Sök

Marklov

Nyschaktad tomt

Om du ska höja eller sänka marken inom ett detaljplanerat område behöver du marklov om höjdförändringen är mer än 0,5 meter.

Om markförändringen medför att du behöver en mur behöver du söka bygglov för muren. Du kan ansöka om marklovet och bygglovet för muren i en och samma ansökan.

Markförändring i samband med byggnation

Om du söker bygglov för exempelvis nybyggnation och i samband med det behöver förändra marknivån, behöver du inte söka ett separat marklov eftersom markförändringen prövas i samband med lovet för nybyggnationen. Det är viktigt att du redovisar både befintliga och blivande marknivåer på fasadritningarna. Detta behövs för att vi ska kunna bedöma lämpligheten och tillgängligheten i samband med markförändringen.

Undantag och särskilda fall

Om så kallade plushöjder finns angivna i detaljplanen får du ändra marknivån till den angivna höjden utan att det krävs marklov.

I särskilda fall kan det även behövas marklov för att fälla träd eller plantera skog inom ett detaljplanerat område. Det framgår i så fall av detaljplanen som gäller för området där du bor.

Hur ansöker jag?

Du behöver ansöka om marklov till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används om du ska bygga ett attefallshus eller ett plank, göra en fasadändring eller sätta upp en skylt inom detaljplanerat område. Kartskissen är kostnadsfri.

 • Om du ska bygga något nytt eller bygga till ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Om din åtgärd bara gäller en fasad eller exempelvis en skylt, markerar du vilken fasad eller var på fasaden åtgärden är på kartan.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Om du ska sätta upp ett plank eller en mur ska du måttsätta längd och hur långt ifrån tomtgräns det är.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

 

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

En markplaneringsritning är mer detaljerad än en situationsplan. På markplaneringsritningen redovisar du exempelvis:

 • Gångar
 • Slänter och stödmurar
 • Planteringar
 • In- och utfart
 • Parkeringar
 • Vilka material som finns på olika ytor – grus, gräs, sten eller asfalt.
 • Markera var sektionsritningar är tagna.
 • Redovisa nya plushöjder bredvid befintliga, så att det är tydligt vilken markhöjd om är befintlig och ny.

En marksektionsritning visar, med en genomskärning, hur stor en markförändring är. Oftast är den lämpligast att använda när du gör en markhöjning och/eller en terrassering.

Marksektionsritningen ska:

 • Redovisa hur marken ser ut före och efter förändringen
 • Vara skalenlig och måttsatt.
 • Stämma överens med hur du redovisar förändringen på en situationsplan eller markplaneringsritning.

Exempelritning:

Marksektionsritning Pdf, 367.8 kB.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Avgiften för ett marklov baseras på antal nedlagda timmar. Timavgiften är 1 041 kronor.

Hur lång tid tar det?

Varje anmälan är unik och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir när vi börjar granska ditt ärende. Alla bygglovsärenden ska enligt lag hanteras inom tioveckor.

 

Marklov - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter