Sök

Lantmäteriåtgärder

Här hittar du en förteckning över de förrättningsåtgärder som utförs av lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun. Hur du ansöker om en förrättning kan du läsa om under rubriken ansökan.

Avstyckning

En avstyckning innebär att ett område skiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. Ett exempel är när en stor tomt delas upp i ett antal mindre nya tomter. Om det handlar om en obebyggd tomt som ligger utanför tätbebyggt område, som inte är detaljplanelagt, behöver byggnadsnämnden pröva om det är lämpligt att bygga på tomten. Det bästa är att få ett förhandsbesked eller bygglov innan vi gör en avstyckning så du slipper betala för en förrättning i onödan.

Tänk på: Vid en avstyckning finns det möjlighet att bestämma att den nybildade fastigheten inte ska belastas av inteckningar som finns i den fastighet den avstyckas ifrån. Detta kallas inteckningsfri avstyckning.

Fastighetsreglering

En fastighetsreglering betyder en överföring av mark mellan fastigheter. Det kan handla om överföring av en hel fastighet eller delar av en. Ett servitut, det vill säga rätten att under obegränsad tid få använda en annan fastighet, kan bildas, ändras eller upphävas genom en fastighetsreglering. Också marksamfälligheter kan bildas genom fastighetsreglering.

Sammanläggning

En sammanläggning innebär att flera fastigheter slås ihop och blir till en enda och ny fastighet. För att en sammanläggning ska kunna göras måste alla berörda fastigheter ha samma ägare. Eventuella inteckningar i de olika fastigheterna behålls.

Klyvning

En klyvning av en fastighet betyder att en fastighet som har flera ägare, delas upp så att alla får var sin fastighet.

Fastighetsbestämning

Vid en fastighetsbestämning fastslås var gränserna mellan fastigheter går.

Anläggningsförrättning

Vid en anläggningsförrättning bildas en gemensamhetsanläggning som används och sköts av flera olika fastigheter tillsammans. Det kan handla om vägar, vatten- och avloppsanläggningar, parkeringsplatser med mera. En gemensamhetsanläggning sköts ofta av en samfällighetsförening, som kan bildas i samband med en anläggningsförrättning.

Ledningsförrättning

En ledningsförrättning kan ge ett företag ledningsrätt, det vill säga rätt att anlägga och underhålla ledningar på någon annans mark. Det kan till exempel handla om ledningar för vatten, avlopp, el, tele och fjärrvärme.

Äganderättsutredning och legalisering

En äganderättsutredning innebär att lantmäterimyndigheten reder ut oklara äganderättsförhållanden för en fastighet. Detta kan i sin tur leda till att berörda ägare kan få lagfart.

Legalisering betyder att en äldre privat jorduppdelning blir fastställd och erkänd som en fastighetsbildning.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet kan i vissa fall överföras till en annan fastighet, utan att själva anläggningen faktiskt flyttas. Det kan till exempel handla om en vattenledning, en brygga eller ett uthus.

Ledningar eller liknande anläggningar som tillhör en fastighet kan frigöras så att de räknas som lös egendom.

3D-fastighetsbildning

Fastighetsgränser ligger oftast på marken, men fastigheter kan också avgränsas i höjd- och djupled. På så sätt kan till exempel olika våningsplan i en byggnad ha olika ägare.

Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en lägenhet i ett flerbostadshus som upplåts med äganderätt, precis som en vanlig fastighet. Lagfart ska sökas och det finns möjlighet att bland annat pantsätta bostaden. Ägarlägenheter går endast att bilda i nyproducerade flerbostadshus. Detta är en relativt ny ägarform i Sverige och ska inte blandas ihop med bostadsrätter.  

Frågor och funderingar?

Kontakta lantmäterimyndigheten på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seÖppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.seLantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se

Kontaktpersoner

Förrättningsassistent/administratör

0340-88177

lantmaterimyndigheten@varberg.se


Svante Nilsson

Chef för Lantmäterimyndigheten          

svante.nilsson@varberg.se

Självservice & blanketter