Sök

Strandskydd

Två par fötter med havet i bakgrunden

Strandskydd är till för att alla ska ha tillgång till stränder och för att bevara ett rikt växt- och djurliv. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet.

Strandskyddet regleras i miljöbalken och gäller i hela landet, och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. I strandskyddet inkluderas även undervattensmiljön.

Inom strandskyddat område får du inte:

 • uppföra en ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för en byggnad. Detta gäller även byggnader som inte är bygglovspliktiga, till exempel friggebodar eller andra komplementbyggnader.
 • ändra användningen av en byggnad till något annat än det ursprungliga ändamålet.
 • utöka den privata zonen, till exempel genom att ställa upp utemöbler, sätta upp en skylt eller en flaggstång, plantera gräsmatta eller anlägga en rabatt.
 • uppföra annan anordning, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats eller något annat som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.
 • utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla träd.

Utökat strandskydd i Varberg

På vissa ställen i kommunen är strandskyddet större än 100 meter från strandkanten.

I Varberg är strandskyddet utökat till

 • 300 meter längs kusten vid havet och runt sjön Tolken.
 • 200 meter vid Byasjön, Fävren, Mäsen, Stora Hornsjön, Stora Neden, Oklången, Ottersjön, Skärsjön, Svarten, Valasjön (Sibbarp-Grimeton-Rolfstorp), Valasjön (Grimmared, Karl-Gustav) och Yasjön.

I kommunens översiktsplan kan du läsa mer om dessa områden.

Översiktsplan | Varbergs kommun

Lättnader i strandskyddet

För att stimulera och underlätta landsbygdsutveckling har kommunen pekat ut områden där lättnader i strandskyddet är lämpliga. Det gäller Skällinge, Karl-Gustav och Kungsäter.

I kommunens översiktsplan kan du läsa mer om dessa områden.

Översiktsplan | Varbergs kommun

Dispens från strandskydd

Du kan ansöka om strandskyddsdispens om något av nedanstående skäl finns. I Varbergs kommun är det byggnadsnämnden som beslutar om strandsskyddsdispens. Länsstyrelsen granskar alla beviljade dispenser.

För att du ska kunna få strandskyddsdispens måste något av följande skäl finnas:

1.     Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark, det betyder att det kan finnas en tomt, en verksamhet eller ett industriområde där. Marken är alltså inte tillgänglig för allmänheten.

2.    Den aktuella platsen är väl avskild från stranden av till exempel en järnväg, större väg, bebyggelse eller verksamhet och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.

3.    Den planerade anläggningen måste ligga vid vattnet. Det kan till exempel handla om en båthamn, pir eller brygga.

4.      Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet där utvidgningen inte kan ske utanför området.

5.     Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

6.    Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Strandskydd - Boverket Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?

Du behöver ansöka om dispens till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla handlingar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan/anmälan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används om du ska bygga ett attefallshus eller ett plank, göra en fasadändring eller sätta upp en skylt inom detaljplanerat område. Kartskissen är kostnadsfri.

 • Om du ska bygga något nytt eller bygga till ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Om din åtgärd bara gäller en fasad eller exempelvis en skylt, markerar du vilken fasad eller var på fasaden åtgärden är på kartan.
 • Byggnadens yttersidor ska vara måttsatta.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • På situationsplanen ska du redovisa vilka befintliga byggnader som finns på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera den med ett kryss eller markerar på annat tydligt sätt.
 • Om du ska sätta upp ett plank eller en mur ska du måttsätta längd och hur långt ifrån tomtgräns det är.
 • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

 

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

En strandskyddsdispens kostar 6 300 kronor.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska ditt ärende.

För att kunna ta ställning till en dispens ska påverkan på växt- och djurlivet bedömas. Det kan vara svårt att göra en sådan bedömning vissa delar av året. Därför är det bra att söka dispens i god tid. Ska du bygga något på sommaren så sök gärna redan hösten innan.

Eftersom beviljade dispenser dessutom skickas till länsstyrelsen för överprövning tillkommer ytterligare fyra till fem veckor innan någon åtgärd får påbörjas.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

  

Självservice & blanketter