Sök

Information och regler En-till-En

I Varbergs kommunala skolor ska alla elever ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg. Målet med En-till-En är att öka lusten till lärande hos elever och pedagoger, förbättra elevernas måluppfyllelse och resultat samt att skolorna utvecklar arbetsformer och metoder anpassade till IT som pedagogiskt lärverktyg.

Överenskommelse

När en elev ges ett personligt ansvar för ett digitalt verktyg upprättas en överenskommelse mellan skolan och eleven och dennes vårdnadshavare. Överenskommelsen innebär att eleven och vårdnadshavaren accepterar de regler som finns. Om reglerna inte följs, kan avtalet komma att brytas, och eleven förlora rätten att låna ett personligt digitalt verktyg. Vissa inställningar och begränsningar kan komma att tillämpas, exempelvis förinstallerade appar och kontrollfunktioner av innehållet. Överenskommelsen ska skrivas under av både vårdnadshavare och elev alternativt myndig elev. Läs noga igenom reglerna för En-till-En innan överenskommelsen skrivs under. Överenskommelse gällande personligt digitalt verktyg finns bifogat.

Handhavande och förvaring

När en elev lånar ett personligt digitalt verktyg har eleven ett eget ansvar för att ta hand om det personliga digitala verktyget och se till att det inte skadas. Eleven ansvarar också för backup av egna filer, handhavande och säker förvaring. Det digitala verktyget ska alltid tas med hem efter skoldagens slut samt på lov och ledigheter. Vid förflyttning ska det digitala verktyget förvaras i sitt fodral. Vid förvaring i elevskåp som låses med hänglås på skolan måste ett säkerhetsklassat hänglås användas.

Leasing och försäkring

De digitala verktygen leasas av skolan. Leasingavtalet omfattar garanti och försäkring. Innan avtalstidens slut kommer eleven bli erbjuden att köpa det digitala verktyget från leasingbolaget till reducerat pris. Köpet administreras av leasingbolaget. För att garanti och försäkring ska gälla ställs kravet att eleven agerar på ett ansvarsfullt sätt i sin hantering av det digitala verktyget och förvarar det på en säker plats. Vid olyckshändelse som medför skada på verktyget ska den supportansvarige på skolan kontaktas. Självrisken vid försäkringsärenden betalas av skolan om elev/inblandade varit aktsamma. Om skada uppkommit genom avsiktlig skadegörelse eller vårdslöshet kan eleven bli ersättningsskyldig för skadan. Vid stöld av digitalt verktyg ska en polisanmälan göras. Sker stölden på fritiden görs polisanmälan av vårdnadshavaren.

Support

På varje skola finns det en resursperson som är behjälplig med hanteringen av ditt digitala lärverktyg. Om du behöver teknisk hjälp, ditt verktyg inte fungerar eller har blivit utsatt för skada kontaktar du din resursperson. Du har även tillgång till Apples support, dygnet om och året runt via tel: 020-100 529 och på Apples webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allmänna regler

Observera att det kan finnas lokala ordningsregler på din skola som kompletterar de allmänna reglerna.

  • Ditt digitala verktyg är ditt arbetsredskap och det är din skyldighet att se till att det är funktionsdugligt.
  • Ditt digitala verktyg får användas till sådant som enligt svensk lag är tillåtet.
  • Ditt digitala verktyg ska användas med respekt för andra människor.
  • Du måste använda lösenordsskydd och ingen annan får känna till dina inloggningsuppgifter.
  • Ditt digitala verktyg, precis som du, ska alltid komma fulladdat till skolan.
  • Ditt digitala verktyg bor hemma hos dig och ska vila där varje natt.
  • Ditt digitala verktyg får inte lämnas utan tillsyn.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter