Sök

Flexteam - Särskilt stöd till elever med AST

Till elever med autismspektrumtillstånd (AST) i behov av särskilt stöd, kan flexteam erbjudas. Flexteam består av pedagoger med personlig lämplighet, fördjupad kunskap och kompetens inom AST. Diagnos är inget krav för att få tillgång till stödet utan behovet avgör typ av stödinsats. Stödet ges i första hand inom den klass där barnet går, men tillgång till andra lokaler är oftast nödvändigt.

Flexteam har som uppdrag att främja tillgänglig utbildning, delaktighet och likvärdighet för elever med AST genom att finna individuella flexibla lösningar i nära samarbete med rektor, klasslärare och lokal elevhälsa. Anpassning av skolans olika lärmiljöer behöver alltid ske parallellt.

Arbetet fokuserar på förhållningssätt, visuellt kommunikationsstöd, struktur- och strategistöd, men också organisatoriska delar. Utgångspunkten i stödet är alltid elevens klasstillhörighet och att den ordinarie läraren behåller ansvaret för innehållet i undervisningen. Flexteams-pedagogerna kan utifrån det anpassa material, lärsituation och lärmiljöer efter behov.

Satsning och vidareutveckling av flexteam

Läsåret 2012/2013 startade flexenheten Kärnan på Bosgårdsskolan i Tvååker, främst riktat mot elever med AST i äldre åldrar. Verksamheten var och är mycket framgångsrik. Barn- och utbildningsnämnden fattade våren 2014 beslut om att utveckla flexteamen med målsättningen att elever med AST i alla åldrar och på alla skolor ska få tillgång till ett flexteam.

Två flexteamsutvecklare arbetar från och med läsåret 2015/16 heltid i ett 3-årigt projekt med att bland annat utveckla och kvalitetssäkra arbetsmetoder, stödja skolorna i att organisera och implementera flexteam, handleda flexteamen och fortbilda på skolorna, att kommunövergripande samordna fortbildning och nätverk för flexteams-pedagogerna samt samverka med andra aktörer.

Varbergs kommuns arbete med flexteam får mer och mer extern uppmärksamhet i form av studiebesök och önskemål om föreläsningar.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter