Sök

Radon

Radon är en osynlig och luktlös gas som kan medföra allvarliga hälsoproblem om vi har den i våra bostäder.

Markradon orsakar de högsta halterna radon inomhus. Om grunden i ditt hus är otät kan radongas från marken läcka in i huset. Har du borrad brunn kan även vattnet ge upphov till höga radonhalter i inomhusluften, men detta är ovanligt i Halland.

Höga halter av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Denna effekt förstärks ytterligare i kombination med rökning.

Men det behöver inte innebära en katastrof att bo i ett hus med förhöjda radonhalter. Det går att avhjälpa radonproblemet.

Referensnivå och gränsvärden för radon

Radonhalten mäts i becquerel (Bq/m3 luft respektive Bq/l vatten).

Referensnivån och gränsvärden har bestämts av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. De gällande värdena anger hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten.

Följande värden gäller vatten samt inomhusluft:

  • Enskild brunn: > 1000 Bq/l vatten.
    Vattnet klassas som otjänligt och bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering enligt Livsmedelsverkets råd om egen brunn Länk till annan webbplats.. I rådet finns även förslag på vad du som brunnsägare kan göra för att minska radongashalten.

  • Radongashalt inomhus i nybyggda (gränsvärde) samt befintliga hus (referensnivå): 200 Bq/m3, mätt som årsmedelvärde.
    Gränsvärdena för radon är bindande, vilket innebär att om de överskrids så är den som ansvarar för lokalen tvungen att vidta åtgärder. Referensnivåer är inte juridiskt bindande men det är olämpligt att ha halter över referensvärdet. Erhålls högre värden bör de därför åtgärdas. Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt i lokaler som allmänheten har tillträde till, samt i bostäder. Fastighetsägaren ska optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Byggmaterial

Mellan 1929 och 1975 användes alunskifferbaserad blåbetong som byggnadsmaterial vilket kan avge radon inomhus. I Varbergs kommun är det i första hand byggmaterialet (blå lättbetong) som orsakar höga radonhalter.​

Vart kan du vända dig?

Om du misstänker att det finns radon i din bostad kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som objektivt kan ge dig råd och vägleda dig till vad du kan göra och hur du kan gå tillväga. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillhandahåller dock inga mätdosor utan dessa beställer du enklast via nätet där det finns ett bra utbud från olika företag.

Ackrediterade radonmätningsföretag som kan hjälpa dig med en beställning av radonmätning finns listade på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att vara ute i god tid när du ska mäta radon. Mätperioden för radon är från första oktober till och med sista april och mätningen ska pågå minst två månader. Mer information om hur du utför radonmätningar hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens sida, Att mäta radon. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter