Sök

Avgifter och taxor

fakturor och en miniräknare

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll, planavgift eller om lovet handlar om kulturmiljöintressanta byggnader.

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet som räknas fram varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden.

Avvikelser från detaljplanen

20 procent läggs på bygglovsavgiften om din ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Dessutom tillkommer avgift för grannhörande. Vi hör minst alla ägare till grannfastigheter som gränsar till din fastighet.

Avgift för obligatorisk kungörelse

Till varje bygglovsavgift tillkommer också 315 kronor för kungörelse av beslutet i Bolagsverkets tidning Post-och Inrikes Tidningar. Detta är inte medräknat i exemplen nedan.

Exempel på ungefärlig bygglovsavgift

I uppställningen nedan kan du få en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett bygglov kan komma att kosta. Exemplen visar avgiften inom områden med detaljplan. Vill du ha fullständig information om avgifter inom byggnadsnämndens område kan du läsa mer i plan- och bygglovstaxan. Pdf, 557.6 kB. Taxan är beslutad 2021, men gäller löpande varje kommande år fram tills ny taxa beslutas. Våra beräkningar enligt taxan uppdateras årligen med gällande prisbasbelopp och indexuppräkning.

Enbostadshus

Nybyggnad       0-49 m²                13 300 kronor
Nybyggnad   50-129 m²                19 900 kronor  
Nybyggnad 130-199 m²                26 500 kronor
Nybyggnad 200-299 m²               33 100 kronor

Tillbyggnad       < 49 m²                  7 200 kronor
Tillbyggnad   50-129 m²                15 700 kronor

Fritidshus

Nybyggnad       < 60 m²                  11 400 kronor
Nybyggnad   61-129 m²                  19 900 kronor
Tillbyggnad       < 49 m²                   3 200 kronor

Komplementbyggnad

Garage, carport, förråd:
Nybyggnad        < 50 m²                     3 500 kronor
Nybyggnad        > 50 m²                     7 500 kronor

Växthus, oisolerade lusthus < 15 m² 3 200 kronor

Anmälan bygglovsbefriade åtgärder

Komplementbyggnad, max 30 m²                                  4 400 kronor    

Komplementbyggnad, max 30 m² enklare åtgärd
(till exempel växthus, lusthus oisolerade)                     2 200 kronor

Komplementbostadshus "Attefallshus", max 30 m²   8 700 kronor

Inreda ytterligare en bostad                                             6 700 kronor

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m²         6 700 kronor

Övriga åtgärder för en- och tvåbostadshus

Balkong                                                          3 300 kronor
Braskamin, eldstad                                      1 500 kronor
Burspråk                                                        3 200 kronor
Fasadändring, mindre                                2 400 kronor
Fasadändring, större                                  4 700 kronor
Förhandsbesked                                          7 600 kronor samt eventuell avgift vid grannehörande
Håltagning i bärande konstruktion         1 800-8 200 kronor
Mur, plank eller staket                               3 500 kronor
Rivningslov       < 100 m²                           2 900 kronor
Rivingslov     100-250 m²                          5 800 kronor
Solfångare, solceller                                    1 000 kronor
Skärmtak          15-30 m²                            2 900 kronor
Strandskyddsdispens                                  5 800 kronor
Takkupa                                                         3 400 kronor
Återtagande av ansökan                             25% av normal avgift eller nedlagd tid, lägst 896 kronor

Tillkommande avgifter

Förenklad nybyggnadskarta
Tomtareal < 1 500 m² 3 000 kronor
Tomtareal 1 500-2 999 m² 4 000 kronor

Vid komplettering av markhöjder, gränsvisning eller annan information tillkommer
timkostnad för nedlagd tid, lägst 1 008 kronor.

Nybyggnadskarta
Tomtareal < 1 500 m² 8 000 kronor
Tomtareal 1 500-2 999 m² 10 000 kronor
Tomtareal 3 000-4 999 m² 16 000 kronor


Mätningsavgifter
Mätning, timtaxa enligt nedlagd tid, lägst 1 008 kr
Utstakning, timtaxa enligt nedlagd tid, lägst 1 008 kr
Lägeskontroll, timtaxa enligt nedlagd tid, lägst 1 008 kr

Planavgift (nedanstående kan ersättas med timtaxa enligt nedlagd tid)
Nybyggnad 50-129 m² 17 400 kronor
Nybyggnad 130-199 m² 23 200 kronor
Nybyggnad 200-299 m² 29 000 kronor
Tillbyggnad < 49 m² 5 800 kronor
Tillbyggnad 50-129 m² 8 700 kronor

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter