Sök

Ledighet och skolplikt

Här finns information om vad skolplikt innebär, vad som gäller ifall ditt barn behöver vara ledig eller om ni planerar att flytta utomlands.

Ledighet för skolpliktiga elever

Enligt skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet, men rektor får delegera beslutanderätten om ledighet till någon annan för tid upp till tio dagar per läsår.

Vid ledighet överstigande sammanlagt tio dagar per läsår krävs synnerliga skäl. Att till exempel åka på semester med sin familj kan i normalfall inte komma i närheten av att vara synnerliga skäl för ledighet.

Innan du ansöker om ledighet, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar.

Ledighet vid nationella prov beviljas endast i undantagsfall. Datum för de nationella proven på skolverket.se. Länk till annan webbplats.

Ledighetsansökan görs via Skola 24

Använd Skola 24 där du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla ledighet via telefon, webben eller en mobilapp. Via Skola 24 kan vårdnadshavare även ta del av sitt/sina barns schema.

För att logga in på Skola24 krävs e-legitimation som till exempel bank-id och båda vårdnadshavare behöver godkänna ansökan. Om en eller båda vårdnadshavare inte har möjlighet att logga in med e-legitimation finns möjlighet att ansöka via blankett och lämna till skolan, Ansökan om ledighet i grundskolanPdf, 200.9 kB. (Pdf, 200.9 kB) Pdf, 200.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Enligt huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. Kommunen har tillsammans med vårdnadshavare en skyldighet att bevaka elevens kunskapsutveckling och närvaro i skolan. Ett skolpliktigt barn kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan eller grundsärskolan, exempelvis i skola utomlands. Rätten till att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i 24 kap. 23 § skollagen (2010:800).

Dessa beslut fattas av grundskolechef inom förskole- och grundskoleförvaltningen oavsett om det handlar om elever i kommunal eller fristående skola.

Ansökan och beslut

Vårdnadshavare kan ansöka om att en elev ska fullgöra skolplikten på annat sätt. Förskole- och grundskolenämnden fattar sedan beslut om detta.

Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola/grundsärskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Varje enskilt fall bedöms individuellt. Om det finns flera barn i samma familj som önskar fullgöra skolplikt på annat sätt, måste en separat ansökan göras för varje barn.

För att ansökan ska kunna beviljas krävs att alla kriterier nedan är uppfyllda:

  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står till buds i till exempel grundskolan
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  • att det finns synnerliga skäl.

    För att säkerställa ett beslut innan avresa ska ansökan ha kommit in till kommunen senast 4 månader innan planerad avresa, med de bilagor som efterfrågas.

Obs! Om ansökan godkänns är eleven inte garanterad att återfå sin gamla skolplacering när han eller hon kommer tillbaka.

Det är viktigt att i god tid innan ni återvänder ansöka om skolbyte.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt Pdf, 205.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
Varbergs kommun
Förskole- och grundskoleförvaltningen
432 80 Varberg

Kostnader för utbildning utomlands

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för kostnader för utbildning som uppkommer i ett annat land. Det betyder att Varbergs kommun inte kan välja att betala kostnader som uppkommer för elevens skolgång utomlands.

Skolplikten upphör för barn om familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige.

Om en elev är folkbokförd i Varbergs kommun kan skolplikten endast upphöra om hemkommunen efter en prövning bedömer att eleven vistas varaktigt utomlands.

Dessa beslut fattas av grundskolechef inom förskole- och grundskoleförvaltningen oavsett om det handlar om elever i kommunal eller fristående skolor.

Anmälan och beslut

Om vårdnadshavare planerar att vistas varaktigt utomlands, längre än 6 månader men kortare än ett år finns möjlighet att anmäla varaktig utomlandsvistelse. För att kommunen ska kunna hantera ansökan måste vårdnadshavare bifoga underlag som kan styrka att vistelsen är varaktig, med till exempel arbetsgivarintyg, hyreskontrakt och så vidare.

Obs! Om anmälan godkänns är eleven inte garanterad att återfå sin gamla skolplacering när han eller hon kommer tillbaka.

Om kommunen beslutar att eleven ska undantas från skolplikt har hemkommunen fortsatt ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokförd i kommunen. Beslutet ska därför kontinuerligt följas upp varje läsår. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Om ni planerar att ha er regelmässiga dygnsvila utanför Sverige längre än ett år (20 § folkbokföringslagen) har ni istället en skyldighet att anmäla flytt till Skatteverket. När flytt registrerats omfattas eleven inte längre av skolplikt i Sverige.

Det är viktigt att i god tid innan ni återvänder att ansökan om skolbyte.

Blankett för Anmälan varaktig utlandsvistelse Pdf, 168.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
Varbergs kommun
Förskole- och grundskoleförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter