Sök

Anmälan av byggåtgärd

Hand som undertecknar en ansökan

Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller när du ska installera en kamin eller annan eldstad. 

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

• Bygga en eller flera komplementbyggnader/komplementbostadshus om totalt 30 m² i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, så kallade Attefallshus.

• Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m²   bruttoarea.

• Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

• Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp

• Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar   berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt

• Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad

• Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation

• Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov

• Att underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

 Anmälan installation av eldstad

 När du vill göra en anmälan om installation eller ändring av eldstad och/eller rökkanal behöver vi följande handlingar:

 • Fasadritning skala 1:100. Ritningen ska visa var rökkanalen går genom bjälklag/yttertak samt skorstenens höjd över taknock och taktäckning. Ange måtten på ritningen.
 • Planritning skala 1:100. På ritningen ska eldstadens placering vara tydligt markerad. Om det finns flera våningar ska du också märka ut rökkanalens placering.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Prestandadeklaration

Du kan läsa mer på sidan om kamin och eldstäder eller kontakta oss på stadsbyggnadskontoret om du är osäker!

Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, "Attefallsbyggnad"

Vill du göra en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, för komplementbyggnad, komplementbostadshus, takkupor eller inreda ytterligare en bostad så använder du vår e-tjänst. Ritningar som krävs:

 • ​Kartskiss som visar befintlig information från kommunens baskarta där berörda byggnader/byggnadsdelar redovisas. Kartskiss beställs med hjälp av denna blankett Pdf, 253.9 kB, öppnas i nytt fönster..
 • Fasadridnitning i skala 1:100, som visar samtliga berörda väderstreck.
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Grannars godkännande om byggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, gärna skriftligt på ritningarna.
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall 
  Vill du se exempelritningar så finns det på sidan Ansökan och handlingar.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter