Sök

Plank och staket

Du behöver inte bygglov för att bygga ett staket under 1,1 meter, däremot oftast för ett plank. Det som avgör om det är ett staket eller ett plank är framför allt höjden, hur lätt det är att se igenom och var det ska placeras.

Plank

Ett plank är en inhägnad som är högre än ett vanligt staket och tätare än 50 procent genomsiktlighet (luft). Ett plank är lovpliktigt.

Ett plank som skyddar en uteplats vid ett en- och tvåbostadshus inom detaljplan är undantaget från lovplikten. Du behöver inte bygglov om planket uppförs inom 3,6 meter från huset och är högst 1,8 meter. Ditt plank måste också placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera planket närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du din grannes medgivande. Detta medgivande bör vara skriftligt. Om din tomt gränsar till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats, som exempelvis en väg, gata eller parkmark, kan du inte få medgivande från någon granne. Då måste du placera planket minst 4,5 meter från tomtgränsen för att det ska vara bygglovsbefriat.

Plank utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om planket ligger närmare gränsen än 4,5 meter behöver du din grannes medgivande. Detta medgivande bör vara skriftligt. Om din tomt gränsar till allmän väg kan du inte få medgivande från någon granne. Då måste du placera planket minst 4,5 meter från tomtgränsen för att det ska vara bygglovsbefriat.

Staket

Ett staket är lägre än ett plank. Ett staket som är 1,1 meter högt ovanför befintlig marknivå kräver normalt inte bygglov. Staketet kan vara tätt, det vill säga att man inte behöver kunna se igenom det. Det är bra om staketet står tillräckligt långt från tomtgränsen för att det ska kunna skötas från båda håll. Prata annars med din granne och kom överens.

Höjden på staketet mäts från marknivån, även om staketet står på till exempel en altan.

Beroende på hur staketet utformas kan det ge intryck av att vara tätare eller högre än ett sedvanligt staket. Hur staketet upplevs kan därför påverka lovplikten. På Boverkets webbplats om mur och plank finns det mycket och bra information om de olika åtgärderna, och även exempel på flera rättsfall där staket bedömts vara lovpliktiga.

Murar och plank - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Riktlinjer staket, plank, murar - Varbergs kommun Pdf, 500.8 kB.

Sikt vid gata

Tänk även på att utforma ditt staket eller ditt plank så att sikten inte försämras för dig själv och för de som färdas på gatan utanför ditt hus. Vid korsningar måste det vara fri sikt, därför får ett staket eller plank vara högst 80 centimeter på ett avstånd om 10 meter från korsningen. Detta gäller även häckar. Vid din utfart kan du undvika skymd sikt om staketet, planket eller häcken är högst 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll från utfarten.

Riktlinjer fri sikt - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag?

Om du vill bygga ett plank behöver du lämna in en ansökan till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används om du ska bygga ett attefallshus eller ett plank, göra en fasadändring eller sätta upp en skylt inom detaljplanerat område. Kartskissen är kostnadsfri.

 • Om du ska bygga något nytt eller bygga till ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Om din åtgärd bara gäller en fasad eller exempelvis en skylt, markerar du vilken fasad eller var på fasaden åtgärden är på kartan.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Om du ska sätta upp ett plank eller en mur ska du måttsätta längd och hur långt ifrån tomtgräns det är.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

 

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt, det vill säga det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån.

 • Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och innehålla en måttstock.
 • Ritningen ska visa hela byggnaden från alla berörda väderstreck. Väderstrecken ska stå med på respektive fasadritning. Om din ansökan bara berör en eller enstaka fasader räcker det att du redovisar dessa.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och om du söker för en tillbyggnad, skylt eller fasadändring ska tillbyggnaden/förändringen tydligt markeras.
 • Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje

Exempelritningar:

Fasadritning, nybyggnad Pdf, 91.1 kB.

Fasadritning, tillbyggnad Pdf, 243.8 kB.

Fasadritning, takkupa framifrån Pdf, 77.4 kB.

Fasadritning, takkupa från sidan Pdf, 137.8 kB.

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan.

 • Ritningen ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.
 • Sektionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta med rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Exempelritningar:

Sektionsritning, nybyggnad Pdf, 51.9 kB.

Sektionsritning, tillbyggnad Pdf, 30.6 kB.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Bygglov för plank kostar 3 800 kronor.

Ibland kan kostnader tillkomma. Det kan till exempel handla om kostnader för grannehörande, startbesked, och avvikelser från gällande detaljplanen. I vissa ärenden tar vi även ut en planavgift.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir när vi börjar granska ditt ärende. Alla bygglovsärenden ska enligt lag hanteras inom tio veckor.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter