Sök

Om Söderlyckans förskola

Barns inflytande och delaktighet

Genom ett demokratiskt arbetssätt tar vi vara på varje barns förmåga, vilja att ta ansvar och att utöva inflytande i förskolan. Barnens intressen, nyfikenhet och funderingar ligger till grund för våra teman/projektarbeten och barnen är delaktiga och har inflytande i hur vi arbetar.

Dokumentation

Barnens lek och aktiviteter dokumenteras kontinuerligt för att synliggöra varje barns lärande och utveckling samt för att utveckla och utvärdera den pedagogiska verksamheten. Dokumentationen fungerar som ett underlag för samtal, utvärdering och reflektion både med barnen och i arbetslaget. Vi strävar efter att göra vårdnadshavarna så delaktiga som möjligt genom nyhetsbrev, Tempus, utvecklingssamtal och föräldraträffar.

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Förskolans lärmiljö är mer än bara den fysiska miljön. Värdegrund, förhållningssätt och pedagogiskt ledarskap präglar verksamheten. Barnens intressen och behov ligger till grund för hur den fysiska lärmiljön förändras. Nyfikenheten lockar barnen att använda alla sina sinnen. Hos oss finns det möjligheter till många spännande upplevelser. Vi har en stimulerande utemiljö som inbjuder till lek och lärande och i Påskbergsskogen har vi flera smultronställen vi ofta besöker.

Grön Flagg

Vi värnar medvetet om vår miljö och är Grön Flagg certifierade. Det innebär att vi följer upp en handlinsplan kontinuerligt där miljöarbete och hållbar utveckling är i fokus. Barnen är delaktiga i Grön Flagg arbetet bl.a. genom att vara med vid sopsotering, kontinuerliga skräpplockardagar i naturen och samtal kring vår miljö. Varje läsår arbetar vi med olika områden inom Grön Flagg där barnen får utforska och lära. Detta läsår är det tema "Livstil och Hälsa" som är temat i Grön Flagg arbetet. Inom temat fokuserar vi på områdena vänskap, natur och kultur.

 Läslyftet

Under detta läsår kommer vi att arbeta med Läslyftet som är en statlig satsning för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling och att än mer ta tillvara på barnens intresse för texter, bilder och skriftspråk. Vi pedagoger kommer fördjupa oss inom detta ämne.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

Välkommen att besöka Söderlyckans förskola

Du är välkomna att kontakta oss och boka ett besök för att få mer information om Söderlyckans förskola så vi kan ta emot ditt barn på bästa sätt.

ikon

Kontakta oss

Söderlyckans förskola

Söderlyckevägen 2
432 50 Varberg

Avdelning Gläntan

073-149 90 10

Avdelning Lyckan

073-149 90 11

Avdelning Ängen

073-149 90 12

Söderlyckans kök

070-841 82 71

Förskolechef

Yvonne Nilsson

0340-889 46

yvonne.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter