Sök

När du inte behöver bygglov

Uteplats med pergola vid ett nybyggt hus

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov. Det gäller för dig som har en- eller tvåbostadshus. Här kan du läsa om vad du får göra utan bygglov.

Uteplats

Du får anlägga en skyddad uteplats med mur eller plank.
Villkor: Platsen måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får vara max 1,8 meter högt över marken och 4,5 meter från tomtgränsen.

Murar och plank

Murar och plank kräver oftast bygglov, men det finns undantag. Du får till exempel anlägga en skyddad uteplats i anslutning till ditt hus (se exemplet ovan). Under rubriken Riktlinjer i Varberg kan du läsa mer om vad som gäller för plank, staket och murar i Varbergs kommun.

Altan

Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga om den ändrar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte.

Det krävs dock bygglov om altanen byggs ovanpå en byggnad, är inglasad eller om det finns ett utrymme under, till exempel ett förråd.

Från den 1 juli 2019 har nya regler för altaner införts som innebär att altaner som tidigare krävde bygglov kan byggas utan att du behöver ansöka om bygglov eller anmäla bygget till kommunen. Läs gärna mer på boverket.se Länk till annan webbplats..

Skärmtak

Över uteplatser, balkonger, altaner och entréer får du bygga skärmtak. Skärmtaken får tillsammans inte vara större än 15 kvadratmeter.

Skiss av tillbyggnad

Attefallshus komplementbyggnad/komplementbostadshus max 30 m²

Från och med den 1 augusti 2020 får du bygga, förutom friggeboden, en eller flera komplementbyggnader (exempelvis garage, förråd, växthus eller gäststuga) eller komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov.

Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än och 30 kvadratmeter. Ett komplementbostadshus för helårsboende ska innehålla alla funktioner som finns i en bostad som till exempel inredning och utrustning för matlagning, personlig hygien och möjlighet att förvara saker enligt Boverket byggregler, BBR och Europeiska konstruktionsstandarder EKS (läs gärna mer på boverket.se Länk till annan webbplats.) Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter. Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Sker placeringen närmare gränsen än 4,5 meter måste du ha dina grannars godkännande. Vi önskar få in grannegodkännandeblanketten Pdf, 140.2 kB. tillsammans med anmälan och grannens underskrift på samtliga ritningar. Ägs grannfastigheten av flera personer ska samtliga skriva under. Vill man placera sin komplementbyggnad närmre gräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg, park eller naturmark) krävs bygglov.

Till en anmälan krävs i princip samma underlag, ritningar och tekniska handlingar, som krävs i en bygglovsansökan. Man får inte börja bygga innan ett startbesked lämnats från stadsbyggnadskontoret. Innan startbesked ges ska stadsbyggnadskontoret pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Du kan få en sanktionsavgift om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked eller om du tar byggnadsdelen i bruk utan att ha fått ett slutbesked. 

Om kommunalt vatten och avlopp ska anslutas till komplementbyggnaden ska detta anmälas till VIVAB i god tid innan önskat inkopplingsdatum. Mer information och anmälningsblankett finns på vivab.se Länk till annan webbplats..

Bor du nära järnvägsområde gäller särskilda regler, likaså vid strandskydd eller om marknivåerna ska förändras. 

Ytterligare information om bygglovsbefriade åtgärder finns på boverket.se Länk till annan webbplats. och riksdagens webbsida. Länk till annan webbplats.

Friggebod / komplementbyggnad

Du får sätta upp en eller flera friggebodar/komplementbyggnader i närheten av ditt bostadshus. Den sammanlagda arean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. En friggebod räknas som en mindre komplementbyggnad. Det måste därför finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som är fristående och inte sitter ihop med huvudbyggnaden, till exempel en lekstuga, ett förråd eller ett garage.

Fasadändringar

Du kan byta fasadbeklädnad, måla om och byta taktäckningsmaterial på ditt hus utan bygglov. Bor du inom detaljplanelagt område får åtgärderna inte ändra byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. I så fall krävs bygglov.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till oss och få ett startbesked. Oftast måste du anlita en kontrollansvarig innan du gör din anmälan.

Om du gör några yttre ändringar som till exempel nya dörrar eller fönsteröppningar på byggnaden kan det krävas bygglov.

Du får inte göra det på ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus utan bygglov.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.

För de flesta bygglovsbefriade takkuporna krävs det, from 1 januari 2016, en anmälan och startbesked från kommunen innan byggstart. Om takkuporna byggs utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs ingen anmälan. Du måste själv kontrollera att takkuporna uppfyller krav på bygglovsfrihet och att huset inte är en kulturhistorisk värdefull byggnad.

Om takkuporna innebär ingrepp i den bärande kontruktionen måste du ansöka om bygglov till oss och få ett startbesked innan du börja bygga.

Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Läs gärna mer om takkupor på Boverket.se Länk till annan webbplats..

Tillbyggnad på huvudbyggnad 15 m²

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Du kan välja att göra den i två våningar, med maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd, det vill säga höjden från marken till högsta nivå på taket.

Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Sker placeringen närmare gränsen än 4,5 meter måste du ha dina grannars godkännande. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till oss och få ett startbesked.

Du får inte göra denna tillbyggnaden på ett komplementbostadshus.

Bygglov krävs bland annat vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov för fastigheten:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Detta gäller:
  1. Byggnadsminnesförklarade byggnader
  2. Byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser (Q/q) i gällande detaljplan.
  3. Byggnader inom riksintresseområdet Varberg stad.
  4. Byggnader som har klass A eller B i bebyggelseinventeringen (Länsstyrelsen 2009)
  Vissa av dessa byggnader finns utpekade i Länsstyrelsens bebyggelseinventering. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att kontrollera om din fastighet är en värdefull byggnad.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

Tillbyggnad och komplementbyggnad utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Ligger din fastighet utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, behöver du inte alltid bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader. Du kan också bygga murar och plank eller fristående komplementbyggnad i närheten av bostadshuset. Ta alltid reda på vad som gäller för just din fastighet. I Riktlinjer för tillbyggnad och komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse Pdf, 16.8 kB. kan du läsa mer om vad som gäller i Varbergs kommun. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter