Sök

Bra att veta om bygglov - ordlista

Söker du bygglov och förstår inte alla ord och begrepp? Här förklarar vi de vanligaste orden och begreppen som handlar om bygglov. Vill du veta mer finns oftast utförlig information på Boverkets webbplats.

Hittar du inte ditt svar här finner du information längre ned på denna sida hur du kontaktar Varberg direkt för att få hjälp.

En ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Vilka ritningar och handlingar som är nödvändiga varierar beroende på vilken typ av ärende det är.

Du ansöker om lov och förhandsbesked genom att använda e-tjänsten Ansökan om bygglov, rivningslov och andra åtgärder.

Ansöka om bygglov, rivningslov och andra åtgärder - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Byggnadsarea (BYA)

Byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken inklusive utstickande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark, exempelvis balkonger eller vissa skärmtak. Man räknar alltså inte med antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. En största tillåtna byggnadsarea förekommer i många detaljplaner.

Boarea (BOA)

Boarea är den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Arean är helt enkelt ytan innanför ytterväggarna (i en modern villa), med undantag för biarea. Begreppet används normalt inte i bygglov.

Biarea

Med biarea (biyta) menar man oftast den del av bostaden som är bostadskomplement som till exempel ett förråd för förvaring. Begreppet används normalt inte i bygglov.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är den sammanlagda ytan av våningsplanen. Bruttoarean begränsas av ytterväggens utsida. I bruttoarean ingår indragen mellanvåning (entresolvåning). En största tillåtna bruttoarea förekommer i många detaljplaner.

Öppenarea (OPA)

Öppenarea är en area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage, carport, uterum med öppen sida och liknande. En största tillåtna öppenarea förekommer i vissa detaljplaner.

När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras så gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) tillsammans med bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete i arbetsmiljölagen. Du kan läsa mer om vad det innebär i broschyren från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr (av.se) Länk till annan webbplats.

Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader. En bergvärmepump använder värme från solen som lagrats i berggrunden för att värma upp din bostad eller fastighet.

Boverkets byggregler, ofta förkortat BBR, är en samling föreskrifter och allmänna råd om nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader. En föreskrift är en bindande regel som ska följas. Ett allmänt råd är inte bindande, utan en rekommendation som anger hur du kan eller bör göra för att uppfylla kraven i en lag, förordning eller myndighetsföreskrift, som till exempel plan- och bygglagen.

Det är den person som utför, eller låter utföra, byggarbetet (byggherren) som är skyldig att se till att lagar och förordningar följs.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och att branden sprids.

En dokumentation om brandskydd ska alltid upprättas och lämnas in i samband med nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad där brandskyddet påverkas. Kravet på dokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvadratmeter. Dokumentet ska vara klart och finnas tillgängligt vid det tekniska samrådet.

Vad en dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och hur den är tänkt att användas.

Brandskyddsdokumentation, Boverket Länk till annan webbplats.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.

Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav, i exempelvis plan- och bygglagen eller Boverkets byggregler (BBR) som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.
Det innebär till exempel att byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att kraven på byggnadsverkets tekniska egenskaper uppfylls. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter.

Byggherrens ansvar, Boverket Länk till annan webbplats.

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk används för att reglera höjden på olika byggnader i en detaljplan. Vilken typ av höjd som bedöms lämpligast att använda, beror på syftet med att reglera höjden i relation till hur omgivningen, marken eller själva byggnadsverket ser ut.

Höjdbegrepp och illustrationer, Boverket Länk till annan webbplats.

Om du utför olovligt byggande och inte rättar till detta inom angiven tid, tar byggnadsnämnden ut en sanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter, Boverket Länk till annan webbplats.

Kommunen tar fram detaljplaner som visar hur marken är tänkt att användas för olika ändamål.

Bebyggelsen styrs genom olika bestämmelser till exempel byggnadshöjd, placering, area och användningssätt. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. I detaljplanen bestäms alltså hur, vad och var man får lov att bygga.

Du kan hitta alla gällande detaljplaner i Varbergskartan under fliken ”Bygga, bo & miljö”. I Varbergskartan kan du också se var kommunen håller på att ta fram nya detaljplaner och planprogram.

Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Beslut om lov och förhandsbesked måste alltid expedieras och kungöras. Expediering betyder att en handling skickas till någon utanför myndigheten. I samband med att kommunen fattar beslut om bygglov, skickas beslutet till den som har ansökt om lovet samt till eventuella grannar och myndigheter som berörs.

När ett beslut om bygglov eller positivt förhandsbesked har fattats, ska det även kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen är ett offentligt tillkännagivande om beslutet.

Ett beslut om lov och förhandsbesked vinner laga kraft enbart om byggnadsnämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt.

Expediering och kungörelse, Boverket Länk till annan webbplats.

Alla ritningar i en ansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att de ska vara:

• ritade med linjal och med svarta linjer på vitt papper, använd inte linjerat eller rutat papper om du ritar för hand.
• måttsatta
• skalenliga och ha en måttstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Fackmannamässigt innebär inte att ritningar måste vara ritade av en arkitekt eller annan fackman, men det ska vara tydligt redovisat vad du söker lov för.

Vi får ofta in ritningar som inte uppfyller kraven, så tänk på att vara noga om du tar fram ritningar själv.

Ett färdigställandeskydd är antingen en försäkring eller en bankgaranti. Skyddet är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Skyddet krävs inte för arbete som byggherren själv utför, så kallat självbyggeri. Då ska istället en kalkyl för det som ska byggas, lämnas in.

Färdigställandeskydd, Boverket Länk till annan webbplats.

Stadsbyggnadskontoret använder sig oftast av så kallad förenklad delgivning. Det innebär att vi skickar två brev till dig, för att vara säker på att du får handlingen du ska ta del av.

Vi skickar breven till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till kommunen). Om breven kommer i retur till byggnadsnämnden skickar vi de till din folkbokföringsadress, om det inte var den adress vi redan skickat till.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.

Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingarna, måste du kontakta stadsbyggnadskontoret snarast.

Du är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att vi skickade det första brevet till dig. Datumet som vi skickade brevet står i kontrollmeddelandet.

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.

Anmäl alltid adressändring till byggnadsnämnden bn@varberg.se eller ring 0340-880 00.

Om din granne sökt bygglov eller förhandsbesked, kan vi i vissa fall skicka ut ett grannehörande, så att du har möjlighet att lämna in dina synpunkter. Grannarnas synpunkter blir en del av det underlag som ligger till grund för nämndens beslut.

Om din granne har sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, så finns det inget krav enligt lagen att du som granne ska få möjlighet att yttra dig innan bygglovet beviljas.

För dig som ska bygga något är det alltid bra att informera dina grannar, vad du än tänkt göra. En dialog mellan dig och dina grannar redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

Vilka räknas som grannar?

Några som alltid räknas som grannar är så kallade rågrannar, det vill säga grannar som du delar tomtgräns med. Bor du vid en mindre väg räknas ofta också grannar på andra sidan gatan som rågranne. Det kan också handla om människor som bor i fastigheter längre bort, om till exempel deras utsikt påverkas av ditt byggprojekt. Det är handläggaren på stadsbyggnadskontoret som gör en bedömning av vilka grannar som ska höras.

Så lämnar du synpunkter på din grannes bygglovsansökan

Om du får ett brev hem från stadsbyggnadskontoret i egenskap av berörd granne, är det viktigt att du svarar. Ett uteblivet svar räknas som att du inte har några synpunkter. Detta framgår i det brev du får. Du ska lämna dina synpunkter skriftligt, senast den dagen som står i grannehörandet eller i kungörelsen.

Som granne kan du lämna dina synpunkter i vår e-tjänst, skicka dina synpunkter med e-post till bn@varberg.se eller skicka brev. Tänk på att ange fastighetsbeteckning och diarienummer när du skickar e-post eller brev.

Grannarnas synpunkter kan påverka byggnadsnämndens bedömning. Den som har ansökt om bygglov får läsa grannarnas synpunkter och får möjlighet att ändra på sin ansökan.

Vad händer efter att din granne har fått bygglov?

Om din granne har fått ett bygglov beviljat får du och alla andra berörda meddelande om detta. Grannarna har sedan möjlighet att under en bestämd tid överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Överklagande av lov och förhandsbesked - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

När du ska bygga något behöver du en karta, som underlag till situationsplanen, som visar var det som ska byggas kommer att placeras.

Det finns tre typer av kartor som kan användas i byggprocessen: Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och kartskiss. Kartan du använder ska vara aktuell. Detta innebär att den inte får vara äldre än två år och att du inte har använt i en ansökan tidigare. Du ansvarar själv för att situationsplanen stämmer med verkligheten, alla byggnader på din tomt ska till exempelvis finnas med.

Om du är osäker på vilket kartunderlag du behöver eller har andra frågor kan du kontakta oss via Varberg direkt, telefon 0340-880 00.

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Från 1 januari 2022 har Sverige en ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet och gäller alla ansökningar som kommer in. Klimatdeklarationen har även införts som ett krav för att få slutbesked. Det innebär att du ska kunna bevisa att din klimatdeklaration är registrerad i Boverkets klimatregister.

Du kan läsa mer om vilka byggnader som omfattas av kravet på att upprätta och lämna en klimatdeklaration hos Boverket.

Klimatdeklarera byggnader, Boverket Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarig (KA) är den person som hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. Bland annat ska kontrollansvarig upprätta förslag till kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller görs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad och ha giltigt certifikat hos certifieringsorganen RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller Kiwa Sweden AB.

Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser:
Hitta kontrollansvarig (RISE)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarig, Boverket Länk till annan webbplats.

För de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärderna ska det finnas en kontrollplan.

En kontrollplan är ett dokument som redovisar och verifierar de viktigaste kontrollerna som behövs för att byggnaden ska vara säker och följa samhällets krav på byggnader.

Det är byggherren som har det formella ansvaret för att ta fram en kontrollplan och att kraven uppfylls.

I kontrollplanen ska det stå vilka kontroller som ska utföra, hur de ska utföras och mot vilka bestämmelser de ska kontrolleras emot, samt vem som ska utför kontrollen.

Kontrollplanen ska vara uppdelad i en projekteringsdel och i en byggdel. Den del som rör projektering ska omfatta en riskanalys. I byggdelen ska man beskriva vad som ska kontrolleras under byggtiden och vad som ska kontrolleras inför slutbeskedet. Det ska också beskrivas vad som omfattas av lagkrav och vad som ska visas för kommunen inför slutbeskedet.

Kontrollplanen ska även vara projektanpassad för just det som ska byggas.

Kontrollplaner, Boverket Länk till annan webbplats.

Att ett beslut fått laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas, tiden för överklagande har alltså gått ut.

När kommunen tagit ett beslut om bygglov ska grannar och andra som berörs av lovet, få reda på det. Det ska ske genom delgivning eller ett meddelande. Därefter har de som delgivits beslutet, tre veckor på sig att överklaga.

Kommunen ska dessutom kungöra alla beslut om lov i Post- och Inrikes Tidningar. Tiden för överklagande är fyra veckor från det att beslutet kungjorts.

Om ingen överklagar, så vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Ett beslut som har överklagats vinner laga kraft först då sista överprövandeinstans har avgjort målet.

Du kan börja bygga när du fått ett startbesked, även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Men det är i så fall viktigt att du i är medveten om att beslutet kan överklagas. Om domstolen upphäver beslutet, kan du tvingas riva det som du redan har byggt.

Laga kraft, Boverket Länk till annan webbplats.

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med utstakningen och bygglovet. Kontrollen utförs alltid av en behörig mättekniker.

En lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig, men innan gjutningen av plattan påbörjas. Om kontrollen utförs i tid, finns möjligheter att rätta till eventuella fel. En lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggningen har utförts, eller till och med när åtgärden är klar, vilket är för sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan ges.

Utstakning och lägeskontroll, Boverket Länk till annan webbplats.

Medelmarknivå är en beräkning av den anlagda marknivån intill byggnaden.

Om marken runt huset är plan, blir det enkelt. Då kan man använda medelvärdet av nivån på marken vid byggnadens hörn.

Om marknivån kring den nya byggnaden sluttar, ska du utgå från medelnivån på marken närmast byggnaden. Det är alltså viktigt att känna till marknivåerna där huset ska placeras.

Om huset står nära en gata eller allmän plats, kan beräkningen utgå från medelnivån på platsen närmast tomten.

Om du bygger något bygglovspliktigt utan bygglov kallas det ofta svartbygge. Den juridiska termen är olovligt byggande och kan innebära stora kostnader för den som är ansvarig. Om du bygger utan lov kan du också bli skyldig att riva svartbygget.

Om du utför något som kräver bygg-, mark- eller rivningslov utan tillstånd, blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag, eller om du inte kände till reglerna, kommunen är ändå skyldig att ta ut en avgift. Därför är det viktigt att du alltid kontrollerar vad som gäller för just den åtgärd du vill göra.

Om du misstänker att någon har byggt eller bygger något olovligt, kan du anmäla detta till byggnadsnämnden som därefter upprättar ett tillsynsärende. Läs mer om svartbygge på sidan Svartbygge och olovligt byggande.

Svartbygge, olovligt byggande | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Olovligt byggande, Boverket Länk till annan webbplats.

Alla byggnader ska ha ett bra inomhusklimat och ett fungerande ventilationssystem. Byggnadens ägare har ansvaret för att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs regelbundet av en certifierad kontrollant.

Resultatet av kontrollerna ska dokumenteras i ett protokoll som ska lämnas till byggnadens ägare. Denne ska sätta upp ett intyg om att OVK är utförd på en väl synlig plats i byggnaden.

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, ska en första besiktning utföras. Brister i ventilationen får inte leda till att föroreningar sprids i byggnaden. Skötselanvisningar och instruktioner ska finnas lättillgängliga.

OVK , Boverket Länk till annan webbplats.

Det är flera faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är exempel på saker som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära att extra avgifter kommer till. Ibland behövs till exempel utstakning, mätning eller en lägeskontroll.

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet som räknas fram varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor. Därför går det inte alltid att uppge en exakt kostnad för olika bygglovsärenden.

Utöver avgiften för din åtgärd tillkommer det alltid en avgift på 345 kronor för kungörelse av beslutet i Bolagsverkets tidning Post- och Inrikes Tidningar.

På sidan Bygglovsguiden kan du läsa om avgiften för respektive åtgärd.

Om du väljer att ta tillbaka din ansökan och gör ett så kallat återtagande, tar vi ut en timavgift för den tid vi behövt arbeta med ärendet, samt administrativt arbete.

Om byggnadsnämnden avslår din sökta åtgärd tar vi ut en avgift för det. Denna baseras bland annat på hur omfattande din åtgärd är.

Avgifter och taxor

Om du vill göra ändringar i utformningen av din byggnation efter att du fått bygglov eller startbesked behöver du stämma av dessa med bygglovsavdelningen innan du gör ändringarna.

Det första du behöver göra är att skicka in reviderade ritningar till bygglovsavdelningen. Om det är mindre ändringarna kan de oftast godkännas i samband med att slutbesked ges i bygglovsärendet.

Ibland behövs bygglov eller anmälan för en sammanhållen bebyggelse. Det kan till exempel handla om en bebyggelsegrupp som består av minst 10 – 20 hus där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller endast skiljs åt av väg, parkmark eller liknande. Vid förändringar behövs bygglov eller anmälan inom det som kallas sammanhållen bebyggelse.

Om du är osäker på om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse är du välkommen att höra av dig till stadsbyggnadskontoret för rådgivning.

Sammanhållen bebyggelse, Boverket Länk till annan webbplats.

Ett servitut är en fastighets rätt att använda en annans fastighets mark, väg, brunn eller liknande. Det kan gälla att gräva ner en vattenledning över annans tomt eller att använda en annans enskilda väg.

Det finns två typer av servitut – officialservitut och avtalsservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet.

Servitut, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

När du ska bygga något behöver du en karta som underlag för att visa var det som ska byggas kommer att placeras. En situationsplan är en karta som visar fastigheten (tomten) och det du vill bygga ovanifrån.

Den åtgärd du ska söka för och var fastigheten ligger, styr vilken typ av karta du ska använda som grund för din situationsplan.

Det finns tre typer av kartor som kan användas i byggprocessen: nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och kartskiss. Kartan du använder ska vara aktuell. Den ska redovisa hur din tomt ser ut när du söker, med den nya åtgärden inritad, och inte vara använd tidigare. Du ansvarar själv för att situationsplanen stämmer med verkligheten, alla byggnader på din tomt ska till exempelvis finnas med.

Det är viktigt att du måttsätter ordentligt genom att måttsätta avståndet från byggnaden vinkelrätt från den närmaste fastighetsgränsen.

Situationsplanen ska vara gjord på ett fackmannamässigt sätt, så att det är tydligt vad du vill göra. Den ska vara i skala 1:500.

På sidan Nybyggnadskarta hittar du mer information om de olika situationsplanerna vilken karta du behöver för din åtgärd. På sidan kan du även beställ din karta. Om du är osäker eller har frågor kan du kontakta oss via Varberg direkt, telefon 0340-880 00.

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Om den åtgärd du har ansökt om bedöms som lämplig på den aktuella platsen, beviljas bygglov. Men innan du får börja bygga behöver du få ett startbesked. För att få detta ska du kunna visa att din tänkta åtgärd kommer att uppfylla kraven i bland annat plan- och bygglagen. Vid enklare åtgärder, som till exempel fasadändringar och mindre tillbyggnader, räcker det oftast med en enklare kontrollplan. Vid större åtgärder som till exempel nybyggnation, behövs fler handlingar och ett tekniskt samråd. Vilka handlingar som behövs varierar beroende på vilken typ av åtgärd du fått bygglov för.

När allt har byggts klart, måste du invänta ett slutbesked innan du får börja använda det som byggts eller åtgärdats. För att få ett slutbesked, måste du redovisa att alla de krav som angetts för åtgärden i lovbeslut, kontrollplan och startbesked, är uppfyllda.

Startbesked, Boverket Länk till annan webbplats.
Slutbesked, Boverket Länk till annan webbplats.

Strandskyddet regleras av miljöbalken och gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Normalt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Om det behövs, kan länsstyrelsen utöka strandskyddet upp till 300 meter.

I Varbergs kommun har kustremsan ett utökat strandskydd på 300 meter och vissa sjöar har ett utökat strandskydd på 200 meter.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga nya byggnader, ändra byggnader eller sätta upp anordningar eller anläggningar som hindrar allmänheten från att röra sig där. Det är också förbjudet att gräva, spränga eller förbereda för sådana åtgärder. Även åtgärder som kan skada växt- och djurliv är förbjudna. Exempel på sådana åtgärder är att fälla träd, muddra, gödsla, lägga upp massor, anlägga parkeringsplatser eller bygga staket och bryggor.

I vissa fall går det att få strandskyddsdispens för en åtgärd. I miljöbalken anges vilka skäl som krävs för att du ska kunna få dispens. Strandskyddsdispenser prövas av kommunen. I Varbergs kommun är det stadsbyggnadskontoret som utför prövningen.

Strandskydd | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Strandskydd, Boverket Länk till annan webbplats.

Svenska institutet för standarder (SIS) har tagit fram standarder för hur bostäder ska utformas. Denna standard anger bland annat vilka mått som gäller för tillgänglighet och användbarhet.

Svenska institutet för standarder, SIS Länk till annan webbplats.

Vid större byggnationer behövs ett tekniskt samråd innan du kan få startbesked. Under samrådet går du igenom projektet, hur arbetet ska planeras, kontrollplanen och handlingarna med en av kommunens byggnadsinspektörer. På mötet deltar även den som är kontrollansvarig. Ibland deltar även andra personer som har en roll i projektet, det kan till exempel vara en snickare.

Om du vill boka ett tekniskt samråd med en av våra byggnadsinspektörer, är du välkommen att kontakta oss genom att ringa 0340-880 00 eller mejla bn@varberg.se.

Byggprocessen, Boverket Länk till annan webbplats.

Byggnader och tomter ska i regel vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I både plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och i Boverkets byggregler (BBR) kan man läsa vilka krav på tillgänglighet som gäller. Det finns bland annat regler för vilka mått som gäller inomhus och för lutningar på exempelvis ramper.

Syftet med tillgänglighetskraven är att så många som möjligt ska kunna delta och röra sig i samhället på lika villkor, utan att diskrimineras. Tillgänglighetskraven har även kopplingar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation.

När du söker bygglov för en verksamhet är det viktigt att du har en utförlig verksamhetsbeskrivning, så att byggnadsnämnden ska bedöma om tillgänglighetskrav behövs.

Tillgänglighet, Boverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn är en granskning som sker under en pågående byggnation eller när den är klar. Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framför allt kommunens byggnadsnämnd, men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket kan utöva tillsyn. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd när det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut inom plan- och bygglagstiftningen.

Byggnadsnämnden prövar ärenden, utövar tillsyn och verkar för att lagar och regler inom plan- och bygglagens område följs. Nämndens tillsyn avser kontroll av att byggherrar, fastighetsägare och andra fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2011:900), plan- och byggförordningen (2011:338), och föreskrifter i anslutning till dessa. Tillsynen syftar till att upptäcka eventuella överträdelser och att dessa ska rättas. Tillsynen ska också verka förebyggande och normgivande för att lagar och regler ska följas.

Tillsyn, Boverket Länk till annan webbplats.

Som fastighetsägare är du skyldig att underhålla din byggnad, så att dess karaktär inte går förlorad. En byggnad eller en miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är gammal.

I plan- och bygglagen beskrivs underhåll som en åtgärd som görs för att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att des utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Underhåll, Boverket Länk till annan webbplats.

Utstakning utförs i de flesta fall av stadsbyggnadskontorets avdelning geografisk information.

Utstakning säkerställer att byggnaden eller byggnaderna blir uppförda på rätt plats på tomten.

Mätuppdrag | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Enligt förvaltningslagen och plan- och bygglagen får beslut om bygglov, rivningslov och marklov verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Byggherren kan sedan verkställa beslutet (påbörja åtgärden) på egen risk även om beslutet inte vunnit laga kraft. Om du påbörjar din åtgärd innan beslutet riskerar du att beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Du behöver inte vänta fyra veckor innan du kan boka in tekniskt samråd och få startbesked. Även om du har fått startbesked, behöver du ändå vänta tills de fyra veckorna har gått innan du kan påbörja din åtgärd.

Verkställighet av bygglov, rivningslov och marklov, Boverket Länk till annan webbplats.

Ett beslut om lov eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår. Vem som har så kallad klagorätt kan behöva bedömas från fall till fall. Ett beslut kan exempelvis överklagas av dig som sökande, eller en granne.

Ett överklagande ska alltid skickas till den myndighet som har fattat beslutet. Om beslutet handlar om ett lov eller förhandsbesked, ska alltså överklagandet skickas till byggnadsnämnden. När du får hem information om att beslut har fattats är det viktigt att överklagandet skickas in före det datum som framgår.

Byggnadsnämnden avgör först om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ska ändras, ska nämnden göra en rättidsprövning, det vill säga kontrollera att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickas det därefter tillsammans med tillhörande handlingar till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas och prövas då av mark- och miljödomstolen. Därefter kan en vissa beslut överklagas till mark- och miljööverdomstolen eller högre instanser.

Ett överklagande ska vara skriftligt, och det ska framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill åstadkomma. Din överklagan måste även innehålla namn och kontaktuppgifter till dig. Överklagandet kan skickas med e-post, vanlig post eller lämnas in till byggnadsnämnden.

Överklagande av lov och förhandsbesked, Boverket Länk till annan webbplats.

Vem som får överklaga lov och förhandsbesked, Boverket Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för att planera för hur mark och vatten i framtiden ska användas på ett hållbart sätt. En översiktsplan (ÖP) pekar man till exempel ut var nya områden för bostäder kan komma att ligga eller var nya verksamhetsområden kan etableras. I dessa planer kan man också peka ut värdefulla områden som är viktiga att bevara. Det kan till exempel handla om jordbruksmark och naturområden.

Översiktsplanen är inte bindande utan vägledande inför beslut om hur mark- och vattenområden och byggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras.

Som komplement till översiktsplaner, finns även fördjupade översiktsplaner för delar av kommunen. En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en mer detaljerad vägledning vilken utveckling kommunen vill se i ett specifikt område. I dessa planer kan man se vilka delar i området som är tänkta att bevaras eller utvecklas och på vilket sätt det får ske.

Översiktsplan | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Gällande fördjupade översiktsplaner | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen, Boverket Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter