Sök

Kartor

När du ska bygga något behöver du en karta som underlag för att visa var bygget ska placeras. Det finns tre typer av kartor för byggprocessen: Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och kartskiss.

Vilken karta du behöver och om det behövs mätning beror på din byggåtgärd och var i kommunen du vill bygga. Du använder en karta som underlag för att visa var byggåtgärden placeras, din karta med inritad byggåtgärd kallas situationsplan. Använd vår e-tjänst eller beställningsblanketten om du vill beställa kartprodukter. Om du är osäker på vilken karta du ska använda kan du kontakta Varberg direkt. Kartorna levereras digitalt eller utskrivna. Priset varierar med fastighetens storlek (tomtareal) och typ av karta.

Plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive kart- och mättaxa Pdf, 561 kB. i tabell 22.

Nybyggnadskarta

Visar läget och storlek på en fastighet. Här redovisas också vatten- och avloppsanslutningar, befintliga byggnader i kommunens Baskarta, markhöjder, befintliga servitut m.m. Kartan kompletteras med fältinmätning. Nybyggnadskarta används vid:

 • Nybyggnation inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse med avlopp inom VIVAB:s verksamhetsområde.
 • Vid nybyggnation eller tillbyggnad inom 1 meter från fastighetsgräns.
 • Vid ny fristående byggnation över 200 kvm inom tomt med verksamhet.
 • Tillbyggnader större än 200 kvm.

 

Förenklad nybyggnadskarta

Används när det inte krävs nybyggnadskarta, till exempel vid tillbyggnader. Denna karta redovisar till skillnad mot nybyggnadskarta ingen detaljplan, markhöjder eller VA-anslutning. Kartan kompletteras med fältinmätning. 

 

Kartskiss

Används för bygglovsbefriad åtgärd t.ex. Attefallshus. En kartskiss visar befintlig information från kommunens Baskarta utan kompletterande fältinmätning.

 

Situationsplan

I samband med ansökan om bygglov eller anmälan om bygglovsbefriad åtgärd används kartan som underlag för din situationsplan. Du ritar in din sökta åtgärd skalenligt med måttsatta avstånd vinkelrät mot fastighetsgränser, se exempel. Syftet är att du ska visa var byggåtgärden placeras.

Bygglov, ansökningar och handlingar

Baskartan

Baskartan är kommunens mest detaljrika karta med hög noggrannhet. Baskartan är underlag till grundkartor för detaljplaner, nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor samt för kartskisser. Baskartan används även som underlag vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet.

Grundkarta

Grundkartor används som juridiskt kartunderlag till upprättande och redovisning av detaljplan. Grundkartan visar gällande förutsättningar när det gäller mark, fastigheter, byggnader, detaljplaner, anläggningar med mera.

Övriga kartor - Stadsdelskartan, Adresskartan med flera

Det finns flera kartprodukter inom kommunen, både tryckta och i pdf-format. Några av dessa kartor är:

stadsdelskartan
 • Stadsdelskartan innehåller namngivning av stadsnära områden. Aktualitet 2022. Skala 1:10 000. Stadsdelskartan finns att hämta hos Varberg Direkt men kan även laddas ner digital. Kartan kan även ses direkt via mobil eller dator i Varbergskartan.
  Stadsdelskartan Pdf, 19.6 MB.
  Stadsdelskartan via Varbergskartan Länk till annan webbplats.
 • Adresskartan finns i storformat över 6 områden: Getterön, Bua, Tvååker, Veddige, Centrum och Träslövsläge. Aktualitet 2019.
 • Adresskartbok med en tätortsdel och en landsbygdsdel. Till tätortsdelen finns ett gatunamnsregister och till landsbygdsdelen ett adressområdesregister. Aktualitet 2015.
 • Varbergskartan. Aktualitet 2013. Skala 1:15 000.

Du kan läsa mer om priser för tryckta kartor i Plan- och bygglovstaxan.

Plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive kart- och mättaxa Pdf, 561 kB. i tabell 27.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.seSjälvservice & blanketter