Sök

Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk, avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Börja förskoleklass - Val av skola för 6-åringar

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från 6 års ålder. Det är en viktig länk mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen ska förbereda ditt barn för fortsatt utbildning. Verksamheten kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med många inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Har du ett barn som fyller sex år 2023 kommer du få information hemskickad till dig i november månad 2022 om vilken kommunal skola ditt barn tillhör (anvisad skola). Du får samtidigt information om hur du som vårdnadshavare kan göra en ansökan till en annan skola för ditt barns förskoleklass än den anvisade. Läs mer på sidan Val av skola eller byte av skola.

Om du önskar att ditt barn ska börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare ska en ansökan fyllas i och skickas in till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 15 januari inför kommande läsår. Mer information gällande tidigare skolstart och uppskjuten skolplikt finns nedan.

Att börja förskoleklass det år barnet fyller fem år

Barn bosatta i verige ska erbjudas förskoleklass från höstterminen det år de fyller sex år. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år (7 kap. 11 § skollagen). Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet.

Motivering och utlåtande

En skriftlig ansökan, undertecknad av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad, med motivering till varför barnet ska börja förskoleklass ett år tidigare ska skickas/lämnas till förskole- grundskoleförvaltningen senast den 15 januari inför kommande läsår.

Om barnet går på förskola ska det till ansökan om tidigare skolstart bifogas ett pedagogiskt utlåtande från rektor på den förskola där barnet har sin nuvarande placering. Det ska av underlaget framgå om det är lämpligt att barnet börjar i förskoleklass ett år tidigare utifrån barnets förutsättningar, både ur socialt och pedagogiskt hänseende.

Beslut

Efter ansökan från vårdnadshavare görs en bedömning om det är lämpligt för barnet att börja i förskoleklass det år barnet fyller fem år. Beslutet fattas av grundskolechef och ett avslagsbeslut kan endast överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Ovanstående ansökan och beslut gäller ansökan till kommunal skola i Varbergs kommun.

Gäller ansökan kommunal skola i annan kommun eller fristående skola i
kommunen eller i annan kommun kontaktas den aktuella skolan. Beslut fattas då
av huvudmannen för den aktuella skolan.

Viktig information

Viktigt att nämna är att en ansökan om tidigare skolstart inte sker till en specifik skola, utan vårdnadshavare måste dessutom göra en separat ansökan om Val av skola via blankett.

Ansökan att börja förskoleklass det år barnet fyller fem år - blankett Pdf, 137.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Val av skola inför förskoleklass - blankett Word, 74.9 kB.

Att börja förskoleklass det år barnet fyller sju år

Enligt skollag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år (7 kap. 10 § skollagen). Om du vill att ditt barn ska börja i skolan det kalenderår barnet fyller sju år måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

För att skjuta upp skolstarten måste det finnas särskilda skäl.
Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:
• tillbringat kort tid i Sverige, och har ett annat modersmål.
• har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
• på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.

Ansökan

Du som vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt via blanketten nedan.
Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna, och bör ha inkommit den 15 januari inför kommande läsår.

Om barnet går på förskola ska det till ansökan om uppskjuten skolplikt bifogas ett pedagogiskt utlåtande från rektor på den förskola där barnet har sin nuvarande placering. Om det finns eventuell utredning/läkarintyg som styrker motiveringen bör de bifogas. Det ska av underlaget framgå om det är lämpligt att barnet börjar i förskoleklass ett år senare utifrån barnets förutsättningar, både ur socialt och pedagogiskt hänseende. Om kommunal förskoleplats saknas ska kartläggning utfärdas av rektor i det område där barnet är folkbokförd.

Beslut

Det är barnets hemkommun, dvs. den kommun där barnet är folkbokförd, som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller inte. Du måste därför skicka in en ansökan till kommunen även om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet. I Varbergs kommun är det grundskolechefen som har delegation att fatta dessa beslut. Vidare kan ett avslagsbeslut överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du tar ställning till på vilken skola du önskar att barnet ska bli placerad. Tänk vidare på att det finns ett sista datum för skolval inför varje hösttermin.

Ansökan om uppskjuten skolplikt, att börja i förskoleklass det år barnet fyller sju år - blankett Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Plats i fritidshem

Före och efter förskoleklassen kan ditt barn vara på fritidshem.

Kommunala och fristående förskoleklasser

Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående. Om förskoleklassen är kommunal är det kommunen som är ansvarig huvudman. För fristående förskoleklasser kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående förskoleklasserna ska vara öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala förskoleklasser.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter