Sök

Påverka som granne

vy över takåsar

Om du bor granne med någon som sökt bygglov eller förhandsbesked har du i vissa fall möjlighet att lämna in synpunkter. Grannarnas synpunkter blir en del av det underlag som ligger till grund för nämndens beslut.

Om din granne har sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, så finns det inget krav enligt lagen att du som granne ska få möjlighet att yttra dig innan bygglovet beviljas.

Om du bor utanför detaljplan eller om byggnationen avviker från vad detaljplanen tillåter, ska du som granne få möjlighet att lämna in synpunkter. Dina synpunkter blir då en del av det underlag som ligger till grund för byggnadsnämndens beslut.

För dig som ska bygga något är det alltid bra att informera dina grannar, vad du än tänkt dig att göra. En dialog mellan dig och dina grannar redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

Vilka räknas som grannar?

Några som alltid räknas som grannar är så kallade rågrannar, det vill säga grannar som du delar tomtgräns med. Bor du vid en mindre väg räknas ofta också grannar på andra sidan gatan som rågranne. Det kan också handla om människor som bor i fastigheter längre bort, om till exempel deras utsikt påverkas av ditt byggprojekt. Det är handläggaren på stadsbyggnadskontoret som gör en bedömning av vilka grannar som ska höras.

Så får du reda på att din granne har sökt bygglov

Du får oftast underrättelse om att din granne har sökt bygglov via ett meddelande till din digitala brevlåda. Om du inte har en digital brevlåda skickar vi grannehörandet till dig med vanligt brev.

Om ett stort antal personer ska få möjlighet att yttra sig kungör vi ansökan på kommunens anslagstavla och i lokaltidningen Hallands Nyheter.

Kommunens anslagstavla | Varbergs kommun

Så lämnar du synpunkter på din grannes bygglovsansökan

Om du får ett brev hem från stadsbyggnadskontoret i egenskap av berörd granne, är det viktigt att du svarar. Ett uteblivet svar räknas som att du inte har några synpunkter. Detta framgår i det brev du får.

Du ska lämna dina synpunkter skriftligt, senast den dagen som står i grannehörandet eller i kungörelsen.

Som granne kan du lämna dina synpunkter i vår e-tjänst eller skicka dina synpunkter till bn@varberg.se.

Ibland är grannarnas invändningar så allvarliga att bygglov inte kan ges. I så fall får den som sökt bygglovet möjlighet att ändra på sin ansökan.

Har din granne fått bygglov?

Om din granne har fått ett bygglov beviljat får du och alla andra berörda meddelande om detta. Vi kungör även alla bygglovsbeslut i Post- och Inrikes Tidningar. Grannarna har sedan möjlighet att under en bestämd tid överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Så överklagar du ett beslut

För att överklaga ska en skrivelse skickas till byggnadsnämnden. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som ni begär, samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör även vara undertecknad. Skrivelsen ska inkomma till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter