Sök

Avgifter och regler

Här hittar du som vårdnadshavare information om vilka regler och avgifter som gäller för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun.

En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs kommun används maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats i förskola och pedagogisk omsorg aldrig kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år. Nedanstående avgifter gäller för 2022.

Beräkna din avgift

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas efter familjens sammanlagda inkomst före skatt/månad (max 52 410 kr), antal barn i familjen som går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och barnets ålder.

Övergången till avgift för barn 3-6 år och skolbarn sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Skriv tabellbeskrivning här

Barn 1-2 år

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

3 %

1572 kr

Barn 2

2 %

1048 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Barn 4


Ingen avgift


Skriv tabellbeskrivning här

Barn 3-6 år och skolbarn

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

2 %

1048 kr

Barn 2

1 %

524 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Barn 4


Ingen avgift


Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Varbergs kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Pdf, 401 kB. (Pdf, 401 kB) som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö och turordning, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Regler och avgifter för fristående förskolor

Fristående förskolor använder maxtaxa i enlighet med de kommunala förskolorna. Däremot har de fristående förskolorna egna regler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

Retroaktiv avgiftskontroll

Varbergs kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Därför kontrolleras nu att rätt avgift har betalats för år 2019.

Kontrollen kommer att genomföras varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under hösten 2021 går förskole- och grundskoleförvaltningen igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2019. De som har betalat för mycket får pengar tillbaka och de som har betalat för lite får en faktura att betala.

Jämförelse med Skatteverket

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2019 enligt Skatteverkets uppgifter och dela denna med tolv, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som inlämnats till kommunen.

Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att avgiften blir rätt eftersom det inte uppdateras automatiskt. Med familjeförhållande avses personer med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Fel avgift?

Visar kontrollen att den lämnade inkomstuppgiften till kommunen har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, kommer en justering att ske. Den som har betalt för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en faktura att betala. Belopp under 500 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Information om förfallodag finns på fakturan. Förälder/vårdnadshavare kommer att ha 30 dagar att betala fakturan. Kan inte hela fakturan betalas på en gång går det att ansöka om anstånd eller avbetalningsplan. Om du har en pågående skuld går det inte att få anstånd. Vid upprättande av avbetalningsplan tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader. Maila Varbergs kommun, förskole- och grundskoleförvaltningen fgn@varberg.se och uppge:

kundnummer och telefonnummer angående anstånd/avbetalningsplan så kontaktar någon från ekonomikontoret er.

Vad ingår i avgiftsgrundande inkomst?

Det vanligaste felet vid återbetalningskrav är att det saknas en aktuell inkomstuppgift eller att det saknas uppgifter som är skattepliktiga i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt reglerna. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till barnet.

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Inkomst av tjänst
 • Arvode
 • Inkomst av rörelse
 • Inkomst av kapital
 • Inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag
 • Pensionsförmåner (brutto)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
 • Ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • Konfliktersättning
 • Livränta (skattepliktig del)
 • Förmån av fri bil
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter