Sök

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan.

Modersmålsundervisning utförs av modersmålstalande lärare och arbetar utifrån Skolverkets kursplaner och kunskapskrav i ämnet modersmål. Vårdnadshavare får ta del av den pedagogiska planeringen genom föräldramöten och Unikum.

Undervisningen sker på icke timplanbunden tid (utanför elevens vanliga schema). I vissa grupper anordnas modersmålsundervisning som fjärrundervisning.

För att få modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan måste en elev uppfylla vissa kriterier:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska.
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. 
  • Eleven önskar få modersmålsundervisning.

Adoptivbarn

Om en elev är adopterad är eleven undantaget kriteriet om att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Minoritetsspråk

Har en elev något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch som modersmål har eleven utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Eleven är då undantagna kriteriet modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Förutsättning för undervisning i modersmål

För att undervisning i ett modersmål ska anordnas gäller följande förutsättningar:

  • Minst fem elever ska önska undervisning i samma språk för att undervisning ska organiseras (kravet gäller inte minoritetsspråk och elever som är adopterade).
  • För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever från flera skolor och olika åldrar. Undervisningen sker på en skola där gruppen samlas. Detta kan innebära att eleven får transportera sig till annan skola där modersmålsundervisningen sker.
  • I vissa grupper anordnas modersmålsundervisning som fjärrundervisning.
  • Lämplig lärare kan anställas
  • Undervisningen sker på icke timplanbunden tid (utanför elevens vanliga schema).

Anmälan modersmålsundervisning i grundskolan

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning måste du som vårdnadshavare göra en anmälan. Anmälan avser elever i både kommunal och fristående grundskola. Anmälan för höstterminen görs under perioden 1 januari - 30 april. Anmälan för vårterminen görs under perioden 1 juli - 31 oktober. 

Avanmäl modersmålsundervisning i grundskolan

För att avsluta modersmålsundervisningen ska du som vårdnadshavare avanmäla modersmålsundervisningen i grundskolan. Anmälan avser elever i både kommunal och fristående grundskola.

Anmälan modersmålsundervisning i gymnasieskolan

I gymnasieskolan görs anmälan i samband med val av gymnasieskola. Efter skolstart sker anmälan via studie- och yrkesvägledare på skolan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter