Sök

Avgifter och taxor

fakturor och en miniräknare

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll, planavgift eller om lovet handlar om kulturmiljöintressanta byggnader.

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet som räknas fram varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden.

Avvikelser från detaljplanen

20 procent läggs på bygglovsavgiften om din ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Dessutom tillkommer avgift för grannhörande. Vi hör minst alla ägare till grannfastigheter som gränsar till din fastighet.

Avgift för obligatorisk kungörelse

Till varje bygglovsavgift tillkommer också 304 kronor för kungörelse av beslutet i Bolagsverkets tidning Post-och Inrikes Tidningar. Detta är inte medräknat i exemplen nedan.

Exempel på ungefärlig bygglovsavgift

I uppställningen nedan kan du få en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett bygglov kan komma att kosta. Exemplen visar avgiften inom områden med detaljplan. Vill du ha fullständig information om avgifter inom byggnadsnämndens område kan du läsa mer i plan- och bygglovstaxan.PDF (pdf, 823.1 kB)

Enbostadshus

Nybyggnad       0-49 m²                12 800 kronor
Nybyggnad   50-129 m²                19 100 kronor  
Nybyggnad 130-199 m²                25 500 kronor
Nybyggnad 200-299 m²               31 900 kronor

Tillbyggnad       < 49 m²                  7 200 kronor
Tillbyggnad   50-129 m²                15 100 kronor

Fritidshus

Nybyggnad       < 60 m²                  11 000 kronor
Nybyggnad   61-129 m²                  19 100 kronor
Tillbyggnad       < 49 m²                   6 100 kronor

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd

Nybyggnad        < 50 m²                    3 200 kronor
Nybyggnad        > 50 m²                    6 300 kronor

Tillbyggnad max 50% av
ursprunglig byggnads bruttoarea    3 100 kronor

Komplementbyggnad växthus, lusthus oisolerade                            

Nybyggnad        < 40 m²                    2 800 kronor 

Anmälan bygglovsbefriade åtgärder

Komplementbyggnad, max 25 m²                                  4 200 kronor    

Komplementbyggnad, max 25 m² enklare åtgärd
(till exempel växthus, lusthus oisolerade)                     2 000 kronor

Komplementbostadshus "Attefallshus", max 25 m²   8 400 kronor

Inreda ytterligare en bostad                                             6 500 kronor

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m²         6 500 kronor

Övriga åtgärder för en- och tvåbostadshus

Balkong                                                          3 200 kronor
Braskamin, eldstad                                      1 400 kronor
Burspråk                                                        3 100 kronor
Fasadändring, mindre                                2 400 kronor
Fasadändring, större                                  4 700 kronor
Förhandsbesked                                          9 500-14 000 kronor
Håltagning i bärande konstruktion         1 700-7 800 kronor
Mur, plank eller staket                               3 400 kronor
Rivningslov       < 100 m²                           2 800 kronor
Rivingslov     100-250 m²                          5 600 kronor
Solfångare, solceller                                    3 100 kronor
Skärmtak          15-30 m²                            2 800 kronor
Strandskyddsdispens                                  5 600 kronor
Takkupa                                                         3 300 kronor
Återtagande av ansökan                             nedlagd tid, lägst 800 kronor
Ändringar, mindre efter beviljat lov           900 kronor
Ändringar, större efter beviljat lov          nedlagd tid, lägst 1 700 kronor

Tillkommande avgifter

Förenklad nybyggnadskarta vid enkla åtgärder och tillbyggnader utan avvägning
Tomtareal         < 1500 m²                          3 348 kronor
Tomtareal  1500-2999 m²                          3 906 kronor

Nybyggnadskarta vid nybyggnader och större tillbyggnader med avvägning
Tomtareal          < 1500 m²                         8 370 kronor
Tomtareal   1500-2999 m²                       10 323 kronor

Mätning, utstakning, lägeskontroll        nedlagd tid

Planavgift (nedanstående kan ersättas med nedlagd tid)
Nybyggnad 50-129 m²                              12 800 kronor
Nybyggnad 130-199 m²                            22 400 kronor
Nybyggnad 200-299 m²                           27 900 kronor
Tillbyggnad < 49 m²                                   5 600 kronor
Tillbyggnad 50-129 m²                               8 400 kronor

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter