Sök

Ändring av brandskydd

Om du ska göra ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad, behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked.

Det kan exempelvis röra sig om ändringar i byggnadens brandceller eller ändring av utrymningsvägar. Ett exempel på ändrad utrymningsväg är när en balkong glasas in.

Om du är osäker på om din ändring påverkar brandskyddet kan du kontakta en sakkunnig brandkonsult.

Hur anmäler jag?

Du behöver lämna in en anmälan om ändring av brandskydd till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

 

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska vara skalenliga och redovisa utvändiga mått, samt vara möblerade och redovisa fönstrens och dörrarnas placering.
 • På ritningen ska du ange vad de olika rummen ska användas till, till exempel ”sovrum” eller ”kök”.
 • Väggarnas in- och utsida ska ritas in.
 • Om det finns flera våningar ska det finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Tänk på: Om din ansökan eller anmälan gäller för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.

Exempelritningar:

Planritning, nybyggnad Pdf, 66.4 kB.

Planritning, tillbyggnad Pdf, 57.1 kB.

Planritning, takkupa Pdf, 69.6 kB.

Brandskyddsdokumentationen redogör och förklarar hur brandskyddet för en byggnad, ett byggnadsverk eller annan åtgärd kommer att utformas. Vid mer komplicerade projekt kan en sakkunnig behöva ta fram brandskyddsdokumentationen.

För att ta fram en brandskyddsdokumentation behövs kunskap om de brandkrav och de byggregler som gäller. En byggnad med ett bristande brandskydd kan vara direkt livshotande.

Handlingen ska vara fackmannamässigt utförd för att du ska kunna få startbesked. Brand- och utrymningsritningar ingår ofta i brandskyddsdokumentationen.

Brandskyddsdokumentationen beskriver bland annat:

 • vilken typ av verksamhet som ska använda byggnaden
 • byggnadstyp och antal våningar
 • vilken brandteknisk byggnadsklass som ska gälla
 • eventuella brandtekniska installationer som ska installeras, exempelvis automatiska släcksystem, brandgasventilation, brandlarm och utrymningslarm.

Vid enklare åtgärder kan det ibland räcka med den enklare varianten brandskyddsbeskrivning.

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Syftet är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt plan- och bygglagen kommer att uppfyllas.

Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. Du som bygger kan vid enklare åtgärder ta fram ett förslag till kontrollplan själv, men vid större projekt är det oftast din kontrollansvarige som hjälper dig med den.

Du kan lämna in ett förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan. Byggnadsnämnden bistår inte med mallar till kontrollplaner, men du kan lätt hitta olika mallar på nätet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna.

Kontrollplan under byggtiden

Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs. Antingen kan den som står som ansvarig för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb.

Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen.

Kontrollplan till slutbesked

När ditt projekt är slutfört ska samma kontrollplan som redovisades i startbeskedet lämnas på nytt till oss på stadsbyggnadskontoret, men med signaturer som visar att kontrollerna är gjorda. Kontrollera att signatur och datum finns för alla kontrollpunkter.

Skriv under längst ned med namn och datum vid underskrift av byggherre. Din underskrift innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är gjorda.

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Anmäl gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Att anmäla ändring av brandskyddet kostar 1 041 kr.

Hur lång tid tar det?

Varje anmälan är unik och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir när vi börjar granska ditt ärende. Alla anmälningsåtgärder ska enligt lag hanteras inom fyra veckor.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter