Sök

Multipark

En multipark är en modern tolkning av en park och ska ge förutsättningar för en slags uteaktivitet som idag inte finns i Varberg. Parken förväntas bidra med liv och rörelse och bli en plats där såväl olika åldersgruppper och utövare av olika aktiviteter som att åskådare möts.

Skate och annan streetanknuten aktivitet passar väl in i, och förstärker, den surfkultur som är en betydelsefull del av Varbergs identitet. Parkens huvudmålgrupp är ungdomar och andra med ett lekfullt sinne.

Hamn- och gatuförvaltningen har fått uppdraget att utforma och anlägga parken strax söder om Kärleksparken. En svårighet med det beslutade läget är att det lär behövas en så kallad strandskyddsdispens för att kunna bygga multiparken. Processen för att ta fram underlag för dispensansökan samt därefter förhoppningsvis erhålla dispens från länsstyrelsen är tidskrävande och i viss mån osäker. Av dessa skäl har kommunens politiska ledning begärt in underlag för att ta ställning till om det finns skäl att ompröva beslutet om plats för anläggningen.

När beslut har fattats om en plats behövs en formell planeringsprocess med olika lov- och tillståndsansökningar. Dessutom tas förslag fram för vilka aktiviteter som ska ingå och hur parken ska utformas.

ikon

Kontakta oss

Stadsträdgårdsmästare

Cecilia Frederiksen

Stadsträdgårdsmästare / avdelningschef Offentliga rummet

Hamn- och gatuförvaltningen

073-387 53 23

cecilia.frederiksen@varberg.se 

ikon

Självservice & blanketter