Sök

Fastighetsgränser

Bild som föreställer ängar och landskap indelade med gärdesgårdar

Fastigheter skiljs åt med hjälp av fastighetsgränser. Många gränser är gamla och skapade för över hundra år sedan. En fastighetsgräns är en skiljelinje som går mellan så kallade gränspunkter. Gräns-punkterna kan vara markerade med olika sorters gränsmärken tex stenar, rör, järndubbar och liknande. På lantmäterimyndigheten kan du få hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går.

Tre olika sätt att fastställa en fastighetsgräns

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder gränsens läge och fattar ett beslut om var den ska gå. I vissa fall kan de berörda fastighetsägarna själva komma överens om oklara gränser. 

I båda fallen ska gränsen markeras på marken av lantmäterimyndigheten. Därefter fattas ett beslut om fastighetsbestämning och den nya gränsen redovisas på karta och i en beskrivning. Beslutet blir juridiskt bindande för framtiden. Lantmäterimyndigheten beslutar hur kostnaderna för åtgärden ska fördelas mellan fastighetsägarna. 

En fastighetsbestämning kan också handla om omfattning/belägenhet av servitut eller gemensamhetsanläggningar. 

Särskild gränsutmärkning

Särskild gränsutmärkning betyder att lantmäterimyndigheten kan återställa gränsmärken som kommit bort. Vi kan också markera gränspunkter som tidigare varit omarkerade och dessutom sätta ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning. Utmärkningen får rättskraft, det vill säga bindande verkan för framtiden. En förutsättning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Finns det tveksamheter blir det nödvändigt att avgöra frågan genom en fastighetsbestämning. Det här är en relativt ny förrättningsåtgärd som har funnits sedan 2010.

Gränsutvisning

I många fall kan det räcka för en eller flera fastighetsägare att få hjälp med att staka ut en gräns på ett enklare sätt. En gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd men lantmäterimyndighetens personal kan hjälpa till med att hitta gränsmärken och med utstakning.

Vid en gränsutvisning görs inga markeringsarbeten. Resultatet blir en utstakning som fastighetsägarna kan rätta sig efter och vara överens om. Om detta inte är möjligt måste en fastighetsbestämning utföras.

Frågor

Har du frågor angående gränser? Hör av dig till någon av våra förrättningslantmätare eller mätningsingenjörer.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.seLantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se

Självservice & blanketter