Sök

Betyg och bedömning

Betyg i grundskolan sätts efter en nationell betygsskala. Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i med undantag för språkval där betyg ges från och med årskurs 7.

Den nationella betygsskalan i har sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

För dig som är elev eller förälder och söker information om betyg, prov eller rättigheter läs mer på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kunskapskrav för varje ämne och kurs

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan som beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.

Terminsbetyg och slutbetyg

I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.

Vid betygssättningen ska all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven användas och en allsidig bedömning ska göras av dessa kunskaper. Det innefattar de kunskaper som eleven visat fram till och med det tillfället då betyget sätts. Underlaget ska bygga på varierade bedömningsformer t.ex. prov och muntliga prestationer gjorda vid flera tillfällen.

Betyg och bedömning i den anpassade grundskolan

I anpassade grundskolans ämnesområden sätts inga betyg. Betygen utgår ifrån kriterierna i anpassade grundskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I anpassade grundskolans ämnen får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det.

Omdömen och utvecklingssamtal

I Varbergs kommuns grundskolor används Unikum för dokumentation av elevers kunskapsutveckling. I Unikum kan vårdnadshavare följa elevens kunskapsutveckling och ta del av elevens individuella utvecklingsplan, IUP.

I årskurs 1–5 upprättas omdömen i varje ämne. I Unikum framgår om eleven har ännu ej godtagbara, godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper.

I årkurs 6–9 visar betygen elevens kunskapsutveckling. Betyg sätts i slutet av varje termin. Utöver detta görs även en avstämning en gång per termin där elevernas kunskaper stäms av i relation till kunskapskraven i syfte att identifiera eventuella stödbehov. Till skillnad från betyg i slutet av terminen får du vid detta tillfälle endast information om ditt barn har ännu ej godtagbara eller godtagbara kunskaper i respektive ämne.

Individuella utvecklingsplaner, IUP

I de årskurser där betyg inte sätts gör lärare skrifliga indivuduella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Beställ kopia av ditt grundskolebetyg

Vill du ha en kopia av ditt betyg från grundskolan utfärdat under eller efter 1992, är du välkommen att kontakta aktuell skola. Vill du ha en kopia av ett grundskolebetyg utfärdat under eller före 1991 ska du istället kontakta kommunens kontaktcenter Varberg direkt.

Betyg från fristående skolor

Gäller din förfrågan grundskolebetyg från fristående skolor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Varberg direkt.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter