Sök

Likabehandling i förskolan

Alla barn ska känna sig trygga och trivas på sin förskola. Varje förskola har därför en viktig uppgift i att aktivt arbeta för att främja och förebygga alla barns lika rättigheter och möjligheter samt motverka och agera när det sker kränkningar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

En viktig del i likabehandlingsarbetet är den plan mot diskriminering och kränkande behandling som varje förskola upprättar i samverkan med barnen. Planen innehåller information om hur förskolan aktivt främjar och förebygger alla barns lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Likabendlingsplanen, som uppdateras varje läsår, ska finnas tillgänglig för vårdnadshavare på varje förskola. Det är av yttersta vikt att både barn och vårdnadshavare har god kännedom om hur de ska agera om någon utsätts för trakasserier eller kränkande behandling, till vem de kan vända sig och hur förskolan hanterar ärenden. 

All personal har skyldighet att anmäla kränkningar

All personal i förskola är skyldiga att anmäla till rektor om de får reda på att ett barn upplever sig kränkt. Detta gäller oavsett om det är ett barn, en elev eller en personal som kränker. Anmälan ska göras samma dag de får kännedom om kränkningen. Rektor har i sin tur 1-2 dagar på sig att anmäla kränkningen till förvaltningschef.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter