Sök

Attefallsåtgärder (bygglovsbefriade åtgärder)

En del av de åtgärder du får göra utan bygglov kallas attefallsåtgärder. Det kan till exempel handla om komplementbyggnad (högst 30 kvm) tillbyggnad (högst 15 kvm) takkupa eller att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Dessa åtgärder kräver normalt inte bygglov, men du måste lämna in en anmälan till byggnadsnämnden och få startbesked innan du får lov att ändra något.

Åtgärderna är bygglovsbefriade så länge du har ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus på din fastighet. Om du har ett flerbostadshus eller en verksamhet måste du söka bygglov. Du behöver också söka bygglov om din byggnad har ett högt kulturhistoriskt värde.

För att få startbesked för attefallsåtgärder måste ditt bostadshus/fritidshus vara färdigbyggt. Du får uppföra flera åtgärder på din tomt, i den mån de får plats.

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får inte vara mer än 30 kvadratmeter och som högst 4 meter högt (storleken ökades från 25 till 30 kvadratmeter 2020). Du får uppföra en sådan komplementbyggnad om du har ett en- eller tvåbostadshus. Attefallshuset får även delas upp i flera byggnader, men de får sammanlagt vara högst 30 kvadratmeter.

Attefallshuset ska vara fristående och inte stå så nära en annan byggnad att det ger intryck av att vara sammanbyggt med den. Det ska även placeras i omedelbar närhet till ditt hus. Byggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgränsen, annars behöver du grannens godkännande. Om din tomt gränsar mot gata eller någon annan slags allmän plats måste du placera byggnaden 4,5 meter från tomtgränsen, annars behöver du söka bygglov.

Attefallshuset kan antingen uppföras som en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga och växthus.

Komplementbostadshuset är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Om komplementbostadshuset ska användas som permanentbostad ska det uppfylla kraven för permanentbostad, det ska till exempel vara tillgängligt. Komplementbostadshuset kan även användas som fritidshus och då behöver det inte vara tillgängligt.

Attefallshus - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Hur anmäler jag?

Du behöver anmäla din attefallsåtgärd till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer


Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används om du ska bygga ett attefallshus eller ett plank, göra en fasadändring eller sätta upp en skylt inom detaljplanerat område. Kartskissen är kostnadsfri.

 • Om du ska bygga något nytt eller bygga till ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Om din åtgärd bara gäller en fasad eller exempelvis en skylt, markerar du vilken fasad eller var på fasaden åtgärden är på kartan.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Om du ska sätta upp ett plank eller en mur ska du måttsätta längd och hur långt ifrån tomtgräns det är.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

 

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska vara skalenliga och redovisa utvändiga mått, samt vara möblerade och redovisa fönstrens och dörrarnas placering.
 • På ritningen ska du ange vad de olika rummen ska användas till, till exempel ”sovrum” eller ”kök”.
 • Väggarnas in- och utsida ska ritas in.
 • Om det finns flera våningar ska det finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Tänk på: Om din ansökan eller anmälan gäller för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.

Exempelritningar:

Planritning, nybyggnad Pdf, 66.4 kB.

Planritning, tillbyggnad Pdf, 57.1 kB.

Planritning, takkupa Pdf, 69.6 kB.

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt, det vill säga det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån.

 • Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och innehålla en måttstock.
 • Ritningen ska visa hela byggnaden från alla berörda väderstreck. Väderstrecken ska stå med på respektive fasadritning. Om din ansökan bara berör en eller enstaka fasader räcker det att du redovisar dessa.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och om du söker för en tillbyggnad, skylt eller fasadändring ska tillbyggnaden/förändringen tydligt markeras.
 • Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje

Exempelritningar:

Fasadritning, nybyggnad Pdf, 91.1 kB.

Fasadritning, tillbyggnad Pdf, 243.8 kB.

Fasadritning, takkupa framifrån Pdf, 77.4 kB.

Fasadritning, takkupa från sidan Pdf, 137.8 kB.

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan.

 • Ritningen ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.
 • Sektionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta med rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Exempelritningar:

Sektionsritning, nybyggnad Pdf, 51.9 kB.

Sektionsritning, tillbyggnad Pdf, 30.6 kB.

Ritning på befintlig byggnad krävs endast vid tillbyggnad, takkupa och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus.

En ritning på befintlig byggnad ska visa hur huset ser ut idag, när du söker bygglov. Ibland kan det räcka att du utgår från originalritningar, men ibland kan du behöva rita upp nya ritningar över hur din byggnad ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.

Ritningar över befintlig byggnad behövs ibland för att vi ska kunna avgöra vad och hur mycket som förändras i samband med det du söker lov för.

Anmäl gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

 • Komplementbyggnad, max 30 kvm, kostar 4 800 kronor (exempelvis förråd).
 • Komplementbyggnad, max 30 kvm enklare åtgärd (till exempel växthus, oisolerade lusthus) kostar 2 300 kronor.
 • Komplementbostadshus, max 30 kvm, kostar 9 500 kronor.
 • Inreda ytterligare en bostad kostar 7 300 kronor
 • Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 kvm, kostar 7 300 kronor


Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska ditt ärende. Alla anmälningsärenden ska enligt lag hanteras inom fyra veckor.

Vill du veta mer om bygglovsbefriade åtgärder?

Inredande av ytterligare bostad
Komplementbyggnad
Tillbyggnad
Takkupa

Anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter