Sök

Börja förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från 6 års ålder. Det är en viktig länk mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen ska förbereda ditt barn för fortsatt utbildning. Verksamheten kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med många inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Inför läsåret 2023/2024

Har du ett barn som fyller sex år 2023 kommer du få information hemskickad till dig om vilken kommunal skola ditt barn tillhör (anvisad skola) i november månad 2022. Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den anvisade har du möjlighet att göra ett önskemål om skolplacering via e-tjänsten Önska skola nedan.

Inför läsåret 2023/2024 kommer e-tjänsten att vara öppen mellan 1 november och 4 december. (Ansökan ska vara ifylld och signerad senast den 4 december 2022.)

Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

I det fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot används beslutade urvalskriterier som du kan läsa mer om på Varbergs kommuns riktlinjer och urval vid skolplacering.

Önskar du att ditt barn ska byta skola under pågående skolgång, läs mer under Skolplacering och byta av skola.

Att börja förskoleklass det år barnet fyller fem år

Barn bosatta i Sverige erbjuds förskoleklass från höstterminen det år de fyller sex år. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år (7 kap. 11 § skollagen). Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet.

Motivering och utlåtande

En skriftlig ansökan, undertecknad av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad, med motivering till varför barnet ska börja förskoleklass ett år tidigare ska skickas/lämnas till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 15 januari inför kommande läsår. Använd blankett Ansökan att börja förskoleklass det år barnet fyller fem år. Pdf, 137.7 kB.

Pedagogiskt utlåtande från rektor

Om barnet går på förskola ska det till ansökan om tidigare skolstart bifogas ett pedagogiskt utlåtande från rektor på den förskola där barnet har sin nuvarande placering. Det ska av underlaget framgå om det är lämpligt att barnet börjar i förskoleklass ett år tidigare utifrån barnets förutsättningar, både ur socialt och pedagogiskt hänseende.

Beslut

Efter ansökan från vårdnadshavare görs en bedömning om det är lämpligt för barnet att börja i förskoleklass det år barnet fyller fem år. Beslutet fattas av grundskolechef och ett avslagsbeslut kan endast överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Ovanstående ansökan och beslut gäller ansökan till kommunal skola i Varbergs kommun.

Gäller ansökan kommunal skola i annan kommun eller fristående skola i kommunen eller i annan kommun kontaktas den aktuella skolan. Beslut fattas då av huvudmannen för den aktuella skolan.

Du måste även välja en specifik skola för ditt barn

Ansökan om tidigare skolstart sker inte till en specifik skola, utan vårdnadshavare måste dessutom göra en separat ansökan via e-tjänsten Val av skola ovan.

Att börja förskoleklass det år barnet fyller sju år

Enligt skollag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år (7 kap. 10 § skollagen). Om du vill att ditt barn ska börja i skolan det kalenderår barnet fyller sju år måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

För att skjuta upp skolstarten måste det finnas särskilda skäl.
Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:
• tillbringat kort tid i Sverige, och har ett annat modersmål.
• har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
• på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.

Ansökan

Du som vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt via blanketten nedan som bör ha inkommit den 15 januari inför kommande läsår. Använd blankett Ansökan om uppskjuten skolplikt, att börja i förskoleklass det år barnet fyller sju år Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna.

Om barnet går på förskola ska det till ansökan om uppskjuten skolplikt bifogas ett pedagogiskt utlåtande från rektor på den förskola där barnet har sin nuvarande placering. Om det finns eventuell utredning/läkarintyg som styrker motiveringen bör de bifogas. Det ska av underlaget framgå om det är lämpligt att barnet börjar i förskoleklass ett år senare utifrån barnets förutsättningar, både ur socialt och pedagogiskt hänseende. Om kommunal förskoleplats saknas ska kartläggning utfärdas av rektor i det område där barnet är folkbokförd.

Beslut

Det är barnets hemkommun, dvs. den kommun där barnet är folkbokförd, som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller inte. Du måste därför skicka in en ansökan till kommunen även om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet. I Varbergs kommun är det grundskolechefen som har delegation att fatta dessa beslut. Ett avslagsbeslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du tar ställning till på vilken skola du önskar att barnet ska bli placerad. Tänk vidare på att det finns ett sista datum för skolval inför varje hösttermin. Se ingressen.

Byte till fristående skola i Varbergs kommun eller till skola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en fristående skola i Varbergs kommun, en kommunal skola i en annan kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Du kan använda blanketten Byte av skola Pdf, 243.4 kB. och skicka till den skola som är aktuell. 

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör/anvisats är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter