Sök

Kulturhistoriska byggnader

Vy över hamnen och Varbergs fästning

Varbergs kommun har en lång historia. Här finns många fina kulturmiljöer och byggnader med kulturhistoriska värden. Att ta till vara dessa är en viktig uppgift.

En av målsättningarna för den nationella miljöpolitiken för hela Sverige är: Kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Med detta som ledstjärna har stadsbyggnadskontoret på uppdrag av byggnadsnämnden tagit fram tre fylliga rapporter som belyser Varbergs stad och landsbygd med dess byggnader ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Alla dokumenten fungerar som  rådgivande underlag vid kommunens handläggning av plan och bygglovsfrågor.

Rapporterna heter:
Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor
Stadens karaktärer. Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde
Kulturmiljöprogram för landsbygden i Varbergs kommun 

Varbergs stadskärna & Stadens karaktärer

Bokomslag på boken Varbergs stadskärna

Varbergs stadskärna beskriver den äldre stadskärnan och Esplanadområdet. Båda dessa områden ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Status av riksintresse har de fått, bland annat eftersom de: "… speglar svensk stadsbyggnad under 1600-talet, samt utvecklingen under 1800-talet i bad- och kurortens spår”. (Ur Riksantikvarieämbetets motivering)

I rapporten kan du bland annat läsa om den historiska bakgrunden och om vilka riktlinjer som gäller för de olika kvarteren.

Bokomslag på boken Stadens karaktärer

Stadens karaktärer - kulturmiljöer i Varbergs stadsområde har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen i Halland. Boken är framtagen som ett led i miljömålet att bevara och utveckla bebyggelsens kulturhistoriska och estetiska värden.

Kulturmiljöprogrammet för landsbygden i Varberg kommun

Bokomslag på boken Kulturmiljöprogram för Varberg kommun

Den tidigare översynen av alla kommunens kulturmiljöer finns redovisade i "Varbergsbygd Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun" från 1992. Synen på kulturarvet har utvecklats sedan dess och därför har en översyn nu därför genomförts. Detta program har tagits fram som ett led i miljömålet "God bebyggd miljö" att bevara och utveckla miljöernas kulturhistoriska och estetiska värden. Idén med utredningen är att det ska finnas ett överskådligt och lättillgängligt kunskapsunderlag som ska vara ett hjälpmedel vid avvägningar inför beslut om byggnation och samtidigt ett stöd till fastighetsägarna vid vård och underhåll. Programmet har tagits fram med stöd av Länsstyrelsen i Halland.

Alla tre rapporterna innehåller ett stort antal bilder och kartor och ger en gedigen kunskap om Varbergs historia med betoning på byggnadshistoria. Du kan klicka på länkarna nedan och läsa skrifterna eller köpa dem i inbunden form på stadsbyggnadskontoret. Observera att det tryckta Kulturmiljöprogrammet saknar ett antal fastigheter i registret och finns på en separat klisterlapp att hämta på stadsbyggnadskontoret. 

Varbergs stadskärna Pdf, 40.8 MB, öppnas i nytt fönster. – Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Stadens karaktärer Pdf, 306.5 MB, öppnas i nytt fönster. - Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde 

Kulturmiljöprogrammet för landsbygden i Varbergs kommun del 1 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogrammet för landsbygden i Varbergs kommun del 2 Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även via dessa länkar öppna Stadens karaktärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Kulturmiljöprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Varbergskartan. Där kan du enkelt se var olika områden och byggnader ligger geografiskt i kommunen.  

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter