Sök

Skolskjuts

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt kan ditt barn få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun.
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Ansökan om skolskjuts

Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts, se nedan under rubriken Skolskjuts på grund av färdvägens längd.

Om villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd inte uppnås behöver en ansökan göras. Ansökan ska skickas in inför varje nytt läsår. Detta oavsett om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts eller inte.

En ansökan kan göras antingen via blanketten Ansökan om skolskjuts Pdf, 186.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 186.8 kB) eller via e-tjänsten som finns här nedan. Innan en ansökan görs ska du som vårdnadshavare ha tagit del av kommunens Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 848.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 848.7 kB).

Den 1 mars 2022 öppnar ansökan om skolskjuts för läsåret 22/23. Ansökningar som inkommer mellan den 1 mars och 1 juni 2022 kan förvänta sig ett beslut före skolstart

Det kan ta upp till tre veckor att handlägga din ansökan om skolskjuts från och med att en komplett ansökan inkommit. Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 1 juni.

Beslut om skolskjuts skickas till elevens folkbokföringsadress alternativt till en annan adress vid växelvis boende.

En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:

  • 2 km för elev i årskurs F–3
  • 3 km för elev i årskurs 4–6
  • 4 km för elev i årskurs 7–9

Avståndsbestämmelserna gäller även mellan hem och uppsamlingsplats för skolskjuts.

Avståndsbedömning görs av kommunen. Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts. Information och färdbevis hemskickas till barnets folkbokföringsadress i samband med att ditt barn börjar förskoleklass samt vid varje läsårsstart. Har eleven inte fått hem någon lista så är eleven inte beviljad skolskjuts.

I vissa fall kan trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet berättiga att ditt barn beviljas skolskjuts.

För att ditt barn ska beviljas skolskjuts av särskilda skäl ska du göra en ansökan. Intyg från exempelvis läkare, kurator, skolsköterska eller psykolog ska bifogas ansökan, om ansökan gäller funktionshinder eller annan särskild omständighet och det finns skäl till det. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.

När du som vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade till ditt barn är huvudregeln att barnet inte är berättigad till skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning. Utgångspunkten vid prövningen är om skolskjuts kan beviljas till den valda skolan utan att det uppkommer ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Om ditt barn bor växelvis lika mycket hos dig och barnets andra vårdnadshavare kan barnet beviljas skolskjuts till och från båda adresserna, under förutsättning att båda adresserna är belägna inom Varbergs kommun och att barnet går i anvisad skola.

En elev kan beviljas skolskjuts om trafikförhållandena utmed skolvägen anses medföra en förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Trafikmiljöer där fordon och elever vistas innebär alltid risker, men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra sett till enskilda elever, och det är detta som bedöms vara förhöjda trafiksäkerhetsrisker.

När en ansökan kommer görs en utredning avseende den sträcka som eleven ska färdas på. I utredningen tas bl.a. hänsyn till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, fordonens hastighet, förekomst av vägren eller gång- och cykelväg, vägens belysning och elevens ålder och mognad. I utredningen som görs inhämtas bl.a. information från Trafikverkets vägdatabas Länk till annan webbplats. (NVDB). Ibland sker även samråd med Trafikverket och Polisen.

Avseende mörker som en faktor vid bedömningen av trafikförhållandena bör den kopplas mot till exempel trafiktäthet och höga hastigheter. Obehag för mörker kan inte utgöra grund för skolskjuts.

Har ditt barn som förlorat sitt färdbevis eller resekort meddelar du det till skolans områdesexpedition som lämnar ut nytt färdbevis eller resekort.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter