Sök

Skolskjuts

Här kan du läsa om regler och riktlinjer samt ansöka om skolskjuts i grundskola inklusive förskoleklass, samt till anpassad gymnasieskola. Du får även information om vad som gäller för att ansöka om skolskjuts i anpassad grundskola.

Skolskjuts grundskola

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning svårt att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt kan det få kostnadsfri skolskjuts.

Alla elever som anser sig vara i behov av skolskjuts ska ansöka om detta. Ansökan ska göras för varje nytt läsår oavsett om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts eller inte.

För att vara berättigad till skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun.
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl. Läs mer under respektive rubrik nedan.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Läs mer och ta del av Riktlinje för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola Pdf, 848.7 kB..

Ansök om skolskjuts grundskola för läsåret 2023/2024

För skolskjuts läsåret 23/24 öppnade ansökan den 1 mars. Sista dag för att garanteras ett beslut om skolskjuts innan skolstart var den 14 april. Ansökan efter den 14 april hanteras i turordning, men kan innebära att man inte kan garanteras ett skolskjutsbeslut innan skolstart.

Förutsättningar och villkor för skolskjuts grundskola, anpassad grundskola

Du som vårdnadshavare har ett större ansvar för yngre barns säkerhet (tillsynsansvar) till och från uppsamlingsplats eller skolområde.

E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare, som till exempel familjehem.

I dessa fall samt om någon av vårdnadshavarna saknar bank-id ska blanketten ”Ansökan om skolskjuts” användas. Blanketten finns i e-tjänsten.

För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast den 14 april.

Ansökningar som inkommer efter den 14 april hanteras i turordning, men kan innebära att man inte kan garanteras ett skolskjutsbeslut innan skolstart.

Beslut om skolskjuts meddelas via e-post och under "Mina sidor" i e-tjänsten.

Elev inskriven i anpassad grundskola med integrerad skolgång i hemskola ska ansöka om skolskjuts via e-tjänsten.

Elev som går på Varbergs anpassade grundskola kommer att få information och ansökningsblankett från skolan och ska inte använda e-tjänsten.

En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:

  • 2 km för elev i årskurs F–3
  • 3 km för elev i årskurs 4–6
  • 4 km för elev i årskurs 7–9

Avståndsbestämmelserna gäller även mellan hem och uppsamlingsplats för skolskjuts.

Avståndsbedömningen görs av kommunen.

Vid en ansökan om skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning ska en bedömning göras om varaktighet och om funktionsnedsättningen påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan.

Det är vårdnadshavares ansvar att bifoga relevant underlag för bedömningen, såsom medicinskt utlåtande från läkare. Skolskjuts ska i de fall det är lämpligt i första hand ges med upphandlad skolskjuts i form av skolbuss eller med linjetrafik.

Om färdvägens längd, trafikförhållandena eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan annan särskild omständighet göra det.

Det innebär att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning.

Det måste dock handla om en längre period för att skolskjuts ska kunna beviljas. Det är vårdnadshavares ansvar att skicka in relevant underlag för bedömningen.

När du som vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade till ditt barn är huvudregeln att barnet inte är berättigad till skolskjuts.

Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Utgångspunkten vid prövningen är om skolskjuts kan beviljas till den valda skolan utan att det uppkommer ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Om ditt barn bor växelvis lika mycket hos dig och barnets andra vårdnadshavare kan barnet beviljas skolskjuts till och från båda adresserna, under förutsättning att båda adresserna är belägna inom Varbergs kommun och att barnet går i anvisad skola.

Skolskjuts kan endast beviljas under jämn eller ojämn vecka från den aktuella adressen.

Vid växelvist boende och skolskjuts önskas från båda adresserna behöver en ansökan per adress göras i e-tjänsten.

En elev kan beviljas skolskjuts om trafikförhållandena utmed skolvägen anses medföra en förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Trafikmiljöer där fordon och elever vistas innebär alltid risker, men vissa trafikmiljöer kan innebära större risker än andra sett till enskilda elever, och det är detta som bedöms vara förhöjda trafiksäkerhetsrisker.

När en ansökan kommer görs en utredning avseende den sträcka som eleven ska färdas på. I utredningen tas bl.a. hänsyn till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, fordonens hastighet, förekomst av vägren eller gång- och cykelväg, vägens belysning och elevens ålder och mognad. I utredningen som görs inhämtas bl.a. information från Trafikverkets vägdatabas Länk till annan webbplats. (NVDB). Ibland sker även samråd med Trafikverket och Polisen.

Avseende mörker som en faktor vid bedömningen av trafikförhållandena bör den kopplas mot till exempel trafiktäthet och höga hastigheter. Obehag för mörker kan inte utgöra grund för skolskjuts.

Har ditt barn som förlorat sitt färdbevis eller resekort meddelar du det till skolans områdesexpedition som lämnar ut nytt färdbevis eller resekort.

Skolskjuts gymnasie­skola

Du som går på gymnasiet och har lång väg mellan ditt hem och skolan kan få rese­ersättning eller i vissa fall inackorderings­tillägg. Läs mer på Rese­ersättning, inackorderings­tillägg.

Skolskjuts anpassad gymnasieskola

Elever i anpassad gymnasieskola har vid behov rätt till kostnadsfri skolskjuts. Vid beslut om skolskjuts ska det göras en bedömning av om skolskjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Detta gäller oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående gymnasieskola inom kommunen. Kommunen är dock inte skyldig att anordna skolskjuts för en elev som går i en fristående anpassad gymnasieskola om det innebär att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Grundförutsättningar för skolskjuts 

För att en elev i den anpassade gymnasieskolan ska vara berättigad skolskjuts ska eleven:

• Vara folkbokförd i Varbergs kommun. 

• Gå i anvisad anpassad gymnasieskola Varbergs kommun.

• Ha ett behov av skolskjuts mellan folkbokföringsadress och den anvisade skolan. 

Läs mer och ta del av Riktlinjer för skolskjuts anpassad gymnasieskola Pdf, 1.8 MB..

Ansökan om skolskjuts

Grundregeln är att skolskjuts kan medges mellan elevens folkbokföringsadress och den skola eleven går i. Skolskjuts medges med två resor per dag. Prövning av rätt till skolskjuts görs individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de författningsbestämmelser och riktlinjer som reglerar rätten till skolskjuts. Samtliga förutsättningar som kan utgöra grund till skolskjuts prövas. 

Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår via e-tjänst Ansökan om skoltaxi för anpassad gymnasieskola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter