Sök

Bygglovsprocessen

Processen för ett bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked innehåller flera olika steg och kan se olika ut beroende på vad ärendet handlar om. Här kan du läsa om vad de olika stegen innebär.

1. Förbered dig

Ta reda på om du behöver bygglov för det du vill bygga, vad detaljplanen säger för ditt område och vilket underlag du måste lämna in. Använd gärna vår guide för att se vad som gäller för det du vill bygga.

Bygglovsguide | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

2. Ansök

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende. Var noga med att skicka med alla handlingar som krävs. Din ansökan måste vara komplett för handläggningen ska kunna påbörjas.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

3. Handläggning

När vi handlägger ditt ärende kontrollerar vi bland annat din ansökan eller anmälan mot eventuell detaljplan, kommunens översiktsplan och plan- och bygglagens bestämmelser om byggnadens utformning och placering. I vissa ärenden behöver vi höra grannar eller myndigheter. Det kan till exempel handla om att din ansökan inte stämmer med detaljplanen, att du vill bygga utanför detaljplanerat område eller frågor om vatten och avlopp. Om dina grannar eller några myndigheter har synpunkter på din ansökan, får du ta del av deras svar och möjlighet att bemöta dem. Efter det tar vi ställning till om du kan få bygglov eller inte.

4. Beslut

När vi har granskat ditt ärende och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut. Det är politikerna i byggnadsnämnden som beslutar om bygglov, men många beslut tas också på delegation. Det betyder att tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret fattar beslut efter nämndens riktlinjer.

När beslutet är klart expedierar vi det och du får ta del av det. Om din ansökan beviljats, kommer samtliga grannar få ett meddelande om att beslut har fattats. Därefter har alla som vill möjlighet att överklaga.

Två vardagar efter vi expedierat beslutet publiceras en kungörelse i Post- och inrikes tidningar, som Boverket ger ut.

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) - Bolagsverket Länk till annan webbplats.

5. Eventuell överklagan

Man kan överklaga både avslag och positiva beslut. För att överklaga ska en skrivelse skickas till byggnadsnämnden. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer och vilken fastighet beslutet gäller. Du ska också meddela varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras. Uppge ditt namn, din adress och ett telefonnummer. Skicka din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Har skrivelsen kommit in i rätt tid, överlämnar byggnadsnämnden överklagandet till länsstyrelsen.

6. Laga kraft

När ett beslut har fått laga kraft innebär det att beslutet inte längre kan överklagas. Ett beslut som har överklagats får laga kraft först då sista instans har avgjort målet. Om du börjar bygga innan bygglovet vinner laga kraft, sker det på egen risk.

Giltighet för bygglov och startbesked vid anmälan

Ett bygglov gäller i fem år från det datum bygglovet fick laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom börja byggarbetet inom två år från det att lovet fick laga kraft. Om du inte har börjat byggarbetet inom två år förfaller bygglovet och du får då ansöka på nytt.

Ett startbesked för en anmälan (till exempel en eldstad eller en komplementbyggnad) gäller i två år. Du måste börja och avsluta arbetet inom två år från att du fick startbesked.

7. Tekniskt samråd

Vid de flesta nybyggnationer och större tillbyggnader behöver vi ha ett så kallat tekniskt samråd tillsammans. Både byggherren och kontrollansvarig ska vara med på det tekniska samrådet.

På samrådet går vi igenom:

 • arbetets planering och organisation
 • förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar
 • hur identifiering av avfall och återanvända byggprodukter har gjorts
 • behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder
 • behov av ett färdigställandeskydd
 • behov av utstakning
 • behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • behov av ytterligare samråd
 • krav på tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet
 • slutsamråd och slutbesked.

Om samrådet gäller en rivningsåtgärd går vi även igenom hur eventuellt farligt avfall har inventerats.

Stora byggprojekt kan behöva flera tekniska samråd och att vi diskuterar delar av projekteringen i ett tidigt skede.

Vid enklare byggen, till exempel uterum och installation av eldstad, behövs inget tekniskt samråd för att du ska få startbesked. Då får du skriftligt reda på vilka handlingar du behöver lämna in för att få startbesked.

8. Startbesked

När du har fått ett startbesked får du börja bygga. Startbeskedet får du när kontrollplanen är godkänd och du har lämnat in alla handlingar som behövs för startbeskedet.

I startbeskedet står också:

 • Villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget
 • Villkor för utstakning, om sådan behövs
 • Vilka handlingar som nämnden behöver för att lämna slutbesked
 • Upplysningar om krav som finns i annan lagstiftning

Startbeskedet är viktigt: Börjar du bygga innan du fått beskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Ett startbesked gäller lika länge som ett bygglov.

Om du vill göra ändringar i utformningen av din byggnation efter att du fått bygglov eller startbesked, så behöver du stämma av dessa med bygglovsavdelningen innan du gör ändringarna.

9. Arbetsplatsbesök

Vid de flesta nybyggnationer och större tillbyggnader gör vi minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygget följer bygglovet och kontrollplanen. Din kontrollansvarige ska vara med vid besöket.

Vid enklare byggen, som till exempel växthus eller mindre tillbyggnader, behövs inget arbetsplatsbesök.

10. Slutsamråd

När bygget håller på att bli färdigt meddelar du oss och vi håller ett slutsamråd, oftast på byggarbetsplatsen. Byggherren, kontrollansvarig och representanter från kommunen ska vara med på mötet. Vid samrådet går vi bland annat igenom om bygget följer kontrollplanen, att eventuella villkor i startbeskedet är uppfyllda och om det har skett några avvikelser.

Vid enklare byggen, som till exempel växthus eller mindre tillbyggnader, behövs inget slutsamråd.

11. Slutbesked

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked. Du får slutbesked när du som byggherre har visat att alla krav som gäller för bygget enligt lovet är uppfyllda. Det är du som byggherre som begär att få ett slutbesked.

Om vi inte kan ge slutbesked

Vid mindre brister kan byggnadsnämnden ge slutbesked med anmärkning. Om bristerna är större kan byggnadsnämnden ge ett tillfälligt, så kallat interimistiskt slutbesked, som är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll som behöver göras i ett senare skede utförs.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter