digitala tjänsterna och de får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifterna.

Din rätt till information

Mer information om personuppgiftsbehandlingar och dina rättigheter som registrerad finns i den kommungemensamma informationen om personuppgiftsbehandlingar.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter

Ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom förskola och grundskola är förskole- och grundskolenämnden.

Ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom gymnasiet är utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

Du är välkommen att kontakta Varberg direkt tel: 0340-880 00 eller e-post: varbergdirekt@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Förskole- och grundskolenämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Självservice & blanketter