Sök

Gröna huvudgångstråk

Vi utvecklar Varbergs gröna promenadstråk för att fler ska välja att promenera och cykla vid korta resor.

Projektet Gröna huvudgångstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och utmed vattendrag och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i grönstrateginPDF (pdf, 3.9 MB). Projektet påbörjades 2015 och avslutas 2017.

Ljusbänkar vid Påskbergsskolan

Ljusbänkar vid Påskbergsskolan

Vad har hänt hittills?

Under 2015 arbetade vi med sträckan Landeriet (Falkenbergsgatan) – Påskbergsskogen. Det skapades en gångväg i stenmjöl och en ny mötesplats utanför Påskbergsskolan med plantering och ”sittpuckar”. Lökar och träd planterades i parken Landeriet och det sattes belysning utmed hela sträckan.

2016 utvecklades promenadstråket mellan Brunnsberg och Håsten. Utmed stråket skapades olika mötesplatser med sittbänkar och fruktträd. Den befintliga ängen på platsen kompletterades med fler blommande ängsarter.

Vad händer framöver?

Hösten 2017 ska vi röja och ställa i ordning naturområdet vid ABF. Syftet är dels att stärka den gröna kopplingen mellan Brunnsbergsskogen och boende på ömse sidor om Birger Svenssons väg, dels att skapa en grön mötesplats för närboende.

Den vildvuxna karaktären på naturområdet kommer att bevaras. Träd och en del av buskagen sparas eftersom de utgör bra lekmiljöer för barn och bidrar till den biologiska mångfalden. Som kontrast till det vilda uttrycket kommer klippta gräsytor att anläggas. På de klippta ytorna blir det möjlighet att sitta ner i sydvästläge eller ha picknick i gräset. Inom området finns även två hängmattor för den som vill gunga eller ta det lugnt en stund. I östra delen av naturområdet kommer ABF att etablera ett mindre odlingsområde där den som vill har möjlighet att odla.

Byggtiden beräknas pågå fram till vintern 2018.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jens Bengtsson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-813 02 61

jens.bengtsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter