Sök

Anmälan av byggåtgärd

Hand som undertecknar en anmälan

Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller när du ska installera en kamin eller annan eldstad

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

• Bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 m²    byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller   tvåbostadshus, det så kallade Attefallshuset.

• Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m²   bruttoarea.

• Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

• Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp

• Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar   berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt

• Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad

• Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation

• Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov

• Att underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

 Anmälan installation av eldstad

 När du vill göra en anmälan om installation eller ändring av eldstad och/eller rökkanal behöver vi följande handlingar:

  • Fasadritning skala 1:100. Ritningen ska visa var rökkanalen går genom bjälklag/yttertak samt skorstenens höjd över taknock och taktäckning. Ange måtten på ritningen.
  • Planritning skala 1:100. På ritningen ska eldstadens placering vara tydligt markerad. Om det finns flera våningar ska du också märka ut rökkanalens placering.

Handlar det om omfattande installationer kan det behövas en kontrollplan. Du kan läsa mer på sidan om kamin och eldstäder eller kontakta oss på stadsbyggnadskontoret om du är osäker! Handlingarna skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med anmälningsblanketten.PDF (pdf, 295.1 kB) 

Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, "Attefallsbyggnad"

Vill du göra en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, för komplementbyggnad, komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad så använder du blanketten för anmälan om bygglovsbefriad åtgärd.PDF (pdf, 793.9 kB) Blanketten skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med de ritningar som krävs:

  • ​Tomtkarta, ett utdrag ur vår GIS-karta, där berörda byggnader/byggnadsdelar redovisas. GIS-kartan kan beställas med hjälp av denna blankettenPDF (pdf, 248.5 kB).
  • Fasadridnitning i skala 1:100, som visar samtliga berörda väderstreck.
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Grannars godkännande om byggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Alla ritningarna ska påskrivas av samtliga fastighetsägare med namn, namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning.
  • Kontrollansvarig, krävs i vissa fall, ange denna persons namn, adress, telefonnummer samt personnummer på anmälan
  • Förslag till kontrollplan, krävs i vissa fall
  • Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall 

Bygglovsguiden – för dig som vill veta mer

I bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta utförlig information om allt som har med lov, anmälan och tillstånd att göra. Under rubriken kontakt i Bygglovs-guiden finns kontaktuppgifter till oss som har hand om bygglovsfrågor på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter