Sök

Strandskydd

Två par fötter med havet i bakgrunden

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna och för att bevara ett rikt växt- och djurliv. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet.

Strandskyddet gäller alla stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek. I strandskyddet inkluderas även undervattensmiljön.

 Inom strandskyddsområde får du inte:

• Uppföra en ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för en byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig, till exempel friggebod eller annan komplementbyggnad.

• Ändra användningen av en byggnad till något annat än det ursprungliga ändamålet.

• Utöka den privata zonen, till exempel genom att ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, flaggstång, plantera gräsmatta eller rabatt med mera.

• Uppföra annan anordning, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats eller något annat som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.

• Utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd. 

Utökat strandskydd i Varberg

På vissa ställen i kommunen är strandskyddet utökat. Ett beslut om utökat strandskydd grundas på de berörda områdenas värden samt nuvarande och förväntade behov av tillgängliga strandområden.

Utökat till 300 meter:
• För kuststräckan mot havet och runt sjön Tolken

 Utökat till 200 meter runt:
Byasjön, Fävren, Mäsen, Stora Hornsjön, Stora Neden, Oklången, Ottersjön, Skärsjön, Svarten, Valasjön (Sibbarp-Grimeton-Rolfstorp), Valasjön (Grimmared, Karl-Gustav) och Yasjön.

Du kan läsa mer om dessa områden i kommunens översiktsplan.

Lättnader i strandskyddet

I översiktplanen 2010 anser kommunen att lättnader i strandskyddet är lämpligt i Skällinge, Karl-Gustav och Kungsäter. Detta för att underlätta för och stimulera till landsbygdsutveckling. Du kan läsa mer om dessa områden i kommunens översiktsplan.

Dispens från strandskydd

Vill du göra något av punkterna ovan inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från förbudet. För att kunna få dispens måste det finnas särskilda skäl. Som särskilda skäl får du bara använda följande:

1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
    Ianspråktagen betyder att marken inte är tillgänglig för allmänheten,
    det vill säga att där redan ligger till exempel en campingplats eller ett
    industriområde.

2. Den aktuella platsen är väl avskild från stranden av till exempel en
    järnväg, större väg, bebyggelse eller verksamhet och saknar 
    därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.

3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar,
    bryggor, pirar med mera.

4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående
    verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området. Det kan
    till exempel handla om en hamn som inte kan expandera på någon
    annan plats.

5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
    angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett  
    annat mycket angeläget intresse.

Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. förklaras utförligt vad de olika dispensskälen betyder.

Bedömning tar tid

För att kunna ta ställning till en dispens ska påverkan på växt- och djurlivet bedömas. Det kan vara svårt att göra en sådan bedömning vissa delar av året. Därför är det bra att söka dispens i god tid: Ska du bygga något på sommaren så sök gärna redan hösten innan.

Beslut

I Varbergs kommun beslutar byggnadsnämnden om dispens från strandskyddet och av upphävande av strandskydd i detaljplan i de flesta fall. Efter beslut om eventuell dispens ska länsstyrelsen granska beslutet vilket gör att det kan ta ytterligare fyra till fem veckor innan någon åtgärd får påbörjas. Länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

  

Självservice & blanketter