Sök

Eldstad

Om du ska installera eller väsentligt ändra en befintlig eldstad, behöver du anmäla detta till byggnadsnämnden.

Utöver ny installation av eldstad, skorsten eller rökkanal, så är följande åtgärder vanligtvis anmälningspliktiga:

 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, exempelvis ett byte från olja till pellets.

Exempel på åtgärder som vanligtvis inte är anmälningspliktiga:

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i en befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
 • Byte av golvskydd.
 • Byte av eldstad till en likvärdig eldstad, som har samma storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Ta tidigt kontakt med en skorstensfejarmästare som kan hjälpa dig med planeringen. Tänk också på att installationen i sin helhet ska besiktigas. Bygg inte igen eldstaden innan besiktningen är gjord. Skorstensfejarmästaren ska upprätta ett besiktningsprotokoll som sedan skickas in till kommunen.

Hur anmäler jag?

Du behöver lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska vara skalenliga och redovisa utvändiga mått, samt vara möblerade och redovisa fönstrens och dörrarnas placering.
 • På ritningen ska du ange vad de olika rummen ska användas till, till exempel ”sovrum” eller ”kök”.
 • Väggarnas in- och utsida ska ritas in.
 • Om det finns flera våningar ska det finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Tänk på: Om din ansökan eller anmälan gäller för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.

Exempelritningar:

Planritning, nybyggnad Pdf, 66.4 kB.

Planritning, tillbyggnad Pdf, 57.1 kB.

Planritning, takkupa Pdf, 69.6 kB.

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt, det vill säga det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån.

 • Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och innehålla en måttstock.
 • Ritningen ska visa hela byggnaden från alla berörda väderstreck. Väderstrecken ska stå med på respektive fasadritning. Om din ansökan bara berör en eller enstaka fasader räcker det att du redovisar dessa.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och om du söker för en tillbyggnad, skylt eller fasadändring ska tillbyggnaden/förändringen tydligt markeras.
 • Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje

Exempelritningar:

Fasadritning, nybyggnad Pdf, 91.1 kB.

Fasadritning, tillbyggnad Pdf, 243.8 kB.

Fasadritning, takkupa framifrån Pdf, 77.4 kB.

Fasadritning, takkupa från sidan Pdf, 137.8 kB.

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Det kan till exempel vara punkter om brandskyddet, säkerhet och energianvändning. Syftet är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt plan- och bygglagen kommer att uppfyllas.

Det måste ingå vem som kommer utföra kontrollerna. För eldstäder kan du själv ta fram en kontrollplan.

En prestandadeklaration är en teknisk beskrivning av en produkt. Det är tillverkaren av en produkt som är ansvarig för att upprätta en prestandadeklaration.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

En anmälan om eldstad kostar 1 600 kronor.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir när vi börjar granska ditt ärende. Alla anmälningsärenden ska enligt lag hanteras inom fyra veckor.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter