Sök

Ställplats

En ställplats är en yta där husbilar ska kunna stå över natten. Ibland kan en del av en camping vara avsedd för husbilar, men ställplatser förekommer även utanför campingar. Ställplatser är lovpliktiga.

Beroende på omfattningen kan en ställplats antingen vara lovpliktiga som campingplatser eller som parkeringsplatser. Det finns exempel där ställplatser för cirka 20 platser inte bedömts vara en camping, utan en parkering.

Det finns inga särskilda råd och regler för ställplatser. Om du vill anlägga ställplatser kollar byggnadsnämnden på detaljplanen, om det finns någon för platsen. Byggnadsnämndens bedömer även utifrån projektets omfattning och om du även vill anlägga toaletter eller liknande.

Campingplatser - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Bygglov för parkeringsplatser - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Avstånd mellan ställplatser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram riktlinjer som säger att det ska vara minst fyra meter mellan alla fordon på en ställplats. Mellan husbil och ett tält bör det också vara fyra meter. Avstånden gäller åt alla håll. Med detta avstånd minskar risken för att eventuell brand sprider sig mellan husbilarna platserna.

Brandsäker camping : Tips och råd till dig som campinggäst (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag?

Du behöver lämna in en ansökan till byggnadsnämnden. Om du planerar att ha toalettbyggnader eller exempelvis plank, behöver du redovisa det i din ansökan, på situationsplanen och med ritningar. Tänk på att avståndet mellan platserna behöver följa riktlinjerna från MSB.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används om du ska bygga ett attefallshus eller ett plank, göra en fasadändring eller sätta upp en skylt inom detaljplanerat område. Kartskissen är kostnadsfri.

 • Om du ska bygga något nytt eller bygga till ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Om din åtgärd bara gäller en fasad eller exempelvis en skylt, markerar du vilken fasad eller var på fasaden åtgärden är på kartan.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Om du ska sätta upp ett plank eller en mur ska du måttsätta längd och hur långt ifrån tomtgräns det är.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

 

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

En markplaneringsritning är mer detaljerad än en situationsplan. På markplaneringsritningen redovisar du exempelvis:

 • Gångar
 • Slänter och stödmurar
 • Planteringar
 • In- och utfart
 • Parkeringar
 • Vilka material som finns på olika ytor – grus, gräs, sten eller asfalt.
 • Markera var sektionsritningar är tagna.
 • Redovisa nya plushöjder bredvid befintliga, så att det är tydligt vilken markhöjd om är befintlig och ny.

När du ska bygga en ny verksamhet, eller ändra användningen i en byggnad till en annan verksamhet, behöver du i samband med din ansökan komma in med en verksamhetsbeskrivning. I denna ska du ha med:

 • En kort men utförlig beskrivning förklara vad det är för sorts verksamhet som kommer att bedrivas.
 • Beskrivning av verksamhetens omfattning, hur den kommer att påverka exempelvis trafiksituationen eller om den har någon annan omgivningspåverkan.
 • Redovisa hur många parkeringsplatser din verksamhet behöver och var de ska placeras.

Andra uppgifter som är bra att redovisa, beroende på vilken typ av verksamhet du ska söka för, är:

 • Öppettider
 • Förväntat antal besökare och anställda
 • Hur varuleveranser och sophantering ska ske.
 • Om din verksamhet kommer att orsaka buller behöver du beskriva detta.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

För ställplatser baseras avgiften på det antal arbetstimmar som behövs. Timavgiften är 1 041 kronor.

Ibland tillkommer avgifter. Det kan till exempel handla om grannehörande, startbesked och avvikelser från gällande detaljplan. I vissa ärenden tar vi även ut en planavgift.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska ditt ärende. Alla bygglovsärenden ska enligt lag hanteras inom tio veckor.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter