Sök

Ny verksamhetslokal

Du som har en verksamhetslokal behöver bygglov för de flesta åtgärder, både inom och utanför detaljplan. Det handlar om när du vill bygga en helt ny lokal, men också när du vill bygga till och utveckla en lokal du redan har.

För verksamhetslokaler finns inte lika många undantag i plan- och bygglagen som det gör för en- och tvåbostadshus. Exempelvis får du inte uppföra friggebodar eller attefallsåtgärder inom en fastighet avsedd för verksamhet. Däremot får du uppföra ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk eller en annan, liknande näring utan bygglov. Du behöver inte heller bygglov för att ställa i ordning ett upplag i direkt närhet av din befintliga verksamhet.

Om din verksamhet helt eller delvis ska ändras till en annan användning, kan du behöva bygglov.

Om du ska söka tidsbegränsat bygglov för något, behöver du beskrivning av beskriva vilket tillfälligt behov du har för åtgärden.

Några av våra bygglovshandläggare jobbar i en verksamhetsgrupp som har särskilt fokus på verksamheter och företags behov. Om du funderar på att starta en ny verksamhet eller på att förändra eller bygga till något på fastigheten, är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta Företagslotsen för att få svar på olika frågor kopplat till din verksamhet. Det kan handla om allt från bygglov till olika tillstånd och regler. I lotsen sitter representanter från berörda förvaltningar, så att du enkelt och snabbt ska kunna få svar på dina frågor.

Tillbyggnad

Ändrad användning

Tidsbegränsat lov

Ekonomibyggnad

Företagslotsen Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag?

Du behöver ansöka om bygglov till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan för nybyggnad verksamhet:

 

En situationsplan baserad på en nybyggnadskarta används när du ska bygga en ny friliggande byggnad inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse.

 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • Situationsplanen ska redovisa infart och parkering.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska vara skalenliga och redovisa utvändiga mått, samt vara möblerade och redovisa fönstrens och dörrarnas placering.
 • På ritningen ska du ange vad de olika rummen ska användas till, till exempel ”sovrum” eller ”kök”.
 • Väggarnas in- och utsida ska ritas in.
 • Om det finns flera våningar ska det finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Tänk på: Om din ansökan eller anmälan gäller för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.

Exempelritningar:

Planritning, nybyggnad Pdf, 66.4 kB.

Planritning, tillbyggnad Pdf, 57.1 kB.

Planritning, takkupa Pdf, 69.6 kB.

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt, det vill säga det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån.

 • Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och innehålla en måttstock.
 • Ritningen ska visa hela byggnaden från alla berörda väderstreck. Väderstrecken ska stå med på respektive fasadritning. Om din ansökan bara berör en eller enstaka fasader räcker det att du redovisar dessa.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och om du söker för en tillbyggnad, skylt eller fasadändring ska tillbyggnaden/förändringen tydligt markeras.
 • Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje

Exempelritningar:

Fasadritning, nybyggnad Pdf, 91.1 kB.

Fasadritning, tillbyggnad Pdf, 243.8 kB.

Fasadritning, takkupa framifrån Pdf, 77.4 kB.

Fasadritning, takkupa från sidan Pdf, 137.8 kB.

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan.

 • Ritningen ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.
 • Sektionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta med rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Exempelritningar:

Sektionsritning, nybyggnad Pdf, 51.9 kB.

Sektionsritning, tillbyggnad Pdf, 30.6 kB.

När du ska bygga en ny verksamhet, eller ändra användningen i en byggnad till en annan verksamhet, behöver du i samband med din ansökan komma in med en verksamhetsbeskrivning. I denna ska du ha med:

 • En kort men utförlig beskrivning förklara vad det är för sorts verksamhet som kommer att bedrivas.
 • Beskrivning av verksamhetens omfattning, hur den kommer att påverka exempelvis trafiksituationen eller om den har någon annan omgivningspåverkan.
 • Redovisa hur många parkeringsplatser din verksamhet behöver och var de ska placeras.

Andra uppgifter som är bra att redovisa, beroende på vilken typ av verksamhet du ska söka för, är:

 • Öppettider
 • Förväntat antal besökare och anställda
 • Hur varuleveranser och sophantering ska ske.
 • Om din verksamhet kommer att orsaka buller behöver du beskriva detta.

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan.

 • Ritningen ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.
 • Sektionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta med rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Exempelritningar:

Sektionsritning, nybyggnad Pdf, 51.9 kB.

Sektionsritning, tillbyggnad Pdf, 30.6 kB.

En markplaneringsritning är mer detaljerad än en situationsplan. På markplaneringsritningen redovisar du exempelvis:

 • Gångar
 • Slänter och stödmurar
 • Planteringar
 • In- och utfart
 • Parkeringar
 • Vilka material som finns på olika ytor – grus, gräs, sten eller asfalt.
 • Markera var sektionsritningar är tagna.
 • Redovisa nya plushöjder bredvid befintliga, så att det är tydligt vilken markhöjd om är befintlig och ny.

I vissa ärenden behöver du skicka med en mer detaljerad material- och kulörbeskrivning.

 • I material- och kulörbeskrivningen talar du om vilka utvändiga material och kulörer som ska användas.
 • I den mån du har möjlighet ska du ha med kulörens NCS-kod.
 • I ärenden som berör exempelvis kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan du även behöva redovisa färgtyp och detaljritningar över exempelvis fönsterprofiler.

Vid större projekt, exempelvis nybyggnad av flerbostadshus, ska material- och kulörbeskrivningen även innefatta färgsatta illustrationer av projektet.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Avgiften baseras på hur omfattande åtgärden är.

Kostnadsexempel:

 • Nybyggnad, 130 - 199 kvm, kostar 25 900 kronor.
 • Nybyggnad, 200 - 299 kvm kostar 32 400 kronor.
 • Tillbyggnad, 50 - 129 kvm kostar 15 400 kronor.

Ibland tillkommer avgifter. Det kan till exempel handla om grannehörande, startbesked och avvikelser från gällande detaljplan. I vissa ärenden tar vi även ut en planavgift.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir när vi börjar granska ditt ärende. Alla bygglovsärenden ska enligt lag hanteras inom tio veckor.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter