Sök

Gränsvärden och kontroller

Regeringen har utfärdat miljökvalitetsnormer för komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp. Det gäller till exempel utsläpp från trafik och jordbruk som orsakar buller och luftföroreningar.

För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer som innebär vilken kvalitet luften ska ha vid en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar och flygplatser, samt vissa större hamnar och industrier.

Kommunerna är skyldiga att bedöma om miljökvalitetsnormer överskrids inom kommunen, detta kan göras genom mätningar, beräkningar eller objektiv uppskattning - beroende på vilka föroreningshalter som förväntas.

Kontroll av luftkvaliteten i Varberg

Beräkningar av förväntade halter av kvävedioxid och partiklar i Varbergsluften gjordes 2007. Beräkningarna visade att man behövde göra mera ingående mätningar. Under 2009/2010 gjordes mätningar på Västra Vallgatan som visade att halterna av kvävedioxid understiger både gränsvärden och utvärderingströsklar. Partikelhalterna var däremot något förhöjda men gränsvärdena klaras fortfarande. Beräkningar av luftföroreningshalter i Varbergs stad gjordes även under 2015. Resultaten visar att gränsvärden för kvävedioxid och partiklar klaras med god marginal.

Under 2017 gjordes nya modellberäkningar av luftkvaliteten med avseende på kvävedioxid och partiklar för sex gatuavsnitt. Resultaten för 2017 visar att samtliga gränsvärden klaras. Som högst ligger halterna mellan nedre och övre utvärderingströskeln.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter