Sök

Annan huvudman än hemkommunen; Varbergs kommun

I Varbergs kommun bor flertal elever som går i en skola där förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun inte är huvudman. I dessa fall anses Varbergs kommun dock vara hemkommun.

Hemkommunen, det vill säga Varbergs kommun, ska till exempel se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Hemkommunen ska både bevaka att eleverna är skolplacerade och att de faktiskt går i skolan.

Huvudmannen, det vill säga den mottagande fristående skolan eller den andra kommunen, ska till exempel se till att eleverna i dess grundskola fullgör sin skolgång och ska vidta åtgärder om eleven är frånvarande. Av skollagen framgår att huvudmannen även ska överlämna viss information och visst beslutsfattande till hemkommunen.

För att underlätta överlämnandet till Varbergs kommun som hemkommun har det tagits fram viss information och blanketter, som ger stöd i ansvaret att följa skollagen.

Ni är välkomna att skicka e-post till fgn@varberg.se om ni har några frågor gällande nedan.

I det fall huvudmannen kontaktas av en vårdnadshavare som önskar att barnet ska börja förskoleklass ett år senare ska det prövas av hemkommunen (7 kap. 10 § skollagen). Mer information och blankett finns under Börja förskoleklass.

Beslut om förlängning av skolplikten enligt 7 kap. 13 § skollagen ska fattas av hemkommunen, liksom beslut om upphörande av skolplikten enligt 7 kap. 14 § skollagen.

Om huvudmannen ser behov av sådana beslut ska dessa överlämnas till förskole- och grundskolenämnden, vilken i sin tur delegerar beslutsfattandet till grundskolechefen.

En elev i grundskolan har, efter skolpliktens upphörande, rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år, förutsatt att eleven inte nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås. Även detta är ett beslut som ska fattas av hemkommunen enligt 7 kap. 15–16 §§ skollagen. Om huvudmannen ser att eleven inte når kunskapskraven i åk 9 är det viktigt huvudmannen upplyser eleven om denna möjlighet. Av delegeringsförteckningen framgår att nämnden delegerat beslutsfattandet gällande detta till grundskolechef.

Blankett om att en elev önskar slutföra utbildningen under ytterligare två år. Pdf, 235.8 kB.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När utredningen om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att information om detta skyndsamt anmäls till hemkommunen (7 kap. 19 a § och 22 § skollagen).

För att underlätta för annan huvudman än Varbergs kommun att inkomma med information om att en utredning har inletts har det tagits fram en mall som kan användas och skickas in till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Blankett - Anmälan om elevs omfattande frånvaro till hemkommun Pdf, 130.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I det fall skolan uttömt alla insatser för en elev med betydande frånvaro och i princip det enda som återstår för att eleven ska fullgöra skolplikten är att rikta ett vitesföreläggande till vårdnadshavarna, behöver en skolpliktsanmälan göras till förskole- och grundskoleförvaltningen (7 kap. 21 § och 23 § skollagen). Förvaltningen tar då kontakt med rektor och gör sedan en bedömning om förutsättningar avseende föreläggande förenat med vite.

Blankett - Skolpliktsanmälan Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.

När en elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen (7 kap. 22 § skollagen).

Blankett för att anmäla om en elev börjat eller slutat vid skolenheten Pdf, 168.3 kB..

När en elev i bland annat förskoleklass, grundskola övergår till en annan skolform eller byter skolenhet ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolan överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången (3 kap. 12 j § skollagen).

Blankett för överlämning till annan grundskoleenhet i Varbergs kommun Pdf, 181.3 kB.. Blanketten följer den mall som Skolverket har tagit fram.

Om en skolpliktig elev önskar rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än det som anges i skollagen kan medgivande lämnas av elevens hemkommun. Det kan t.ex. vara fallet om det finns mycket särskilda skäl att för att en elev ska tillåtas att studera utomlands (24 kap. 23–25 §§ skollagen).

På sidan Ledighet och skolplikt under avsnittet Fullgöra skolplikten på annat sätt finns blanketter som vårdnadshavare kan använda i det fall de t.ex. avser att vistas utomlands längre perioder vilka inte faller in under ledighet. Har vårdnadshavare ytterligare frågar om detta kan de vända sig till förskole- och grundskolenämnden (fgn@varberg.se). Detta beslutsfattande är vidare delegerat till grundskolechefen.

Av skollagen framgår att huvudmannen för en fristående skola, där betyg sätts, ska lämna över elevernas slutbetyg eller intyg om avgång från grundskola (i de fall eleven elev avgår utan slutbetyg) till den kommun där skolan är belägen (29 kap. 18 § skollagen). Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/2012. Syftet är att garantera elever i fristående skolor tillgång till sina slutbetyg. SKR:s rekommendationer finns att läsa i cirkulär 12:9 som kan hämtas på www.skr.se Länk till annan webbplats..

Rutin Slutbetyg och intyg från fristående huvudmän Pdf, 113.7 kB.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter