Sök

Ansökan och handlingar

Hand som undertecknar en ansökan

Här kan du läsa om olika handlingar som kan behövas när du ansöker om bygglov, förhandsbesked, marklov och rivningslov. Du kan också läsa om vad ritningar och situationsplan ska innehålla. 

Bygglov

När du ansöker om bygglov ska du skicka in följande handlingar:
• Planritning med utvändiga mått på byggnaden.
• Fasadritning som redovisar väderstreck samt befintliga och blivande marklinjer.
• Sektionsritning måttsatt med rumshöjder, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning.
• Situationsplan i skala 1:500
Länkar till exempelritningar finns längre ner på sidan.

Förhandsbesked

När du ansöker om förhandsbesked Pdf, 598.4 kB. ska du skicka in följande handlingar:
• Kartskiss – om förhandsbeskedet gäller en fastighet inom planlagt område.
• Avstyckningskarta eller kartskiss i skala 1:500 – om förhandsbeskedet gäller en fastighet utanför planlagt område.
Om du saknar underlag kan du beställa dem på karta@varberg.se alternativt via Varberg Direkt, telefon 0340-88 000. 

På kartan ska du tydligt markera föreslagen tomtplats/avstyckning, husplacering och infartsväg. Tänk på att rita in så mycket som möjligt! Rita till exempel in stenmurar eller andra naturliga avgränsningar.

Marklov

När du ansöker om marklov ska du skicka in följande handlingar:
• Situationsplan där skillnaden mellan befintliga och blivande marknivåer tydligt framgår. Till detta kan du använda en baskarta. Om du saknar underlag kan du beställa dem på karta@varberg.se alternativt via Varberg direkt, telefon 0340-880 00. 
• Markplaneringsritning och marksektioner som visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Här ska också eventuella stödmurar redovisas: Plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns ska tydligt framgå.  

Rivningslov

När du ansöker om rivningslov ska du skicka in följande handlingar:
• Situationsplan där berörda byggnader/byggnadsdelar redovisas.
• Planritning där det tydligt framgår vad på byggnaden som är befintligt
och vad som ska rivas.
• Kontrollplan för rivning .

Vad ska olika ritningar innehålla?

Det finns inget krav på att ritningarna ska vara gjorda av en arkitekt, men de ska vara fackmannamässigt utförda. Lämnar du in korrekta ritningar som är måttsatta och linjalritade på vitt papper kan vi handlägga ditt ärende snabbare!

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån. Här ser man byggnadens utvändiga mått samt fönstrens och dörrarnas placering. Väggarnas in- och utsida ska ritas in. På ritningen ska du också ange vad de olika rummen ska användas till, till exempel ”sovrum” eller ”kök”. Ritningen ska vara skalenlig och innehålla en måttstock. Tänk på: Om din ansökan gäller bygglov för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.

Exempel på en planritning

Fasadritning

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt, det vill säga det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån. Ritningen ska visa väggar, tak, fönster, dörrar, takkupor, trappor och annat som kan finnas på en fasad. På ritningen ska väderstrecken vara markerade. Du ska också rita ut befintliga och blivande marklinjer. Ritningen ska vara skalenlig och innehålla en måttstock. Tänk på: Om din ansökan gäller en tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.

Exempel på ritning, exteriör
Exempel på ritning, exteriör 

Exempel på fasadritningar

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan. Ritningen visar rumshöjder, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå. Ritningen ska vara skalenlig och innehålla en måttstock.

Exempel på sektionsritning

Exempel på sektionsritning

Situationsplan

En situationsplan är en karta som visar fastigheten (tomten), med de förändringar och/eller byggnader som du planerar och dess placeringar. För att ta fram en situationsplan behövs en karta där du ritar in vad du söker bygglov för. Den förändring som ska göras samt var fastigheten ligger styr vilken karta du ska använda.

Exempel på åtgärder och tillhörande karta:
•    Nybyggnation inom detaljplanerat område - nybyggnadskarta behövs 
•    Nybyggnad och tillbyggnad som ligger 1 meter eller mindre från tomtgränsen - nybyggnadskarta behövs
•    Om- och tillbyggnad under 200 kvadratmeter - förenklad nybyggnadskarta behövs
•    Om- och tillbyggnad över 200 kvadratmeter - nybyggnadskarta behövs 
•    Mur/plank eller Attefallsbyggnad - kartskiss behövs
•    Förändringar utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse - kartskiss behövs

Kartan skall vara aktuell, med andra ord kan den bara användas en gång och den får inte vara äldre än två år. Om du saknar underlag  kan du beställa karta via vår e-tjänst.

Situationsplanen ska vara i skala 1:500 och visa alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. Det är viktigt att du markerar nya infarter och om något ska rivas. Alla ny- och tillbyggnader på situationsplanen ska vara mått- och lägesbestämda. Måttbestämt betyder att längden på varje sida av byggnaden ska anges.  Lägesbestämd betyder att du ska visa var på tomten du vill bygga. Det gör du genom att måttsätta avstånd från byggnaden vinkelrätt (90 grader) till närmaste fastighetsgräns. 

Situationsplanen ska vara fackmannamässigt gjord så att det tydligt framgår vad du vill göra. 

Exempelritningar för olika åtgärder

Nybyggnad Pdf, 545.9 kB.
Tillbyggnad Pdf, 927.3 kB.
Tillbyggnad takkupa Pdf, 455.4 kB.
Garage Pdf, 374.2 kB.
Plank Pdf, 759.8 kB.
Markuppfyllnad Pdf, 1.1 MB.

Att ansöka om lov

Du kan ansöka om bygglov, rivningslov och andra åtgärder på två olika sätt: Via en e-tjänst där du guidas genom de olika ansökningsstegen eller genom att fylla i en blankett som du skickar in tillsammans med efterfrågade handlingar.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter