Sök

Val av skola eller byte av skola

Barn i Varbergs kommun erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin bostadsadress. Här beskrivs hur du gör om du önskar att ditt barn börjar i en annan skola eller om du vill att ditt barn byter skola senare under skolgången.

Val av annan skola än den anvisade, inför förskoleklass

Har du ett barn som fyller sex år 2023 kommer du få information hemskickad till dig i november månad 2022 om vilken kommunal skola ditt barn tillhör. Den skola som ditt barn tillhör är utifrån det upptagningsområde som skolan har och där barnet bor, har sin folkbokföringsadress.

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den anvisade har du möjlighet att göra ett önskemål om val av skola. Läs mer om urvalskriterier längre ner på sidan.

Val av skola inför förskoleklass görs via e-tjänst Länk till annan webbplats.. Inför läsåret 2023/2024 kommer e-tjänsten att vara öppen mellan 1 november och 4 december. Det innebär att ansökan ska vara ifylld och signerad senast den 4 december 2022. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Möjligheten att göra valet via blankett kvarstår, Val av skola inför förskoleklass Pdf, 230 kB.. Ansökan undertecknas och skickas till Varberg direkt enligt anvisning på blankett. Blanketten ska ha kommit in till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 4 december 2022.

Ansökan behöver enbart göras om en annan skola än den anvisade önskas.

Val av kommunal skola i annan kommun, fristående skola i Varbergs kommun eller fristående skola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en kommunal skola i en annan kommun, en fristående skola i Varbergs kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Rektor på den önskade skolan beslutar om barnet kan tas emot på skolan. Denna blankett, Val av skola Pdf, 230 kB. fylls i och undertecknas av vårdnadshavare som skickar blanketten till den skola som är aktuell.   

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Byte av skola under pågående skolgång

Här kan du läsa om vad som gäller när du vill byta grundskola inom kommunen, utanför kommunen eller till och från fristående grundskola.

Om du flyttar till Varbergs kommun eller inom kommunen är vår ambition att ditt barn ska erbjudas plats i en skola inom upptagningsområdet eller annan kommunal skola i anslutning till hemmet. Läs mer under Byte av skola vid flytt till eller inom kommunen.

Du kan även välja att byta till annan skola under ditt barns skolgång. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går. Varbergs kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavares önskemål.

Du har även möjlighet att ansöka om en plats för ditt barn i en skola i en annan kommun.

Skolbytesperioder

Skolbyte mellan kommunala grundskolor i Varberg ska först och främst ske inom angivna skolbytesperioder, där förvaltningen hanterar alla ansökningar när skolbytesperioden är slut.

Det är vårdnadshavares önskemål som är utgångspunkten för i vilken skola en elev ska gå men ibland är det fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser i årskursen. Genom att ha skolbytesperioder och hantera ansökningarna samtidigt blir processen mer rättssäker och där alla sökande ges samma förutsättningar.

För elev som flyttar in i kommunen eller flyttar inom kommunen kvarstår möjligheten att ansöka om byte löpande under läsåret.

Skolbytesperioder hösten 2022 och framåt

Från och med hösten 2022 kommer förskole- och grundskoleförvaltningen istället ha en skolbytesperiod per termin. En på vårterminen för kommande hösttermin, och en på höstterminen för kommande vårtermin.

Skolskjuts vid byte av skola under pågående skolgång

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Byte av skola vid flytt till eller inom kommunen

Om du flyttar till Varbergs kommun eller inom kommunen är vår ambition att ditt barn ska erbjudas plats i en skola inom upptagningsområdet eller annan kommunal skola i anslutning till hemmet.

Önskar du byta skola i samband med flytt meddela detta via blankett - Byte av skola vid flytt Pdf, 216.8 kB.. Ansökan om byte i samband med flytt kan ske löpande unde läsåret.

För kännedom: Trönninge skola är fullsatt och tar inte emot några elever utanför skolans upptagningsområde.

Byte till skola i Varbergs kommun av elev folkbokförd i annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg, kan plats ändå sökas på skola i Varbergs kommun. Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn på en kommunal skola i Varbergs kommun fyller du i blanketten Mottagande av barn/elev från annan kommun – förskola, förskoleklass och grundskola Pdf, 315.8 kB..

För kännedom: Trönninge skola är fullsatt och tar inte emot några elever utanför skolans upptagningsområde.

Urvalskriterier för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Det är vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten för i vilken skola en elev ska gå. Men ibland är det fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser i årskursen. I det fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot används följande urvalskriterier:

  1. Skolspår (gäller endast elever som påbörjat en skolplacering)
  2. Upptagningsområde
  3. Relativ närhet
  4. Absolut närhet
  5. Lottning

Skolspår
Skolorganisation i Varberg har ett F-9 perspektiv, även kallat skolspår. En elev som har placering på en skolenhet i Varberg kommun ska ges möjlighet att fortsätta till den skolenhet som följer av skolspåret. Exempelvis om en elev går på en F-3 skola ska denne ha företräde att till åk 4 följa med till den skola som följer av skolspåret. Genom att ha ett F-9 perspektiv (skolspår) ökar förutsägbarhet och kontinuitet vad gäller elevens skolgång och det bidrar även till att sammanhålla kamratgrupper utifrån befintliga elevgrupper.

Upptagningsområde
Alla grundskolorna i Varberg kommun har ett geografiskt upptagningsområde. Upptagningsområdena beslutas av förskole- och grundskolenämnden och tar hänsyn till bland annat avstånd, storlek på barnkullar i olika åldrar och skolornas kapacitet. Skolan inom elevens upptagningsområde anses vara i närheten av hemmet.

Relativ närhet
När ett urval görs utifrån relativ närhet innebär det att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Beräkningsmodellen innebär att man räknar ut vem som har mest att förlora avståndsmässigt på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Se illustration nedan.

  • Den alternativa skolan är den skola i dit eleven blir anvisad en plats.
  • Det avståndet som beräknas är elevens färdväg.

Exempel - Urvalskriterie relativ närhet

Skiss som visar två barn som har olika långt avstånd till olika skolor

Elev A har 0,8 km till anvisad skola och 0,5 km färdväg till önskad skola. Den relativa närheten för elev A blir 0,8 km – 0,5 km = 0,3 km.
Elev B har 1,1 km till anvisad skola och 0,7 km färdväg till önskad skola. Den relativa närheten för elev B blir 1,1 km – 0,7 km = 0,4 km.
Enligt exemplet har Elev B rätt till plats på den önskade skolan på grund av ett längre relativt avstånd.

Absolut närhet
Om två, eller fler, elever har exakt samma relativa närhet till önskad skola så görs urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och önskad skola. Eleven som bor närmast önskad skolan har då förtur.

Lottning
Lottning är ett sista urval i det fall det finns fler sökande än antal platser.

Kontakta aktuell skola

Har du frågor om val av skola är du välkommen att kontakta den skola du önskar att ditt barn ska gå i - Grundskolor i Varberg.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter