Sök

Byte av skola

Barn i Varbergs kommun erbjuds plats i kommunal skola nära hemmet. Här beskrivs hur du gör om du önskar att ditt barn börjar i en annan skola eller om du vill att ditt barn byter skola senare under skolgången.

För dig med barn som ska börja förskoleklass eller som flyttar till Varberg under förskoleåret ska gå till sidan Förskoleklass.

Byta skola, introduktion

Alla barn som är folkbokförda i Varberg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Du som vårdnadshavare kan ansöka till den skola som du vill att ditt barn ska gå i. Skolbyte mellan kommunala grundskolor i Varberg sker först och främst inom angivna perioder. Läs mer under "Byte av skola under pågående skolgång".

Om fler söker än det finns plats till?

Ibland är det fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser i årskursen. Läs mer om beslutade urvalskriterier som gäller för grundskolan i Varbergs kommun Riktlinje - Skolplacering i förskoleklass och grundskola Pdf, 288.3 kB..

Skolskjuts kan påverkas

Rätten till skolskjuts påverkas vid val av annan skola än den anvisade, läs mer nedan.

Byte av skola under pågående skolgång

Du kan önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i.Varbergs kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavares önskemål. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går.

Ansökan skolbyte under skolbytesperioder

För dig som vill byta till en kommunal skola i Varbergs kommun erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår. Bytet avser skolstart nästkommande termin. Använd e-tjänst "Önska skola". Där finns även blankett för dig som inte har e-legitimation eller har skyddade personuppgifter.

Skolbyte inför höstterminen 2024

För en plats till terminsstart höstterminen 2024 ska ansökan inkommit till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 30 april 2024.

Samtliga ansökningar handläggs efter sista ansökningsdagen. Ansökningarna hanteras samtidigt för att det ska vara en rättssäker process där alla sökande ges samma förutsättningar.

Ansökan är bindande

En ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att det inte är möjligt att ångra sig om eleven får en ny skolplacering.

Byte av skola vid flytt

Om du flyttar till Varbergs kommun eller inom kommunen är vår ambition att ditt barn ska erbjudas plats i en skola inom upptagningsområdet eller annan kommunal skola i anslutning till hemmet.

Önskar du byta skola i samband med att ditt barn flyttar meddela detta via blankett som du hittar på e-tjänsten. Ansökan om byte i samband med flytt kan ske löpande under läsåret. Om ni inte har flyttat ännu behöver du tillsammans med blanketten skicka in ett bostadskontrakt (exempelvis hyreskontrakt eller köpekontrakt) som styrker den nya folkbokföringsadressen.

Byte till fristående skola i Varbergs kommun eller till skola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en fristående skola i Varbergs kommun, en kommunal skola i en annan kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Byte till skola i Varbergs kommun av elev folkbokförd i annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg är det möjligt att ansöka om skolplacering i Varbergs kommun. Använd blanketten Mottagande av barn/elev från annan kommun Pdf, 315.8 kB. – förskola, förskoleklass och grundskola Pdf, 315.8 kB..

Skolskjuts vid val av annan skola

När du väljer en annan skola än skolan inom barnets upptagningsområde är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Björkedalsskolan är en resursskola för åk F-9 som är placerad i Himle. Skolan vänder sig till de elever som är i behov av särskilt stöd, och där den ordinarie skolmiljön utgör ett hinder för elevens lärande och sociala utveckling. Läs mer om Björkedalsskolan.

Ansökan till skolan kan göras av vårdnadshavare i samverkan med nuvarande skola. För mer information, kontakta rektor Dan Emilsson på dan.emilsson@varberg.se eller via Varberg Direkt 0340-88 000.

Riktlinje - Ansökan och placering på Björkedalsskolan Pdf, 151.5 kB.

Riktlinjer och urval vid skolplacering

Alla barn som är folkbokförda i Varberg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola du helst vill att ditt barn ska gå i. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9.

Önska skolplacering

Det är vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten för i vilken skola en elev ska gå. Men ibland är det fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser i årskursen.

I det fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot ska följande urvalskriterier användas:

  1. Skolspår (gäller endast elever som påbörjat en skolplacering)
  2. Upptagningsområde
  3. Anvisad skola (gäller endast i förskoleklass)
  4. Relativ närhet
  5. Absolut närhet
  6. Lottning

Skolspår
En elev som har placering på en skolenhet ska ges möjlighet att fortsätta på den skolenhet som följer av skolspåret. Exempelvis om en elev går åk 3 på en F-3 skola ska denne ha företräde att följa med till den skola som följer av skolspåret, t.ex. i aktuellt exempel följande 4–9 skola. Detta gäller även elever som flyttat från upptagningsområdet.

Upptagningsområde
Förskole- och grundskolenämnden har beslutat om upptagningsområden med hänsyn till bland annat avstånd, storlek på barnkullar i olika åldrar och skolornas kapacitet. Skolan inom elevens upptagningsområde anses vara i närheten av hemmet. Upptagningsområden är föränderliga och kan justeras inför kommande läsår.

Anvisad skola
Elever inför förskoleklass kan vid platsbrist anvisas till skolor utanför upptagningsområdet. Anvisad skola är en skola i närheten av hemmet och bestäms av kommunen.

Relativ närhet
Urvalsmetoden relativ närhet säkerställer att skolplaceringar inte leder till orimligt långa resvägar. Relativ närhet räknas ut genom att avståndet till en alternativ närliggande kommunal skola subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Ett högre värde i differensen har företräde framför ett lägre värde.

Exempel - Urvalskriterie relativ närhet

Illustration som visar två barn som har olika långt avstånd till olika skolor

Elev A har 0,8 km till skolan i upptagningsområdet och 0,5 km färdväg till önskad skola. Den relativa närheten för elev A blir 0,8 km – 0,5 km = 0,3 km.
Elev B har 1,1 km till skolan i upptagningsområdet och 0,7 km färdväg till önskad skola. Den relativa närheten för elev B blir 1,1 km – 0,7 km = 0,4 km.
Enligt exemplet har Elev B rätt till plats på den önskade skolan på grund av ett längre relativt avstånd.

Absolut närhet
Om två, eller fler, elever har exakt samma relativa närhet till önskad skola så görs urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och önskad skola. Eleven som bor närmast önskad skolan har då förtur.

Hur mätningen görs
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och vald skola mäts i ett digitalt kartsystem. Samma kartsystem ska användas för samtliga ansökningar under aktuell handläggningsperiod, för att kommunen ska kunna garantera en likvärdig prövning. Avståndet mäts i första hand för gång- och cykelväg.

Lottning
Lottning är ett sista urval i det fall det finns fler sökande än antal platser. Lottning sker genom framtagen rutin.

För ytterligare information, var vänlig se Riktlinje - Skolplacering i förskoleklass och grundskola Pdf, 288.3 kB..

Läs mer om kommunala grundskolor

Grundskolor i Varberg.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter