Sök

Ändring av bärande vägg eller konstruktion

Du behöver inte bygglov för att ändra eller ta bort en byggnads bärande konstruktion, men det krävs en anmälan.

En del väggar eller andra delar av konstruktionen i en byggnad är bärande och kan inte tas bort eller ändras hur som helst. Om du vill ändra eller ta bort en bärande vägg eller till exempel takstolar, behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Hur anmäler jag?

Du behöver anmäla din ändring av bärande vägg eller konstruktion till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används om du ska bygga ett attefallshus eller ett plank, göra en fasadändring eller sätta upp en skylt inom detaljplanerat område. Kartskissen är kostnadsfri.

 • Om du ska bygga något nytt eller bygga till ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Om din åtgärd bara gäller en fasad eller exempelvis en skylt, markerar du vilken fasad eller var på fasaden åtgärden är på kartan.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Om du ska sätta upp ett plank eller en mur ska du måttsätta längd och hur långt ifrån tomtgräns det är.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

 

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska vara skalenliga och redovisa utvändiga mått, samt vara möblerade och redovisa fönstrens och dörrarnas placering.
 • På ritningen ska du ange vad de olika rummen ska användas till, till exempel ”sovrum” eller ”kök”.
 • Väggarnas in- och utsida ska ritas in.
 • Om det finns flera våningar ska det finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Tänk på: Om din ansökan eller anmälan gäller för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.

Exempelritningar:

Planritning, nybyggnad Pdf, 66.4 kB.

Planritning, tillbyggnad Pdf, 57.1 kB.

Planritning, takkupa Pdf, 69.6 kB.

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan.

 • Ritningen ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.
 • Sektionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta med rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Exempelritningar:

Sektionsritning, nybyggnad Pdf, 51.9 kB.

Sektionsritning, tillbyggnad Pdf, 30.6 kB.

En ritning på befintlig byggnad ska visa hur huset ser ut idag, när du söker bygglov. Ibland kan det räcka att du utgår från originalritningar, men ibland kan du behöva rita upp nya ritningar över hur din byggnad ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.

Ritningar över befintlig byggnad behövs ibland för att vi ska kunna avgöra vad och hur mycket som förändras i samband med det du söker lov för.

Du behöver redovisa tydligt vilken bärande konstruktion det är som ska tas bort eller ändras. Redovisa även hur den bärande konstruktionen kommer att ändras - exempelvis om du tar bort en vägg och ersätter med en balk.

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion och visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar med projektets komplexitet.

Konstruktionsritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. Vi behöver dem för att vi ska kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns. Ritningarna ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt gjorda.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Syftet är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt plan- och bygglagen kommer att uppfyllas.

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. Du som bygger kan vid enklare åtgärder ta fram ett förslag till kontrollplan själv, men vid större projekt är det oftast din kontrollansvarige som hjälper dig med den.

Du kan lämna in ett förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan. Byggnadsnämnden bistår inte med mallar till kontrollplaner, men du kan lätt hitta olika mallar på nätet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna.

Kontrollplan under byggtiden

Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs. Antingen kan den som står som ansvarig för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb.

Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen.

Kontrollplan till slutbesked

När ditt projekt är slutfört ska samma kontrollplan som redovisades i startbeskedet lämnas på nytt till oss på stadsbyggnadskontoret, men med signaturer som visar att kontrollerna är gjorda. Kontrollera att signatur och datum finns för alla kontrollpunkter.

Skriv under längst ned med namn och datum vid underskrift av byggherre. Din underskrift innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är gjorda.

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Att ändra i en bärande konstruktion kostar mellan 1 900 – 8 900 kronor beroende på hur omfattande ändringen är.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska ditt ärende. Alla anmälningsärenden ska enligt lag hanteras inom fyra veckor.

 

Anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter