Sök

Lantmäteri

Varberg är en av de kommuner som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att du ska vända dig till oss istället för till statliga Lantmäteriet om du vill få en lantmäteriförrättning utförd.

En fastighet är ett eller flera avgränsade områden på marken. Fastigheter kan till exempel ha byggnader, skog, vatten och olika rättigheter. Genom en lantmäteriförrättning kan en fastighet ändras på olika sätt.

Så kan en fastighet ändras

Avstyckning

En avstyckning är när ett område skiljs av från en fastighet och blir en ny fastighet. Den ursprungliga fastigheten kallas stamfastighet och det område som ska skiljas av från fastigheten kallas styckningslott.

Om du vill stycka av en obebyggd tomt i ett område där det inte finns någon detaljplan, så behöver byggnadsnämnden först pröva om det är lämpligt att bygga på tomten. Det är bra att du har fått ett förhandsbesked innan du ansöker om avstyckning. Då riskerar du inte att behöva betala för en förrättning i onödan.

Vid en avstyckning kan du också ansöka om att den nya fastigheten inte ska belastas av inteckningar som finns i stamfastigheten. Detta kallas inteckningsfri avstyckning.

Fastighetsreglering

Mark kan överföras mellan olika fastigheter genom en fastighetsreglering. Det kan handla om överföring av en hel fastighet eller delar av en fastighet. Samfälligheter och servitut kan också bildas, ändras eller tas bort genom fastighetsreglering.

Sammanläggning

Om du äger flera fastigheter kan du ansöka om att lägga ihop dem till en ny fastighet. För att göra det behöver du ha lagfart på fastigheterna. Finns det inteckningar i de olika fastigheterna, så blir de kvar efter sammanläggningen.

Klyvning

Att klyva en fastighet innebär att mark som ägs av flera personer delas, så att alla delägare får en egen ny fastighet.

Fastighetsbestämning

Vid en fastighetsbestämning kan vi utreda och slå fast var gränserna går mellan olika fastigheter. Vi kan också besluta vad som gäller kring servitut.

Fastighetsgränser | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Anläggningsförrättning

Vid en anläggningsförrättning bildas en gemensamhetsanläggning som används och sköts av flera fastigheter tillsammans. Det kan till exempel handla om vatten- och avloppsanläggningar, vägar och parkeringsplatser. En gemensamhetsanläggning sköts ofta av en samfällighetsförening, som kan bildas i samband med en anläggningsförrättning.

Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Ledningsförrättning

Genom en ledningsförrättning kan vi bilda ledningsrätt för till exempel kraftledningar, fjärrvärme, vattenledningar eller kommunikationsmaster. Ledningsrätten reglerar hur ledningshavaren får dra och underhålla ledningar på någon annans mark.

Äganderättsutredning och legalisering

En äganderättsutredning innebär att vi reder ut vem som äger en fastighet. Detta kan i sin tur leda till att ägaren kan få lagfart på fastigheten.

Legalisering innebär att en äldre privat jorddelning, en så kallad sämjedelning, kan godkännas och fastställas som fastighetsbildning.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet kan i vissa fall överföras till en annan fastighet, utan att själva anläggningen faktiskt flyttas. Det kan till exempel handla om en vattenledning, en brygga eller ett uthus.

Ledningar eller liknande anläggningar som tillhör en fastighet kan frigöras så att de räknas som lös egendom.

3D-fastighetsbildning

Fastighetsgränser ligger oftast på marken, men fastigheter kan också avgränsas i höjd- och djupled. Genom tredimensionell fastighetsbildning kan till exempel olika våningsplan i en byggnad få olika ägare.

Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en typ av tredimensionell fastighet som innehåller en bostadslägenhet. Till skillnad mot en bostadsrätt där man bara äger rätten att bo i lägenheten, så äger du en ägarlägenhet på samma sätt som en vanlig fastighet. Vi kan bara bilda ägarlägenheter i nyproducerade flerbostadshus.

Hur du ansöker om en förrättning kan du läsa om under rubriken ansökan om lantmäteriförrättning.

Ansökan om lantmäteriförrättning | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Lantmäterimyndigheten

Besök via Varberg direkt

Postadress: 432 80 Varberg

0340-880 00

lantmaterimyndigheten@varberg.se

 

Lantmäterimyndighetens telefontider:
Måndag-onsdag 09.00-11.00
Torsdag 14.00-16.00
Fredag 09.00-11.00

Självservice & blanketter