Sök

Solceller och solfångare

Solceller och solfångare kräver normalt inte bygglov om de placeras på en befintlig byggnad så att de följer byggnadens form. Men om du behöver en brantare vinkel på solpanelerna än vad du har på taket eller av annat skäl inte kan följa byggnadens form, ska du söka bygglov.

Undantaget från bygglovsplikten gäller inte om det är bestämt i detaljplanen för området där du vill bygga att solceller/solfångare kräver bygglov. Inte heller om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt utifrån ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv och därför inte får förvanskas. Solceller/solfångare är inte heller lovbefriade om de ska placeras i eller i anslutning till områden för totalförsvaret.

Solenergianläggningar ska följa detaljplaner och områdesbestämmelser, även om du inte behöver bygglov.

Bygglovsbefriade solfångare

Kriterier för bygglovsbefriade solfångare:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solpaneler på byggnader, men det kan finnas en utökad lovplikt i särskilda områdesbestämmelser.
Om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull är det viktigt att du noga tänker efter hur du placerar och monterar solcellerna för att de inte ska påverka på det kulturhistoriska värdet.

Fristående solcellsanläggningar

Det blir allt vanligare med större fristående solcellsanläggningar, så kallade solcellsparker.

Fristående solcellsanläggningar kräver normalt inte bygglov, varken inom eller utanför detaljplanerat område. Men om de utformas så att personer kan stå under dem, kan det bedömas som en byggnad (skärmtak) och därför vara bygglovspliktigt.

Om du funderar på att anlägga en solcellspark och är osäker på om den skulle kunna bedömas som ett tak, är du välkommen att höra av dig till stadsbyggnadskontoret. Skicka gärna med en bild eller en enkel skiss på den typ av anläggning du har tänkt dig, så kan vi hjälpa dig att göra en tidig bedömning.

Solfångare och solcellspaneler - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Solceller | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Varbergs solkarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag?

Du kan behöva lämna in en ansökan till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används om du ska bygga ett attefallshus eller ett plank, göra en fasadändring eller sätta upp en skylt inom detaljplanerat område. Kartskissen är kostnadsfri.

 • Om du ska bygga något nytt eller bygga till ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Om din åtgärd bara gäller en fasad eller exempelvis en skylt, markerar du vilken fasad eller var på fasaden åtgärden är på kartan.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Om du ska sätta upp ett plank eller en mur ska du måttsätta längd och hur långt ifrån tomtgräns det är.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

 

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt, det vill säga det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån.

 • Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och innehålla en måttstock.
 • Ritningen ska visa hela byggnaden från alla berörda väderstreck. Väderstrecken ska stå med på respektive fasadritning. Om din ansökan bara berör en eller enstaka fasader räcker det att du redovisar dessa.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och om du söker för en tillbyggnad, skylt eller fasadändring ska tillbyggnaden/förändringen tydligt markeras.
 • Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje

Exempelritningar:

Fasadritning, nybyggnad Pdf, 91.1 kB.

Fasadritning, tillbyggnad Pdf, 243.8 kB.

Fasadritning, takkupa framifrån Pdf, 77.4 kB.

Fasadritning, takkupa från sidan Pdf, 137.8 kB.

När det gäller vissa enklare åtgärder som exempelvis fasadändring, balkong, container och skylt behövs inte alltid ritningar för att visa det du ska göra. Det räcker istället att du har med ett eller flera foton i din ansökan som tydligt visar hur byggnaden ser ut idag och hur fasaden eller fasaderna berörs av åtgärden.

När du söker rivningslov eller gör en rivningsanmälan vill vi oftast att du med fotografi redovisar vilken byggnad eller byggnadsdel det är som ska rivas.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Avgiften baseras på hur omfattande åtgärden och hur den placeras.

Kostnadsexempel:

 • Bygglov för solenergianläggning på en byggnad eller ett tak kostar 5 100 kronor.

Ibland tillkommer avgifter. Det kan till exempel handla om grannehörande, startbesked och avvikelser från gällande detaljplan. I vissa ärenden tar vi även ut en planavgift.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir när vi börjar granska ditt ärende. Alla bygglovsärenden ska enligt lag hanteras inom tio veckor.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter