Sök

Förhandsbesked

Landsväg genom öppet lanskap

Vill du veta om det är möjligt eller inte att bygga på en tomt utanför detaljplanelagt område kan du söka ett förhandsbesked. Då behöver du inte lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i ett första skede.

Lättare att ansöka

När du ansöker om ett förhandsbesked behöver du inte bestämma exakt hur bygganden ska se ut och inte heller ta fram ritningar. Därför krävs det inte lika många handlingar att söka ett förhandsbesked som ett bygglov.

Lämpligt utanför detaljplan

Om marken du vill bygga på ligger utanför detaljplanelagt område kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked. I tätbebyggda områden finns redan angivet i detaljplanen vad marken ska användas till, hur stora byggnader ska vara och hur de får se ut. I sådana fall är ett förhandsbesked onödigt.

Vad byggnadsnämnden prövar

Vid en ansökan om förhandsbesked gör byggnadsnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig i ärendet.

Ett positivt förhandsbesked varar i två år. Det innebär att du, inom denna period, kan ansöka om bygglov och få det beviljat om ansökan överensstämmer med ditt förhandsbesked och uppfyller övriga krav för bygglov.

Illustrerat schema över processen vid ansökan om förhandsbesked

Beslut

Du kan överklaga ett beslut om förhandsbesked till länsstyrelsen. Beslutet meddelas till berörda och publiceras också i Bolagsverkets tidning Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen överklagar beslutet inom en bestämd tid vinner beslutet laga kraft och du kan gå vidare med att söka bygglov.

Ansökan om förhandsbesked/blankett

För att ansöka om förhandsbesked kan du använda vår e-tjänst. Om du instället vill använda en blankett finns den att ladda ner på sidan Ansökan och handlingar. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter