Sök

Fastighetsgränser

Bild som föreställer ängar och landskap indelade med gärdesgårdar

Fastigheter skiljs åt av fastighetsgränser. Många gränser är gamla och skapade för mer än hundra år sedan. En fastighetsgräns är en skiljelinje som går mellan så kallade gränspunkter. Gränspunkterna kan vara markerade med olika sorters gränsmärken, till exempel stenar, rör, järndubbar och liknande. Hos lantmäterimyndigheten kan du få hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går.

Det finns tre olika sätt att fastställa en fastighetsgräns:

  • Fastighetsbestämning
  • Särskild gränsutmärkning
  • Gränsutvisning

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning görs i en lantmäteriförrättning. Vi utreder gränsens läge och fattar ett beslut om var gränsen går. I vissa fall kan de berörda fastighetsägarna själva komma överens om oklara gränser. 

I båda fallen markerar vi gränsen på marken och redovisar den på en karta och i en beskrivning. Därefter fattar vi ett beslut om fastighetsbestämning som blir juridiskt bindande för framtiden. Lantmäterimyndigheten beslutar hur kostnaderna för åtgärden ska fördelas mellan fastighetsägarna.

En fastighetsbestämning kan också handla om omfattning/belägenhet av servitut eller gemensamhetsanläggningar. 

Särskild gränsutmärkning

Särskild gränsutmärkning betyder att lantmäterimyndigheten kan återställa gränsmärken som kommit bort. Vi kan också markera gränspunkter som tidigare varit omarkerade och dessutom sätta ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning. Utmärkningen får rättskraft, det vill säga bindande verkan för framtiden. Vill du beställa särskild gränsutmärkning ska du ansöka om lantmäteriförrättning.

En förutsättning för gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Om fastighetsgränsen är oklar ska frågan istället avgöras genom fastighetsbestämning.

Gränsutvisning

Många gånger kan det räcka att staka ut gränsen på ett enklare sätt. Då kan det göras genom gränsutvisning.

En förutsättning för detta är att fastighetsgränserna är fastställda och beräknade. Vid gränsutvisning markeras gränsen med exempelvis träkäppar eller sprayfärg. Observera att denna typ av utstakning inte är en förrättningsåtgärd och att det inte sätts ut några nya gränsmarkeringar.

Om du vill beställa en gränsutvisning läs mer på sidan:

Mätuppdrag | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Lantmäterimyndigheten

Besök via Varberg direkt

Postadress: 432 80 Varberg

0340-880 00

lantmaterimyndigheten@varberg.se

 

Lantmäterimyndighetens telefontider:
Måndag-onsdag 09.00-11.00
Torsdag 14.00-16.00
Fredag 09.00-11.00

Självservice & blanketter