Sök

Skolskjuts - grundskolan

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning svårt att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt kan det få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad till skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun.
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Ansökan om skolskjuts

Inför läsåret 22/23 ska alla elever som anser sig vara i behov av skolskjuts ansöka om detta. Detta gäller även de elever som tidigare varit beviljade skolskjuts med automatik utifrån att de uppfyllt avståndskravet mellan hem och skola.

Ansökan ska skickas in inför varje nytt läsår. Detta oavsett om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts eller inte.

Vid växelvist boende och skolskjuts önskas från båda adresserna behöver en ansökan per adress göras i e-tjänsten.

Innan en ansökan görs ska du som vårdnadshavare ha tagit del av kommunens Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 848.7 kB..

Ansök via e-tjänsten

Inloggning och signering sker med bank-id.

För skolskjuts läsåret 22/23 öppnar e-tjänsten den 1 mars 2022. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 15 april. Ansökan kan göras under hela kalenderåret via e-tjänsten. Handläggningstiden är normalt cirka tre veckor.

E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare, som till exempel familjehem.

I dessa fall samt om någon av vårdnadshavarna saknar bank-id ska blanketten ”Ansökan om skolskjuts” användas. Blanketten finns under ”Självservice & blanketter” nedan.

Blanketten skickas till eller lämnas in på Varberg Direkt.

För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast den 15 april.

Ansökningar som inkommer efter den 15 april hanteras i turordning, men kan innebära att man inte kan garanteras ett skolskjutsbeslut innan skolstart.

Beslut om skolskjuts meddelas via e-post och under "Mina sidor" i e-tjänsten.

Elev som går på Varbergs grundsärskola kommer att få information och ansökningsblankett från skolan och ska inte använda e-tjänsten.

Elev inskriven i grundsärskolan med integrerad skolgång i hemskola ska ansöka om skolskjuts via e-tjänst.

En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:

  • 2 km för elev i årskurs F–3
  • 3 km för elev i årskurs 4–6
  • 4 km för elev i årskurs 7–9

Avståndsbestämmelserna gäller även mellan hem och uppsamlingsplats för skolskjuts.

Avståndsbedömning görs av kommunen.

Observera! För skolskjuts läsåret 22/23 ska ansökan om skolskjuts göras även om eleven uppfyller avtåndskravet mellan hem och skola.

Vid en ansökan om skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning ska en bedömning göras om varaktighet och om funktionsnedsättningen påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan.

Det är vårdnadshavares ansvar att bifoga relevant underlag för bedömningen, såsom medicinskt utlåtande från läkare. Skolskjuts ska i de fall det är lämpligt i första hand ges med upphandlad skolskjuts i form av skolbuss eller med linjetrafik.

Om färdvägens längd, trafikförhållandena eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan annan särskild omständighet göra det.

Det innebär att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning.

Det måste dock handla om en längre period för att skolskjuts ska kunna beviljas. Det är vårdnadshavares ansvar att skicka in relevant underlag för bedömningen.

När du som vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade till ditt barn är huvudregeln att barnet inte är berättigad till skolskjuts.

Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Utgångspunkten vid prövningen är om skolskjuts kan beviljas till den valda skolan utan att det uppkommer ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Om ditt barn bor växelvis lika mycket hos dig och barnets andra vårdnadshavare kan barnet beviljas skolskjuts till och från båda adresserna, under förutsättning att båda adresserna är belägna inom Varbergs kommun och att barnet går i anvisad skola.

Skolskjuts kan endast beviljas under jämn eller ojämn vecka från den aktuella adressen.

Vid växelvist boende och skolskjuts önskas från båda adresserna behöver en ansökan per adress göras i e-tjänsten.

En elev kan beviljas skolskjuts om trafikförhållandena utmed skolvägen anses medföra en förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Trafikmiljöer där fordon och elever vistas innebär alltid risker, men vissa trafikmiljöer kan innebära större risker än andra sett till enskilda elever, och det är detta som bedöms vara förhöjda trafiksäkerhetsrisker.

När en ansökan kommer görs en utredning avseende den sträcka som eleven ska färdas på. I utredningen tas bl.a. hänsyn till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, fordonens hastighet, förekomst av vägren eller gång- och cykelväg, vägens belysning och elevens ålder och mognad. I utredningen som görs inhämtas bl.a. information från Trafikverkets vägdatabas Länk till annan webbplats. (NVDB). Ibland sker även samråd med Trafikverket och Polisen.

Avseende mörker som en faktor vid bedömningen av trafikförhållandena bör den kopplas mot till exempel trafiktäthet och höga hastigheter. Obehag för mörker kan inte utgöra grund för skolskjuts.

Har ditt barn som förlorat sitt färdbevis eller resekort meddelar du det till skolans områdesexpedition som lämnar ut nytt färdbevis eller resekort.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter