Sök

Bra att veta om bygglov

Här hittar du information som kan guida dig i ditt bygge. Vill du veta mer finns oftast utförlig information på Boverkets hemsida. Hittar du inte ditt svar här finner du information längre ned på denna sida hur du kan få hjälp av Varberg direkt.

En ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Vilka ritningar och handlingar som är nödvändiga varierar beroende på vilken typ av ärende det är. För enklare ärenden, exempelvis fasadändring, behövs normalt inte lika omfattande handlingar som för mer komplicerade ärenden, exempelvis nybyggnation.

Innan du lämnar in din ansökan är det viktigt att du tänker igenom din åtgärd ordentligt eftersom det inte går att göra ändringar eller justeringar i efterhand. Om du vill ändra något i efterhand kan det innebära att du behöver ett nytt bygglov för ändringarna.

Du ansöker om lov och förhandsbesked genom att använda e-tjänsten Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov eller genom att fylla i blanketten för ansökan/anmälan. Till blanketten finns också tillhörande anvisningar. På sidan Ansökan och handlingar kan du läsa mer om vilka handlingar som behövs för de olika ansökningarna.

Ansökan och handlingar

Ansöka om bygglov, rivningslov och marklov - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan/anmälan Pdf, 108.7 kB. (Pdf, 108.7 kB)

Anvisningar till blanketten för ansökan/anmälan Pdf, 545.2 kB. (Pdf, 545.2 kB)

När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras så gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) tillsammans med bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete i arbetsmiljölagen. Du kan läsa mer om vad det innebär i broschyren från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr (av.se) Länk till annan webbplats.

När man ansöker om bygglov används olika begrepp för area, vi reder ut skillnaden.

Byggnadsarea (BYA)

Byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken inklusive utstickande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark, exempelvis balkonger eller vissa skärmtak. Man räknar alltså inte med antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. En största tillåtna byggnadsarea förekommer i många detaljplaner.

Boarea (BOA)

Boarea är den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Arean är helt enkelt ytan innanför ytterväggarna (i en modern villa), med undantag för biarea. Begreppet används normalt inte i bygglov.

Biarea

Med biarea (biyta) menar man oftast den del av bostaden som är bostadskomplement som till exempel ett förråd för förvaring. Begreppet används normalt inte i bygglov.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är den sammanlagda ytan av våningsplanen. Bruttoarean begränsas av ytterväggens utsida. I bruttoarean ingår indragen mellanvåning (entresolvåning). En största tillåtna bruttoarea förekommer i många detaljplaner.

Öppenarea (OPA)

Öppenarea är en area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage, carport, uterum med öppen sida och liknande. En största tillåtna öppenarea förekommer i vissa detaljplaner.

Boverkets byggregler, ofta förkortat BBR, är en samling föreskrifter och allmänna råd om nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader. En föreskrift är en bindande regel som ska följas. Ett allmänt råd är inte bindande, utan en rekommendation som anger hur du kan eller bör göra för att uppfylla kraven i en lag, förordning eller myndighetsföreskrift, som till exempel plan- och bygglagen.

Det är den person som utför, eller låter utföra, byggarbetet (byggherren) som är skyldig att se till att lagar och förordningar följs.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och att branden sprids.

En dokumentation om brandskydd ska alltid upprättas och lämnas in i samband med nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad där brandskyddet påverkas. Kravet på dokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvadratmeter. Dokumentet ska vara klart och finnas tillgängligt vid det tekniska samrådet.

Vad en dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och hur den är tänkt att användas.

Brandskyddsdokumentation, Boverket Länk till annan webbplats.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.

Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav, i exempelvis plan- och bygglagen eller Boverkets byggregler (BBR) som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.
Det innebär till exempel att byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att kraven på byggnadsverkets tekniska egenskaper uppfylls. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter.

Byggherrens ansvar, Boverket Länk till annan webbplats.

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk används för att reglera höjden på olika byggnader i en detaljplan. Vilken typ av höjd som bedöms lämpligast att använda, beror på syftet med att reglera höjden i relation till hur omgivningen, marken eller själva byggnadsverket ser ut.

Höjdbegrepp och illustrationer, Boverket Länk till annan webbplats.

Om du utför olovligt byggande och inte rättar till detta inom angiven tid, tar byggnadsnämnden ut en sanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter, Boverket Länk till annan webbplats.

Med en detaljplan kan kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. I detaljplanen bestäms alltså hur, vad och var man får lov att bygga.

Du kan hitta alla gällande detaljplaner i Varbergskartan under fliken ”Bygga, bo & miljö”. I Varbergskartan kan du också se var kommunen håller på att ta fram nya detaljplaner och planprogram.

Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Beslut om lov och förhandsbesked måste alltid expedieras och kungöras. Expediering betyder att en handling skickas till någon utanför myndigheten. I samband med att kommunen fattar beslut om bygglov, skickas beslutet till den som har ansökt om lovet samt till eventuella grannar och myndigheter som berörs.

När ett beslut om bygglov eller positivt förhandsbesked har fattats, ska det även kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen är ett offentligt tillkännagivande om beslutet.

Ett beslut om lov och förhandsbesked vinner laga kraft enbart om byggnadsnämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt.

Expediering och kungörelse, Boverket Länk till annan webbplats.

Alla ritningar i en ansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att de ska vara:

• ritade med linjal
• måttsatta
• skalenliga
• svartvita
• ritade på vitt papper, utan linjer eller rutor

Fackmannamässigt innebär inte att ritningar måste vara ritade av en arkitekt eller annan fackman, men det ska vara tydligt redovisat vad du söker lov för.

Exempel på fackmannamässiga ritningar

Ett färdigställandeskydd är antingen en försäkring eller en bankgaranti. Skyddet är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Skyddet krävs inte för arbete som byggherren själv utför, så kallat självbyggeri. Då ska istället en kalkyl för det som ska byggas, lämnas in.

Färdigställandeskydd, Boverket Länk till annan webbplats.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Den som är kontrollansvarig ska ha en certifiering som gäller under hela byggtiden, ha den utbildning som krävs och vara medveten om de lagar och krav som finns.

Byggherren är ansvarig för att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls och måste till sin hjälp ha en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att både den och övriga bestämmelser följs. Den kontrollansvariga ska också vara med vid det tekniska samrådet och kommunens arbetsplatsbesök samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för bygglovenhetens slutbesked.

Kontrollansvarig, Boverket Länk till annan webbplats.

Hitta kontrollansvarig/certifierade personer, Boverket Länk till annan webbplats.

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter