Sök

Skolplikt

Här finns information om vad skolplikt innebär och vad som gäller ifall ditt barn behöver vara ledig eller om du vill att barnet tillfälligt ska gå i skola i ett annat land.

Ledighet för skolpliktiga elever

Enligt skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor får delegera beslutanderätten om ledighet till någon annan för tid upp till tio dagar per läsår.

Hur du ansöker om kortare ledighet framgår under Läsårstider, lov och ledigheter för grundskolan

Att fullgöra skolplikten på annat sätt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Enligt huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. Kommunen har tillsammans med vårdnadshavare en skyldighet att bevaka elevens kunskapsutveckling och närvaro i skolan. Ett skolpliktigt barn kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan eller grundsärskolan, exempelvis i skola utomlands. Rätten till att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i 24 kap. 23 § skollagen (2010:800).

Grundskoleelever/elever i grundsärskola som under en tid går i skola utomlands och sedan återvänder till Varberg är inte garanterade att återfå sin gamla skolplacering. Varberg kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering.

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola/grundsärskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Varje enskilt fall bedöms individuellt. Om det finns flera barn i samma familj som önskar fullgöra skolplikt på annat sätt, måste en separat ansökan göras för varje barn. För att ansökan ska kunna prövas behöver kommunen få information om:

  • den alternativa skolgången: Det krävs att den alternativa skolgången framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan/grundsärskolan.
  • hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång.
  • att det finns synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

För att ansökan ska kunna beviljas måste samtliga förutsättningar ovan vara uppfyllda.

Kostnader för utbildning utomlands

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för kostnader för utbildning som uppkommer i ett annat land. Det betyder att Varbergs kommun inte kan välja att betala kostnader som uppkommer för elevens skolgång utomlands.

Ansökan

För att Varbergs kommun ska kunna genomföra en prövning av ansökan och fatta beslut i det enskilda fallet behöver vårdnadshavare skicka in en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt på avsedd blankett. För att säkerställa ett beslut innan avresa ska ansökan ha kommit in till kommunen senast 4 månader innan planerad avresa, med de bilagor som efterfrågas.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt Pdf, 205.2 kB. (Pdf, 205.2 kB)

Ansökan skickas till:
Varbergs kommun
Förskole- och grundskoleförvaltningen
432 80 Varberg

Överklaga beslut

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan överklagas med förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Varaktig vistelse utomlands

Skolplikten upphör för barn om familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Blankett för anmälan varaktig utlandsvistelse Pdf, 168.9 kB. (Pdf, 168.9 kB)

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att du i god tid meddelar Varbergs kommun när du och ditt barn tänkt återvända och önskar börja skolan. Du kan meddela önskad skolstart via blanketten Byte av skola under pågående skolgång Pdf, 243.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 243.4 kB). Blanketten fylls i av vårdnadshavare och skickas sedan till Varbergs kommun, om ni önskar en kommunal skola, eller direkt till skolan, om ni önskar en fristående skola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter