Sök

Åter till närundervisning för åk 7-9

Smittskyddsläkaren i Halland rekommenderar inte en förlängning av fjärr- och distansundervisning för elever i högstadiet. Det innebär att elever i årskurs 7-9 i Varbergs kommun kommer att gå tillbaka till närundervisning vecka 16 (19 april).

Fjärr- och/eller distansundervisning bedöms inte som en hållbar lösning i längden och vi börjar se de negativa konsekvenserna för elevers kunskapsinhämtning och psykosociala situation.

Distansundervisning under begränsad period kan bli aktuellt

I samband med ökad smittspridning hos lärare eller elever kan det, efter samråd med smittskyddsenheten, bli aktuellt att en eller flera klasser under en begränsad tidsperiod får övergå till distansundervisning. Det är förvaltningschef i samråd med rektor som fattar ett sådant beslut. Enstaka fall i en grupp eller klass föranleder generellt inte behov av distansundervisning. Då flera fall har konstaterats, eller flera i en och samma klass eller grupp är frånvarande av okänd anledning, spelar lokala faktorer så som klassens storlek, skolans storlek och lokaler in i bedömningen av i vilken omfattning distansundervisningen ska genomföras.

Även vid stor frånvaro av personal med anledning av covid-19, kan skolan hållas stängd eller delvis stängd baserat på Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

ikon

Kontakta oss

Varberg Direkt

Självservice & blanketter